Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwach mleczarskich po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Main Article Content

Barbara Hadryjańska


Słowa kluczowe : gospodarka wodno-ściekowa, przedsiębiorstwa mleczarskie, ochrona środowiska
Abstrakt
W pracy przedstawiono gospodarkę wodno-ściekową oraz zmiany, jakie zaszły w tym zakresie po wstąpieniu Polski do UE. Badaniom ankietowym poddano przedsiębiorstwa mleczarskie usytuowane w zachodniej części Polski. Były to przedsiębiorstwa, które zatrudniały powyżej 9 osób. Próbę generalną badanej populacji stanowiło 50 przedsiębiorstw, z czego wśród 30 jednostek przeprowadzono ankietyzację. W szczególności badania dotyczyły oceny stopnia ograniczenia zużycia wody oraz minimalizacji ilości ścieków powstających w procesie produkcji wyrobów mleczarskich. Przeprowadzono je w oparciu o kwestionariusz ankietowy składający się z czterech części. Dla odnotowania zmian, jakie zaszły w polskich przedsiębiorstwach mleczarskich po włączeniu Polski w struktury Unii Europejskiej, pytania dotyczące działań prośrodowiskowych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dotyczyły okresu bieżącego oraz okresu bezpośrednio poprzedzającego wstąpienie do UE.

Article Details

Jak cytować
Hadryjańska, B. (2012). Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwach mleczarskich po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(4), 47–54. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.4.55
Bibliografia

Hadryjańska B. [2008]: Proces ekologizacji w przedsiębiorstwach mleczarskich województwa wielkopolskiego wobec polityki ekologicznej Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy Rolnictwa Światowego t. 4(XIX), ss.174-184. (Crossref)

Hadryjańska B. [2009]: Działalność prośrodowiskowa przedsiębiorstw mleczarskich po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy Rolnictwa Światowego t. 8(XXIII), ss.75-84. (Crossref)

Hadryjańska B. [2010]: Ekologizacja procesu produkcji wielkopolskich przedsiębiorstw mleczarskich. Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy Rolnictwa Światowego t. 10(XXV), z.1, ss. 70-78. (Crossref)

Hadryjańska. B. [2011]: Gospodarka wodno-ściekowa wielkopolskich przedsiębiorstw mleczarskich a ich konkurencyjność po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy Rolnictwa Światowego t. 11(XXVI), z. 2, ss. 46-55. (Crossref)

Krajewski K. [2011]: Strategie rynkowe przedsiębiorstw w sektorze mleczarskim – tendencje rozwoju. Przegląd Mleczarski nr 3, ss. 35-37.

Murawski M. [2011]: Trendy w światowej produkcji mleka krowiego. Przegląd Mleczarski nr 2, ss. 32-34.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.