Miejsce polskiego rolnictwa w rolnictwie UE-27 według notowań gospodarstw rolnych uczestniczących w FADN w 2009 roku

Main Article Content

Roma Ryś-Jurek


Słowa kluczowe : produkcja, gospodarstwo rolne, hierarchiczna klasyfikacja aglomeracyjna
Abstrakt
Celem badania była próba wskazania miejsca polskiego rolnictwa w UE-27 na podstawie struktury realizowanej produkcji, nakładach i wynikach produkcji gospodarstwa rolnego. Do badań wykorzystano dane z bazy FADN, którymi były średnie ważone przeliczone na gospodarstwo rolne z 27 krajów członkowskich UE w 2009 roku. Łącznie przeanalizowano dla nich 30 cech. Wykonano hierarchiczną klasyfikację aglomeracyjną metodą Warda. Optymalną liczbę klas do interpretacji wyznaczono na podstawie analizy wielkości przyrostów wariancji wewnątrzklasowej w procesie łączenia klas między poszczególnymi poziomami łączeń. W ten sposób uzyskano 10 klas krajów. Klasy opisano według obliczonego miernika różnic średnich dla analizowanych cech.

Article Details

Jak cytować
Ryś-Jurek, R. (2012). Miejsce polskiego rolnictwa w rolnictwie UE-27 według notowań gospodarstw rolnych uczestniczących w FADN w 2009 roku. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(4), 124–134. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.4.63
Bibliografia

Bański J. [2007]: Geografia rolnictwa Polski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Chmielewska B., Mierosławska A. [2007]: Krajowa czy regionalna strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 2, ss. 85-105.

Elektroniczny Podręcznik Statystyki PL. [2006]. StatSoft, Kraków. [Tryb dostępu:] http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html. [Data odczytu: lipiec 2012].

FADN [2012]: [Tryb dostępu:] http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm. [Data odczytu: kwiecień 2012].

Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej. [2011]. I. Firla (red.). PWE, Warszawa.

Filipiak K. [2006]: Metody statystyczne stosowane do oceny regionalnego zróżnicowania rolnictwa. [W:] Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce. A. Harasim (red.). Raporty PIB nr 3. IUNG – PIB, Puławy, ss. 53-60.

Kisielińska J. [2009]: Bezwzorcowa klasyfikacja obiektów w ekonomice rolnictwa. Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy Rolnictwa Światowego t. 8 (XXIII), ss. 104-115. (Crossref)

Stuczyński T., Jadczyszyn J., Kukuła S. [2006]: Wykorzystanie systemu informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej do analiz regionalnych. [W:] Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce. A. Harasim (red.). Raporty PIB nr 3. IUNG – PIB, Puławy, ss. 33-52.

Walesiak M. [2004]: Metody klasyfikacji. [W:] Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. E. Gatnar i M. Walesiak (red.). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław, ss. 316-350.

Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku. Część I. Wyniki standardowe. [2010]. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Warszawa.

Wysocki, F. [2010]: Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Wysocki F., Lira J. [2005]: Statystyka opisowa. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.