Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich w Polsce

Main Article Content

Patrycjusz Zarębski


Słowa kluczowe : potencjalna atrakcyjność inwestycyjna, obszary wiejskie, rozwój regionalny
Abstrakt
Głównym celem pracy była ocena potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich w Polsce. Podjęto próbę hierarchizacji oraz pogrupowania gmin i regionów w Polsce pod względem syntetycznego wskaźnika atrakcyjności dla inwestora. Dodatkowo została wykonana analiza przestrzennego zróżnicowania tego wskaźnika dla gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich. Do oceny wykorzystano macierz wskaźników oraz metodę korelacyjno-wagową, która umożliwiła wyznaczenie syntetycznego wskaźnika PAI1 dla gospodarki narodowej. Przeprowadzone badania wskazały, iż najwyższe oceny wskaźnika otrzymały gminy wiejskie województw śląskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz dolnośląskiego.

Article Details

Jak cytować
Zarębski, P. (2012). Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(4), 169–178. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.4.67
Bibliografia

Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce. [2011]. H. Godlewska-Majkowska (red.). Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar. [2008]. [W:] Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. H. Godlewska-Majkowska (red.). Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych. [2009]. [W:] Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. H. Godlewska-Majkowska (red.). Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2006. [2006]. T. Kalinowski T. (red.). Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.

Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. [2011]. [Tryb dostępu:] www.stat.gov.pl [Data odczytu: 20.06.2011].

Bartkowiak N., Ossowska L. [2010]: Poziom pozaprzyrodniczych uwarunkowań renty położenia obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. Journal of Agribusiness and Rural Development nr 4(18), ss. 15-28.

Gołembski G. [2002]: Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym. Akademia Ekonomiczna, Poznań.

Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007. [2010]. [W:] Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. H. Godlewska-Majkowska (red.). Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Szlachta J., Dziemianowicz W., Szmigiel K., Nowicka P. [2009]: Potencjał rozwojowy gmin województwa lubelskiego. Barometr Regionalny nr 2(16).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.