Wpływ akcesji do UE na zmiany polskiej produkcji ogrodniczej i handlu zagranicznego produktami ogrodniczymi oraz na poziom wybranych wskaźników konkurencyjności tego sektora

Main Article Content

Bożena Nosecka
Anna Bugała


Słowa kluczowe : handel zagraniczny, produkcja, mierniki konkurencyjności
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmiany eksportu i importu owoców, warzyw i ich przetworów w Polsce po przystąpieniu do UE, a także wpływ zwiększonych obrotów handlu zagranicznego na kształtowanie się tendencji w produkcji świeżych i przetworzonych produktów ogrodniczych. Analizie poddano też zmiany poziomu wybranych wskaźników zewnętrznej konkurencyjności sektora ogrodniczego. Wskaźniki te dotyczą głównie wzajemnych relacji eksportu i importu oraz udziału eksportu i importu w krajowej produkcji i podaży produktów ogrodniczych.

Article Details

Jak cytować
Nosecka, B., & Bugała, A. (2012). Wpływ akcesji do UE na zmiany polskiej produkcji ogrodniczej i handlu zagranicznego produktami ogrodniczymi oraz na poziom wybranych wskaźników konkurencyjności tego sektora. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(4), 114–123. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.4.62
Bibliografia

Centrum Analityczne Administracji Celnej i Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego. [2001-2011]. Dane niepublikowane.

Czernyszewicz E. [2011]: Wpływ akcesji do Unii Europejskiej na jakość owoców i warzyw na rynku krajowym. Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy Rolnictwa Światowego, t. XI (XXVI), z. 1.

Kawecka-Wyrzykowska E. [2000]: Zagraniczna polityka ekonomiczna a konkurencyjność polskiej gospodarki u progu XXI wieku. [W:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji. Instytut Gospodarki Światowej, SGH.

Monitorowanie oraz analiza zmian polskiego łańcucha żywnościowego. [2010]. G. Morkis, B. Nosecka, J. Seremak-Bulge (red.). IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Nosecka B., Bugała A. [2011]: Handel zagraniczny owocami, warzywami i ich przetworami. [W:] Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 1995-2009. IERiGŻ-PIB, Warszawa, ss. 240-241.

Nosecka B., Pawlak K., Poczta W. [2011]: Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Olczyk M. [2008]: Konkurencyjność – teoria i praktyka. Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa, ss. 53.

Rocznik Statystyczny R. P. [2001-2011]. GUS, Warszawa.

Rocznik Przemysłu Spożywczego. [2001-2011]. GUS, Warszawa.

Rynek owoców i warzyw – stan i perspektywy. Analizy. [2001-2011]. B. Nosecka i zespół (red.). IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Sapa A.[2003]: Propedeutyka protekcjonizmu handlu międzynarodowego w procesach integracji gospodarczej. [W:] Mechanizm wymiany rolno-żywnościowej Polski z krajami Unii Europejskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ss. 43.

Wyniki produkcji roślinnej. [2001-2011]. GUS, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.