Polska w światowym handlu trzodą chlewną i wieprzowiną

Main Article Content

Elżbieta Czarny
Katarzyna Śledziewska


Słowa kluczowe : handel międzynarodowy, produkty rolno-spożywcze
Abstrakt
Analizujemy zmiany, jakie zaszły w wolumenie oraz strukturze rzeczowej i geograficznej polskiego handlu trzodą chlewną i wieprzowiną w latach 2004-2013. Interesują nas zmiany absolutne i względne pozwalające porównać miejsce Polski w badanym handlu z pozycjami grup państw o różnych poziomach rozwoju oraz państw członkowskich UE. Koncentrujemy uwagę na eksporcie, gdyż głównym celem opracowania jest analiza zmian pozycji Polski na rynku światowym, jednak nie rezygnujemy z badania importu. Dopełnia ono bowiem analizę udziału Polski w interesującym nas handlu. Posługujemy się danymi statystycznymi pochodzącymi z bazy Comtrade (WITS). Dowodzimy, że w latach 2004-2013 nastąpiły duże zmiany w udziale Polski w światowym handlu trzodą chlewną i wieprzowiną. Polska wycofuje się z rynku trzody chlewnej w coraz większym stopniu polegając na jej imporcie. Równocześnie utrzymuje ona wysoką pozycję na rynku produktów bardziej zaawansowanych technologicznie (wieprzowina).

Article Details

Jak cytować
Czarny, E., & Śledziewska, K. (2015). Polska w światowym handlu trzodą chlewną i wieprzowiną. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 35–51. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.2.21
Bibliografia

Czarny E. [2002]: Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, SGH, Warszawa.

Czarny E., Śledziewska K. [2009]: Polska w handlu światowym, PWE Warszawa.

Pejsak Z. [2012]: Przyczyny gwałtownego spadku pogłowia trzody chlewnej w Polsce, Trzoda Chlewna (2012) Vol. 50, nr 3, str. 12-16. [Tryb dostępu:] http://www.trzoda-chlewna.com.pl/pdf/Pejsak_Przyczyny.pdf. [Data odczytu: maj 2015].

Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską [1997]: E. Kawecka – Wyrzykowska, E. Synowiec (red. nauk. i koordynacja), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.