Płynność finansowa w sektorze gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej

Main Article Content

Roma Ryś-Jurek


Słowa kluczowe : płynność finansowa, FADN, gospodarstwo rolne.
Abstrakt
Celem badania było przedstawienie płynności finansowej w sektorze gospodarstw rolnych w Polsce na tle gospodarstw w Unii Europejskiej. Wykorzystano w nim głównie dane statystyczne z bazy FADN, które umożliwiły analizę zjawiska według krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2009 oraz w układach według: wielkości ekonomicznej, typu rolniczego i warunków produkcji. Wykonano również badanie dla polskich regionów FADN.

Article Details

Jak cytować
Ryś-Jurek, R. (2013). Płynność finansowa w sektorze gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(1), 107–118. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.1.11
Bibliografia

Bieniasz A., Gołaś Z. [2006]: Istota i zróżnicowanie płynności finansowej gospodarstw rolnych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu t. CCCLXXVII, seria Ekonomia nr 5, ss. 21-41.

Bieniasz A., Gołaś Z. [2008]: Płynność finansowa gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development nr 3(9), ss. 41-52.

Agriculture and Rural Development. Farm Accounting Data Network. [2012]. [Tryb dostępu:] http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm. [Data odczytu: grudzień 2012].

Gołębiewska B. [2010]: Struktura majątkowa i finansowanie działalności w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 81, ss. 241-250.

Kisielińska J. [2003]: Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy danych do oceny sytuacji finansowej gospodarstw rolniczych. Wieś i Rolnictwo nr 4, ss. 80-98.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012. [2012]. GUS, Warszawa.

Sierpińska M., Wędzki D. [2008]: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wasilewski M., Felczak T. [2011]: Strategia płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych w zależności od rentowności aktywów. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 91, ss. 49-59.

Wasilewski M., Gałecka A. [2010]: Rentowność kapitału własnego gospodarstw rolniczych w zależności od bieżącej płynności finansowej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 81, ss. 231-240.

Wykaz państw członkowskich Unii Europejskiej. [2013]: GUS. [Tryb dostępu:] http://www.stat.gov.pl/gus/5840_592_PLK_HTML.htm. [Data odczytu: luty 2013].

Zawadzka D., Ardan R., Szafraniec-Siluta E. [2011]: Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw rolnych w Polsce – ujęcie modelowe. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 88, ss. 195-207.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.