Wybrane problemy rozwoju małych gospodarstw rolnych w opinii ich właścicieli

Main Article Content

Halina Kałuża


Słowa kluczowe : gospodarstwa samozaopatrzeniowe, drobnotowarowe gospodarstwa rolne, poziom edukacji, wielofunkcyjność gminy, gmina wiejska
Abstrakt
Praca przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w 2009 roku w gospodarstwach o powierzchni do 10 ha położonych w 2 gminach. Pierwsza z gmin jest gminą typowo rolniczą (woj. lubelskie), a druga należy do gmin wielofunkcyjnych. Ankietowani gospodarze w obydwu gminach, właściciele gospodarstw mniejszych niż 5 ha, w wieku powyżej 50 lat, nie zamierzają podejmować decyzji inwestycyjnych lub powiększać obszaru swoich gospodarstw. Respondenci, którzy wyrażają ochotę powiększenia wielkości gospodarstwa, uważają, że optymalna wielkość gospodarstwa, która przynosi zadowalający dochód, wynosi 20-30 ha. Są to młodsi gospodarze, którzy posiadają gospodarstwa w gminie typowo rolniczej. W związku z wysokimi cenami ziemi i brakiem kapitału, rolnicy preferują dzierżawę ziemi jako formę powiększania wielkości swojego gospodarstwa.

Article Details

Jak cytować
Kałuża, H. (2009). Wybrane problemy rozwoju małych gospodarstw rolnych w opinii ich właścicieli. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 9, 58–64. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.9.53
Bibliografia

Adamowicz M., Guza-Dec D. [2007]: Przestrzenne zróżnicowanie uwarunkowań konkurencyjności rolnictwa w województwie lubelskim. Roczniki Naukowe SERiA t. IX, z. 2, ss. 9-14.

Bański J. [2002]: Typy ludnościowych obszarów problemowych. [W:] Społeczne problemy wsi. Studia Obszarów Wiejskich. Bański J., Rydz E. (red.). PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 41-52.

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. [2008]. GUS, Warszawa, ss. 67.

Czubak W. [2006]: Ocena dopłat bezpośrednich w gospodarstwach indywidualnych. Roczniki Naukowe SERiA, t. VIII, z. 1, ss. 27-31.

Dane Urzędu Gminy Zbuczyn. [2007]. Niepublikowane, stan na dzień 31.12.2007 r.

Komarówka Podlaska [2009]. [Tryb dostępu:] www.komarowkapodlaska.pl. [Data odczytu: lipiec 2009].

Krasowicz S., Kopiński J. [2006]: Wpływ warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce. Raporty PIB, IUNG-PIB, Puławy, z. 3, ss. 81-99.

Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi. [2008]. Wilkin J., Nurzyńska J. (red.). Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa, ss. 8, 27-31.

Powiat radzyński. Oficjalny serwis internetowy. [2009]. [Tryb dostępu:] www.powiatradzynski.pl. [Data odczytu: lipiec 2009].

Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje. [2001]. Kolarska-Bobińska L., Rosner A., Wilkin J. (red.). Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Województw. [2008]. GUS, Warszawa.

Sobecki R. [2007]: Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, ss. 226.

Szymański W.[1996]: Makroekonomiczne bariery przemian strukturalnych w rolnictwie. Możliwości i sposoby ich łagodzenia. [W:] Strategiczne problemy rozwoju polskiego rolnictwa. PBZ 38-05 nr 11, IERiGŻ, Warszawa.

Woratal edukacyjny Centrum Doradztwa Rolniczego O/Kraków. [2009]. [Tryb dostępu:] www.agroturystyka.edu.pl. [Data odczytu: lipiec 2009].

Zgliński W. [2005]: Sektor rolnictwa socjalnego i chłopskiego rolnictwa drobnotowarowego. [W:] Przestrzenne aspekty rozwoju wsi polskiej z uwzględnieniem obszarów depresji społeczno-gospodarczej. A. Stasiak, R. Horodelski (red.). Studia, t. CXV, ss.111-131.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.