Realizacja programu rent strukturalnych w Polsce w świetle danych ARiMR

Main Article Content

Bartosz Mickiewicz


Słowa kluczowe : renta strukturalna, struktura agrarna, następca, przekazywanie gruntów
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono ocenę oddziaływania rent strukturalnych na przemiany agrarne. Badania przeprowadzono w oparciu o niepublikowane dane ARiMR, które porównano do wyników spisu rolnego z 2002 i 2010 r. Renty strukturalne stanowiły jedno z działań zawartych w PROW 2004-2006 oraz 2007-2013 r. W wyniku analizy stwierdzono, że beneficjenci rent strukturalnych pod względem liczebnym (75,8 tys.) stanowili 4,8% ogólnej liczby gospodarstw rolnych w kraju. W ramach programu rolnicy przekazali 718,9 tys. ha użytków rolnych (4,6%), w tym 49,3% dla następców oraz 50,7% na powiększenie innych gospodarstw rolnych. Średnia wielkość jednego gospodarstwa rolnego przekazywanego w ramach programu rent była wyższa niż średnia krajowa.

Article Details

Jak cytować
Mickiewicz, B. (2012). Realizacja programu rent strukturalnych w Polsce w świetle danych ARiMR. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(4), 107–113. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.4.61
Bibliografia

Mickiewicz A. [2011]: Przebieg i realizacja działań w ramach I i II filaru wspólnej polityki rolnej. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin.

Prus P., Wawrzyniak B.M. [2010]: Zmiany zasad przyznawania rent strukturalnych oraz ich skutki. Zeszyty Naukowe SGGW nr 4 (53), str. 58-65.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. [2004]. Dz. U. nr 114 poz. 1191.

Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2003 r. [2003]. GUS, Warszawa.

Użytkowanie gruntów 2010. Powszechny Spis Rolny. [2011]. GUS, Warszawa.

Wawrzyniak B.M., Zajdel M. [2006]: Program rent strukturalnych w rolnictwie polskim. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 3, ss. 47-62.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.