Handel zagraniczny produktami mięsnymi Polski z Japonią w latach 2004-2019

Main Article Content

Dorota Pasińska


Słowa kluczowe : eksport, import, Japonia, bariery pozataryfowe, produkty mięsne
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest charakterystyka zmian w handlu zagranicznym produktami mięsnymi Polski z Japonią w latach 2004-2019. Zastosowano następujące metody: analiza porównawcza w czasie eksportu produktów mięsnych oraz wchodzących w jej skład głównych grup produktowych, analiza struktury towarowej tego eksportu. Otrzymane wyniki mogą być wykorzystane przez różnych uczestników łańcucha dostaw (np. przetwórców czy handel), mogą stanowić wsparcie nie tylko dla polityki gospodarczej państwa w zakresie kształtowania relacji handlowych, ale także dla przedsiębiorstw eksportujących, które są zainteresowane określeniem swojej pozycji konkurencyjnej na rynku (np. mogą oszacować swój udział w eksporcie do Japonii określonych grup asortymentowych) czy rozważyć ewentualne uplasowanie swoich produktów na tym rynku. W badaniach wykorzystano dane OECD, ITC Trade Map i niepublikowane dane roczne dotyczące eksportu i importu Ministerstwa Finansów z lat 2004-2019.

Article Details

Jak cytować
Pasińska, D. (2021). Handel zagraniczny produktami mięsnymi Polski z Japonią w latach 2004-2019. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 21(1), 16–32. https://doi.org/10.22630/PRS.2021.21.1.2
Bibliografia

Adamowicz, M. (1988). Handel zagraniczny a rolnictwo. Warszawa: Książka i Wiedza za: Pawlak, K., Poczta, W. (2011). Międzynarodowy handel rolny. Warszawa: PWE.

Ambroziak, Ł. (2018). Potencjalny wpływ Umowy o partnerstwie gospodarczym UE-Japonia na polski handel rolno-spożywczy z Japonią. Studia i Prace WNEiZ US, 53(2), 117-129, DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-09

Bożyk, P. (2008). Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Warszawa: PWE.

Bossak, J., Gołębiowski, P., Tarnowski, A. (2013). Ekspertyza: Strategia promocji polskich regionów w priorytetowych obszarach współpracy z Japonią. Polsko-Japoński Komitet Gospodarczy, Warszawa: listopad.

Dąbrowski, A. (2019). Polityka zagraniczna Japonii w kontekście rywalizacji Stanów Zjednoczonych z Chinami. Biuletyn, 110(1856), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Drzymała, A. (2018). Handel żywnością między UE a Japonią. Problemy Rolnictwa Światowego, 18(3), 91-101, DOI :10.22630/PRS.2018.18.3.69.

Felt, M.-H., Gervais, J.P., Larue, B. (2011). Market Power and Import Bans: The Case of Japanese Pork Imports. Agribusiness, 27(1), 47-61, DOI: 10.1002/agr.20249

GIW (2017). Informacja na temat procedury eksportowej produktów rolno-spożywczych z Polski na terytorium Japonii. Pobrano 30 grudnia 2020 r. z: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/japonia.

GIW (2016). Procedura dotycząca specjalnego sposobu wycinania ozorów u bydła przeznaczonych na eksport na rynek Japonii. Pobrano 30 grudnia 2020 r. z: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/japonia.

Gotoh, T., Nishimura, T., Kuchida, K., Mannen, H. (2018). The Japanese Wagyu beef industry: current situation and future prospects — A review. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 31(7), 933-950, DOI: 10.5713/ajas.18.0333.

Guo, J., Tanaka, T. (2020). The Effectiveness of Self-Sufficiency Policy: International Price Transmissions in Beef Markets. Sustainability, 12, 6073, 1-18, DOI: 10.3390/su12156073.

Hajdukiewicz, A. (2016). Szanse i wyzwania rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych na wybrane rynki azjatyckie. Studia Ekonomiczne, 266, 109-120.

Hosoe, N., Akune, Y. (2020). Can the Japanese agri-food producers survive under freer trade? A general equilibrium analysis with farm heterogeneity and product differentiation. Japan and the World Economy, 55, 1-9, DOI: 10.1016/j.japwor.2020.101028.

IERiGŻ-PIB (2005-2020). Rynek mięsa: stan i perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB.

IERiGŻ-PIB (2005-2020a). Rynek drobiu (i jaj): stan i perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB.

Imaizumi, A. (2019). Japan Livestock and Products Semi-annual 2018 Market Situation Summary and 2019 Outlook. USDA.

Ishida, T., Ishikawa, N., Fukushige, M. (2010). Impact of BSE and bird flu on consumers’ meat demand in Japan. Applied Economics, 42, 49-56, DOI: 10.1080/00036840701564392.

ITC Trade Map (2020). Pobrano 20 marca 2021 r. z: https://www.trademap.org.

Jin, H. J. (2006). Verifying Timing and Frequency of Revealed Preference Violations and Application to the BSE Outbreak in Japan. Canadian Journal of Agricultural Economics, 54(1), 139-157, DOI: 10.1111/j.1744-7976.2006.00042.x.

Jońska, M., Pindor, S. (2019). Relacje polityczne pomiędzy Unią Europejską a Japonią. W: T. Kamiński (red.), Polityka Unii Europejskiej wobec partnerów azjatyckich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 47-68, DOI: 10.18778/8142-386-1.04.

Kanemoto, K., Moran, D. Shigetomi, Y., Reynolds, Ch., Kondo, Y. (2019). Meat Consumption Does Not Explain Differences in Household Food Carbon Footprints in Japan. One Earth, 1(4), 464-471, DOI: 10.1016/j.oneear.2019.12.004

Kasa, S. (2008). Globalizing Unsustainable Food Consumption: Trade Policies, Producer Lobbies, Consumer Preferences, and Beef Consumption in Northeast. Asia Globalizations, 5(2), 151-163, DOI: 10.1080/14747730802057480.

KE (2017). Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Kita, K. (2016). Międzynarodowa pozycja konkurencyjna polskich artykułów rolno-spożywczych na rynkach wybranych krajów azjatyckich - stan i perspektywy. Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 153-166, DOI: 10.22004/ag.econ.250175.

Kocot, M. (2007). Tradycyjne i współczesne teorie wymiany międzynarodowej. W: A. Wentkowka (red.), De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki, IV, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 89 97.

KOWR (2019). Analiza sektora rolno-spożywczego Japonii. Warszawa.

Krasowicz, S., Kuś, J. (2010). Kierunki zmian w produkcji rolniczej w Polsce do roku 2020 – próba prognozy, Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa, 3, 5-18.

Kuźnar, A., Menkes, J. (2019). Handel produktami rolno-spożywczymi w Umowie o partnerstwie gospodarczym między UE i Japonią. Problemy Rolnictwa Światowego, 19(2), DOI: 10.22630/PRS.2019.19.2.26.

Lei, Z., Haga, T., Obara, H., Sekiyama, H., Sekiguchi, S., Hombu, A., Fujihara, M., Lei, L., Hsu, S., Zhang, X., Ishitsuka, I., Atagi, Y., Sato, T., Sugiura, K. (2020). A questionnaire survey of the illegal importation of pork products by air travelers into Japan from China and exploration of causal factors. Preventive Veterinary Medicine, 177, 104947, DOI: 10.1016/j.prevetmed.2020.104947.

Myae, A.C, Goddard, E. (2012). Importance of traceability for sustainable production: A cross-country comparison. International Journal of Consumer Studies, 36(2), 192-202, DOI: 10.1111/j.1470-6431.2011.01084.

Majchrowska, E. (2019). Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią jako nowy wymiar wzajemnych relacji handlowych. Wnioski dla Polski. Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2, 59-84, DOI: 10.34697/2451-0610-ksm-2019-2-004.

Mazur, G. (2015). Negocjacje handlowe Unia Europejska – Japonia. Wyzwanie dla Unii Europejskiej w dostępie do japońskiego rynku. W: E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idczak, (red.) Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty prawne, finansowe i handlowe, Poznań: Wydawnictwo UE.

Mazur, G. (2016). Interesy ofensywne unijnych przedsiębiorstw w kontekście negocjowanej umowy o strefie wolnego handlu UE-Japonia. Unia Europejska, 3, 6-18.

Miljkovic, D., Zhuang, R. (2011). The exchange rate pass-through into import prices: the case of Japanese meat imports. Applied Economics, 43(26), 3745-3754, DOI: 10.1080/00036841003705329.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (2019). Umowa gospodarczo-handlowa UE - Japonia (EPA). Pobrano 17 października 2019 r. z: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/umowa-epa-ue-japonia.

MSZ (2014). Polska wołowina znów na japońskim stole. Pobrano 13 marca 2018 r. z: https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/zagraniczna_polityka_ekonomiczna/polska_wolowina_znow_na_japonskim_stole;jsessionid=A7EEE7182D8BFBF5794AADC7AB09FECE.cmsap5p.

Nakano, K. (2017). Screening of climatic impacts on a country’s international supply chains: Japan as a case study. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 22, 651-667, DOI: 10.1007/s11027-015-9692-6.

Nam, K.-Ch., Jo, Ch., Lee, M. (2010). Meat products and consumption culture in the East. Meat Science, 86, 95 102, DOI: 10.1016/j.meatsci.2010.04.026.

Naszkowska, K. (2008). Świnie pojadą pociągiem do Chin. Gazeta Wyborcza, 26 marca.

OECD (2020). Pobrano 16 grudnia 2020 r. z: https://stats.oecd.org/#.

Ośrodek Spraw Azjatyckich (2017). Raport: Japonia, Półwysep Koreański wobec Ukrainy, Białorusi i Rosji.

Pasińska, D. (2014). Stan i perspektywy handlu zagranicznego wybranymi produktami rolno-spożywczymi. Wieprzowina. W: Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy, nr 40, Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.

Przeździecka, E., Kuźnar, A., Górska, R., Menkes, J. (2018). Effects of EU-Japan economic partnership agreement for Poland. European trade study group conference 2018, Working Paper nr 343, 1-31.

Roy, P., Orikasa, T., Thammawong, M., Nakamura, N., Xu, Q., Shiina, T. (2012) Life cycle of meats: An opportunity to abate the greenhouse gas emission from meat industry in Japan. Journal of Environmental Management, 93(1), 218-224, DOI: 10.1016/j.jenvman.2011.09.017.

Sapp, S.G., Williams, G.W., (1988). The socio-economic issues of Japanese beef imports. Agribusiness, 4(1), 63 77, DOI: 10.1002/1520-6297(198801)4:1<63::AID-AGR2720040108>3.0.CO;2-J.

Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications Japan. (2019). Japan Statistics Yearbook 2020, Tokyo.

Świerkocki, J. (2011). Zarys ekonomii międzynarodowej. Warszawa: PWE.

Szűcs, I., Vida, V. (2017). Global tendencies in pork meat - production, trade and consumption. Applied Studies in Agribusiness and Commerce – APSTRACT, 11(3-4), 105-112, DOI: 10.19041/APSTRACT/2017/3-4/15.

ter Beek, V. (2018). ASF Belgium: 1 more carcass; 13 countries ban imports. Pobrano 21 września 2019 r. z: https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2018/9/ASF-Belgium-1-more-carcass-13-countries-ban-imports-337338E/

Umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią, 2018. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 330/3 z 27.12.2018.

Wolak, K. (2012). Japonia – Polska. Struktura importu oraz eksportu żywności i żywych zwierząt w latach 2000-2011. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 13(1), 245-256.

Wyrobek, J. (2013). Wpływ eksportu na finanse przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.

USDA (2019). Japan Lifts Age Restriction on U.S. Beef. GAIN Report Number: JA9054.

USDA (2020). Livestock and Poultry: Worlds Markets and Trade. October.

Yang, Q., Honda, K., Otsuki, T. (2019). Structural demand estimation of the response to food safety regulations in the Japanese poultry market. Eurasian Business Review, 9, 367-385, DOI: 10.1007/s40821-018-00117-2.

Zegar, J. (2011). Konkurencyjność rolnictwa zrównoważonego. W: J. Zegar (red.), Z badan nad rolnictwem społecznie zrównoważonym(11), Warszawa: IERiGŻ.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.