Uczestnictwo kobiet wiejskich na rynku pracy i w procesach decyzyjnych

Main Article Content

Janina Sawicka
Anna Skwara


Słowa kluczowe : równość szans, kapitał społeczny, kobiety w samorządach, obszary wiejskie Mazowsza
Abstrakt
W artykule zawarto tematykę równości szans kobiet i mężczyzn. Omówiono kierunki zmian w sytuacji kobiet w społeczeństwie, w gospodarce i w rodzinie. Przedstawiono wyniki własnych badań empirycznych na specyficznym rynku pracy na obszarach wiejskich na temat ról pełnionych przez kobiety oraz ich aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym. Do celów opracowania wykorzystano część wyników badań ankietowych przeprowadzonych w 1000 gospodarstw domowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich w woj. mazowieckim (Badania w latach 2011 -2012, w ramach grantu NCN nr N114115439 pt.” Warunki życia i praca kobiet na obszarach wiejskich Mazowsza). Wskazano na rolę kobiet w życiu społeczno-politycznym, oceniono ich udział i zaangażowanie w budowanie kapitału społecznego na wsi.

Article Details

Jak cytować
Sawicka, J., & Skwara, A. (2015). Uczestnictwo kobiet wiejskich na rynku pracy i w procesach decyzyjnych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 117–127. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.2.28
Bibliografia

Branka M., Rawłuszko M., Siekiera A. [2009]: Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poradnik, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Czapiński J., Panek T., (red.) [2011]: Diagnoza społeczna 2011. Warunki życia i jakość życia Polaków. Raport, Warszawa.

Debata, Sytuacja kobiet na obszarach wiejskich UE, Strasburg 2008. Tryb dostępu: http://www.europarl. europa.eu.

Hipsz M., Wądołowska K. [2011]: Aktywność społeczna Polaków - poziom zaangażowania i motywacje, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.

Matysiak I. [2012]: Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich. Płeć jako czynnik różnicujący kapitał społeczny, Warszawa, maszynopis pracy doktorskiej w bibliotece Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Matysiak I.[2013]: Źródła i zasoby kapitału społecznego sołtysów i sołtysek w wybranych kontekstach lokalnych [w:] Janina Sawicka (red.) Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza – perspektywa gender Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss. 71-92

Ocena funkcjonowania lokalnych grup działania realizujących lokalną strategię rozwoju w ramach PROW 2007-2013 [2012]. PSDB, Warszawa.

Podejście „Leader”: podstawowy poradnik, Komisja Europejska [2006]. Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2006.

Piotrowska J., Grzybek A., (red.) [2009]: Raport. Kongres Kobiet Polskich 2009. Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009, Fundacja Feminoteka, Warszawa.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dn. 5 kwietnia 2011 w sprawie roli kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich [w:] Dziennik Urzędowy UE C296E/13 z dn. 2.10.2012

Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the area [2011]. European Institute for Gender Equality.

Sawicka J. [2005]: Rola kobiet w aktywizacji i wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, Wyd. SGGW, Warszawa.

Sawicka J. [2008]: Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy, Wyd. Wieś Jutra. Warszawa.

Women in economic decision – making in the EU: Progress report. A Europe 2020 initiative. Tryb dostępu: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/files/120528/women_on_board_progress_ report_en.pdf.

Żak M. [2013]: Więzi społeczne na obszarach wiejskich oraz aktywność obywatelska [w:] Janina Sawicka (red.) Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza – perspektywa gender Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss.164-179.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.