Wybrane uwarunkowania inwestowania w gospodarstwach rolnych w Unii Europejskiej w latach 2004-2011

Main Article Content

Roma Ryś-Jurek


Słowa kluczowe : inwestowanie, FADN, gospodarstwo rolne
Abstrakt
Celem badania było przedstawienie wybranych uwarunkowań inwestowania w gospodarstwach rol-nych w Unii Europejskiej. Wykorzystano dane statystyczne z bazy FADN, które umożliwiły analizę zjawiska według krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2011 oraz w układach według: wielkości ekonomicznej i typu rolniczego. Wykazano, że przepływ pieniężny, nadwyżka na obsługę zadłużenia i samofinansowanie rozwoju na gospodarstwo rolne, wskaźnik reprodukcji, wskaźnik odnowienia środ-ków trwałych (bez ziemi) i relacja inwestycji brutto do dochodu gospodarstwa są zróżnicowane w za-leżności od położenia geograficznego gospodarstwa rolnego, jego wielkości ekonomicznej i typu rolni-czego.

Article Details

Jak cytować
Ryś-Jurek, R. (2014). Wybrane uwarunkowania inwestowania w gospodarstwach rolnych w Unii Europejskiej w latach 2004-2011. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(1), 108–119. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.1.11
Bibliografia

European Commission [2012]: The Common Agricultural Policy. A partnership between Europe and Farmers, European Commission Directorate-General Agriculture and Rural Development, [Tryb dostępu:] http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap [Data odczytu: kwiecień 2014].

FADN [2014]: [Tryb dostępu:] http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/report_en.cfm?dwh=SO [Data od-czytu: styczeń 2014].

Godlewska-Majkowska H. (2011): Rolnictwo i rybołówstwo, [w:] Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, red. nauk. I. Fierla, PWE, Warszawa, s. 154-186.

Gołębiewska B. [2010]: Kierunki podejmowanych działań inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych o zróż-nicowanych powiązaniach z otoczeniem, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G., t. 97, z. 4, s. 60-68.

Goraj L., Mańko S. [2009]: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa

Grzelak A. [2012]: Ocena procesów reprodukcji w gospodarstwach rolnych w Polsce po integracji z UE w świetle danych systemu rachunkowości rolnej FADN. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2 (24), Wy-dawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, s. 57-67.

Guastella G., Moro D., Sckokai P.,Veneziani M. [2013]: Investment behaviour of EU arable crop farms in selected EU countries and the impact of policy reforms, FACTOR MARKETS Working Papers, No. 42, May, [Tryb dostępu:] www.factormarkets.eu [Data odczytu: kwiecień 2014].

Józwiak W., Kagan A.[2008]: Gospodarstwa towarowe a gospodarstwa wielkotowarowe, Roczniki Nauk Rolni-czych, Seria G., t. 95, z. 1, s. 22-30.

Kisiel R., Babuchowska K. [2013]: Nakłady inwestycyjne w gospodarstwach rolnych – ujęcie regionalne, Roczni-ki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 100, z. 1, s. 62-69.

Sarris A. H., Doucha T., Mathijs E. [1999]: Agricultural restructuring in central and eastern Europe: implications for competitiveness and rural development, European Review Agricultural Economics, Vol. 26 (3), s. 305-329.

Sobczyński T. [2009]: Wpływ wielkości ekonomicznej gospodarstw rolniczych UE na ich możliwości rozwojowe. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego, T. 9 (24), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 159-168.

Vercammen J. [2007]: Farm bankruptcy risk as a link between direct payments and agricultural investment, European Review of Agricultural Economics, Vol. 34 (4), ss. 479-500.

Wędzki D. [2009]: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 2. Wskaźniki finansowe, Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Kraków.

Woś A. [2000]: Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988-1998. IERiGŻ, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, z. 466, Warszawa.

Wyniki Standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe [2012], IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.