Zmiany cen gruntów ornych w obrocie prywatnym przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Main Article Content

Grzegorz Wesołowski


Słowa kluczowe : ceny gruntów ornych, obrót prywatny, Unia Europejska
Abstrakt
W artykule dokonano analizy zmian i występowania rozbieżności cenowych oraz sposobu postrzegania jednego z najważniejszych czynników produkcji rolniczej, jakim są grunty orne. Zakres czasowy badań obejmował lata 2000-2011. Szczególną uwagę poświęcono określeniu, jaki wpływ mogło mieć wstąpienie Polski do Unii Europejskiej na zmianę cen gruntów ornych.

Article Details

Jak cytować
Wesołowski, G. (2012). Zmiany cen gruntów ornych w obrocie prywatnym przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(4), 159–168. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.4.66
Bibliografia

Begg D., Fischer S., Dornbusch R. [2007]: Mikroekonomia. PWE, Warszawa.

Jabłońska-Urbaniak T. [2009]: Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Kozioł D., Parlińska A. [2009]: Czynniki wpływające na wartość nieruchomości rolnej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t. XI, z. 2, ss. 120-125.

Pietrzykowski R. [2011]: Kształtowanie się cen ziemi rolniczej ze względu na wybrane czynniki użytkowo rynkowe. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego t. 11(XXVI), z. 4. ss. 138-147. (Crossref)

Szymańska M. [2002]: Przestrzenne zróżnicowanie cen parcel ziemi w wybranym rejonie Wielkopolski. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - CCCXLIII, seria Ekonomia (1),. ss. 153-173.

Tomczak F. [2005]: Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.

Woś A. [1996A]: Agrobiznes. Makroekonomika. T. 1. Wyd. Key Text, Warszawa.

Woś A. [1996B]: Agrobiznes. Mikroekonomika. T. 2. Wyd. Key Text, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.