Wspólna Polityka Rolna - czy faktycznie?

Main Article Content

Andrzej Gąsowski


Słowa kluczowe : Wspólna Polityka Rolna, Traktaty Rzymskie, bezpieczeństwo żywnościowe, nauka, rolnictwo, niezrealizowane cele WPR
Abstrakt
Podjęto próbę analizy Wspólnej Polityki Rolnej PR na dwóch poziomach:- realizacji celów tejże polityki zapisanej w Traktatach Rzymskich,- analizy trzech słów tworzących nazwę tej polityki, a więc – Wspólna, Polityka, Rolna; pod kątem ich adekwatności z faktami.

Article Details

Jak cytować
Gąsowski, A. (2015). Wspólna Polityka Rolna - czy faktycznie?. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 52–64. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.2.22
Bibliografia

Adinolfi F., Little J., Massot A. [2011]: The CAP in the Multiannual Financial Framework 2014/2020, Brussels, European Parliament.

Agriculture, forestry and fishery statistics 2014 edition [2015], Eurostat, European Union, ss. 25, 36.

Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets [2013], European Union., DG Agriculture and Rural Development, Agricultural Policy Analysis and Perspectives Unit, ss.15.

Badanie oceniające obciążenia administracyjne ponoszone przez gospodarstwa rolne w związku z WPR – streszczenie, DG AGRI [2007], październik 2007, s. 6.

Budżet z perspektywy „Europy 2020” [2011]: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 29 czerwca 2011 r. – [KOM(2011)500] wersja ostateczna” ss. 7, 40, 42.

Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C115, t. 51, 9 maja 2008, ss. 62-63.

Ciaian P., Kancs D. and Swinnen J. [2014]: The Impact of the 2013 Reform of the Common Agricultural Policy on Land Capitalization in the European Union, Appl. Econ. Perspect. Pol. 36 (4), ss. 643-673.

Cookson C., Bryant Ch. and Chaffin J. [2012]: An end to GM crop research for Europe, Financial Times, January 17.

Cremaq P. [2010]: Brasilian agriculture. The miracle of the cerrado. The Economist August.

Draft. COMMISSION DECISION of […] for implementing the facility for rapid response to soaring food prices in developing countries to be financed under Article 21 02 03 of the general budget of the European Communities in 2009 [2009], ss. 3-8.

European farm policy down the years 1962-2012 [2012], European Union, Luxemburg 2012, s. 1.

Europeans and the Common Agricultural Policy 2001 – 2002, EUROBAROMETRE 57.0, June 2002, ss. 31.

Fischer Boel M. [2009]: GMOs: letting the voice of science to sapek. Speach/09/474, w Risk or opportunity? Has Europe Got the balance right on GMOs? European Policy Centre, October 15.

Gąsowski A. [2009]: Nauka polska na tle Unii Europejskiej pięć lat po akcesji. Roczniki Nauk Politycznych, Rocznik nr 11, Nr 12, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk, ss. 135- 167.

Gąsowski A. [2012]: Kształtowanie legislacji Unii Europejskiej na przykładzie problematyki GMO. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 98, ss. 5-21.

Gąsowski A. [2013]: Problem bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce Subsaharyjskiej” [w:] Żukrowski (red.) „Konteksty bezpieczeństwa w Afryce”, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, 20-21.5.2013, s. 18.

Gąsowski A. [2014]: Udział Polski we Współpracy Rozwojowej Unii Europejskiej, w materiałach pokonferencyjnych PAN „Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Próba bilansu” - w druku.

Global Economic Prospects [2009], World Bank s. 4.

Greer A. [2013]: The Common Agricultural Policy and the EU budget: stasis or change?, European Journal of Government and Economics, Volume 2, Number 2, ss. 121-122.

Lyon G. [2010]: Sprawozdanie w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej po 2013 r., 2009/2236 (INI), 21.6.2010.

Massot A. [2014A]: Porozumienie WTO w sprawie rolnictwa, 03/2014, [Tryb dostępu:] http://www.europarl.

europa.eu/aboutparliament/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.8.html [Data odczytu: marzec 2015].

Massot A. [2014B]: Runda dauhańska a rolnictwo, 03/2014, [Tryb dostępu:] http://www.europarl.europa. eu/aboutparliament/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.8.html [Data odczytu: marzec 2015].

Matthews A. [2014 A]: The distribution of CAP payments by member state. [Tryb dostępu:] http://capreform.eu/the-distribution-of-cap-payments-by-member-state/ [Data odczytu: marzec 2015].

Methews A. [2014 B]: FADN data highlihts dependence of EU farms on subsidy payments, November 12, 2014, [Tryb dostępu:] http://capereform.eu/fadn-data-highlits-dependence-of-eu-farms-on-subsidy-payments/ [Data odczytu: grudzień 2014].

Pięćdziesiąt lat istnienia Specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa, [2010], 13285/1/10 REV 1 PRESSE 233, Bruksela, 10 września 2010 r., ss. 2.

Proces Decyzyjny w Unii Europejskiej. [2011], A.A. Ambroziak (red.), Warszawa 2011, stron 582.

Przewodnik po Portalu PROW [2014] [Tryb dostępu:] http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/assets/ pdf/gateway/rural-development-gateway-user-guide_pl.pdf, [Data odczytu: marzec 2015].

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wspólnej polityki rolnej i światowego bezpieczeństwa żywnościowego (2008/2153(INI).

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1, 12.3.2014

Rolnictwo: ocena funkcjonowania WPR pomoże rolnikom sprostać nowym wyzwaniom. [2008]: IP/08/1749 Bruksela, dnia 20 listopada 2008 r., stron 3.

Sprawozdanie końcowe z wdrożenia instrumentu żywnościowego UE [COM (213) 194 final [2013] Brussels 11.4.2013, s. 8.

Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [2008], Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C115, t. 51, 9 maja 2008, ss. 62-63.

Wspólna polityka rolna. Partnerstwo Europy i rolników [2012]: Komisja Europejska, Luksemburg 2012, stron 16.

Wspólna polityka rolna (WPR) i rolnictwo w Europie − najczęściej zadawane pytania.[2013]: European Commission - MEMO/13/631 28/06/2013.

Zhengbin Z., Duan Z., Chen Z., Xu P., Li G. [2010]: Food security in China. The Past, Present and Future, Plant Omics Journal, 3 (6), ss. 183-189.

Zrozumieć politykę Unii Europejskiej. Rolnictwo. Partnerstwo między Europą a rolnikami [2013], Luksemburg Urząd Publikacji Unii Europejskiej s. 8.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.