Bank Danych o Lasach w Polsce na tle baz danych i systemów udostępniania informacji z zakresu leśnictwa w innych krajach

Main Article Content

Andrzej Talarczyk


Słowa kluczowe : Bank Danych o Lasach, BDL, leśnictwo, bazy danych, udostępnianie informacji
Abstrakt
W opracowaniu dokonano charakterystyki rodzajów baz danych i systemów udostępniania informacji z zakresu leśnictwa na poziomie globalnym oraz w różnych krajach. Przeanalizowano ich zawartość i dostępne funkcjonalności. Na tym tle opisano polski Bank Danych o Lasach (BDL): jego główne zadania, zasób informacyjny i rozwiązania techniczne służące do udostępniania danych. Przeanalizowano aktualny stan gromadzenia i udostępniania informacji o lasach na świecie oraz uwarunkowania rozwoju w tym zakresie. Szczególną uwagę zwrócono na BDL, który w porównaniu z innymi bazami danych na poziomie krajowym jest jednym z bogatszych i bardziej kompletnych źródeł informacji o lasach.

Article Details

Jak cytować
Talarczyk, A. (2015). Bank Danych o Lasach w Polsce na tle baz danych i systemów udostępniania informacji z zakresu leśnictwa w innych krajach. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 150–158. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.2.31
Bibliografia

Beynon-Davies P. [2002]: Information Systems: An introduction to informatics in organisations. Palgrave Macmillan, Basingstoke, UK.

FAO [2006]: Global Forest Resources Assessment 2005, Main Report. Progress Towards Sustainable Forest Management FAO Forestry paper 147, Rome.

Helsinki Resolution H1 [1993]: General Guidelines for the Sustainable Management of Forests in Europe. [Tryb dostępu:] http://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf. [Data odczytu: maj 2015].

INSPIRE [2007]: Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE).

McRoberts R. E., Tomppo E. O., Nasset E. [2010]: Advances and emerging issues in national forest inventories. Scandinavian Journal of Forest Research, nr 25, ss. 368-381.

Our Common Future [1987]: Our Common Future. World Commission on Environment and Development. Oxford University Press, Oxford New York.

Päivinen R., Köhl M. [2005]: European Forest Information and Communication System (EFICS). EFI Technical Report 17. European Forest Institute.

Polityka Leśna Państwa [1997]: Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa.

Thirunarayan K., Sheth, A. [2013]: Semantics-Empowered Approaches to Big Data Processing for Physical-Cyber-Social Applications. AAAI Technical Report FS-13-04.

Ustawa o lasach [1991]: Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Dz. U. 1991 nr 101 poz. 444.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.