Ceny detaliczne owoców w Polsce i w wybranych krajach europejskich

Main Article Content

Wioleta Sobczak
Lilianna Jabłońska


Słowa kluczowe : ceny detaliczne, owoce, Polska, Unia Europejska
Abstrakt
W pracy dokonano poziomej oraz pionowej analizy porównawczej cen detalicznych owoców w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskie. Analizie poddano zmiany kierunku i dynamikę cen owoców ogółem, cen dwóch podstawowych gatunków, tzn. jabłek i gruszek, a także zmiany dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych przypadającego na 1 mieszkańca. Szeregi czasowe dotyczące relatywnych i absolutnych cen produktów ogrodniczych w postaci indeksów cen i wartości dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych przypadającego na jednego mieszkańca pochodzą z Eurostatu, Głównego Urzędu Statystycznego oraz publikacji Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy. Okres badawczy obejmuje lata 2005-2014. Badania wykazały, że na większości europejskich rynkach występuje tendencja spadkowa cen detalicznych owoców i zmniejsza się stopniowo ich zróżnicowanie między krajami. Pomimo ogólnej tendencji spadkowej ceny dwóch najpowszechniejszych gatunków owoców mianowicie jabłek oraz gruszek w większości krajów europejskich corocznie sukcesywnie wzrastały. Sytuacja polskiego konsumenta tych gatunków nie uległa widocznej zmianie w stosunku do konsumenta w Niemczech, pomimo wzrosty poziomu zamożności.

Article Details

Jak cytować
Sobczak, W., & Jabłońska, L. (2015). Ceny detaliczne owoców w Polsce i w wybranych krajach europejskich. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(3), 142–149. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.3.46
Bibliografia

Adamczyk G. [2002]. Wybrane aspekty zachowań konsumpcyjnych i wzorców spożycia żywności w polskich gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych. Roczniki Akademii Rolnicej w Poznaniu- SE, NR 343.

Begg D., Varnasca G., Fischer S., Dornbusch R. [2011]: Mikroekonomia. Wydawnictwo PWE, Warszawa.

Dziedzic S. [2008]: Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW- Ekonomika i Organizacja Gospodarki -Żywnościowej, nr 67, ss. 117-125.

Kozera A., Kozera C. [2011]: Poziom życia ludności i jego zróżnicowanie w krajach Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(22), ss. 123-133.

Lamont O.A, Thaler R.H. [2003]: Anomalies: the Law of One Price in Financial Markets. Journal of Economic Perspectives, nr 17.

Lundén B. [2009]: Kształtowanie cen. Praktyczny poradnik. Wydawnictwo BL Info Polska, Gdańsk.

Meyer J., von Cramon-Taubadel S.[2004]: Asymmetric Price Transmission: A Survey. Journal of Agricultural Economices. Vol 55, nr 3, ss. 581-611.

Michalski E. [ 2012]: Marketing. Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Nasiłowski M. [2013]: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Wydawnictwo Key Text, Warszawa.

Nosecka N., Stępka G., Strojewska I., 2013: Ceny skupu, hurtowe i detaliczne owoców i warzyw w latach 2003-2012. IERiGŻ-PIB, Nr. 159.

Piekut M.[2013]: Konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych na tle krajów europejskich. Problemy Zarządzania, vol. 11, nr 1 (40) t.1, ss. 23-39.

Wojciechowski T. [2013]: 200 odpowiedzi na pytania z marketingu. Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Wolszczak-Derlacz J. [2007]: Wspólna Europa, różne ceny- analiza procesów konwergencji. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Zalega T. [2011]: Wpływ kryzysu na postawy i zachowania gospodarstw domowych wysokodochodowych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (18), ss. 468-485.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>