Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami wieprzowymi po wprowadzeniu przez Rosję embarga

Main Article Content

Dorota Pasińska


Słowa kluczowe : rynek wieprzowiny, Rosja, handel zagraniczny, embargo, ASF
Abstrakt
W artykule podjęto próbę wskazania najważniejszych zmian w handlu zagranicznym wieprzowiną i trzodą chlewną po ogłoszeniu przez Rosję embarga. Do weryfikacji celu opracowania wykorzystano analizę zmian w czasie oraz analizę struktury handlu zagranicznego zarówno ogółem (eksportu i importu) jak i z Rosją w latach 2011-2015. Zastosowane dane pochodzą z Ministerstwa Finansów. Sytuacja na krajowym rynku wieprzowiny w 2014 r. była trudna ze względu na znaczny wzrost produkcji wieprzowiny zarówno w Polsce jak i w UE, wystąpienie afrykańskiego pomoru świń - ASF (a z tym związane ograniczenia w eksporcie do wielu krajów trzecich), a także wprowadzenie embarga przez Rosję, która była jednym z liczących się nabywców produktów wieprzowych eksportowanych z Polski. W efekcie zmieniła się struktura geograficzna eksportu. W badanym okresie Polska była importerem netto produktów wieprzowych, a saldo handlu zagranicznego tymi produktami z Rosją było dodatnie.

Article Details

Jak cytować
Pasińska, D. (2017). Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami wieprzowymi po wprowadzeniu przez Rosję embarga. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 186–198. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.38
Bibliografia

Batyk, I.M. (2015). Wpływ sankcji gospodarczych na strukturę polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Rosji. ZN Uniwersytetu Szczecińskiego Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 41(1), 235-246.

European Commission (2015). Commission Notice of 25.9.2015 Commission Guidance note on the implementation of certain provisions of Regulation (EU) No 833/2014. Brussels.

Eurostat, 2017a. Pobrane 15 stycznia 2017 z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/.

Eurostat, 2017b. Production of meat: pigs. Pobrane 30 stycznia 2017 z: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tag00042.

Федеральная Служба Государственной Статистики, 2016. Цены в России 2016. Статистический сборник (s. 41). Москва.

Fordymacki, P. (2016). Sankcje wobec Rosji w latach 2014-2016. W: K. Sygidus, O. Gorbach, D. Mościcka, W. Kotowicz (red.). Ukraina. Konflikt, transformacja, integracja (s. 65-73). Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska” Olsztyn-Lwów: Wydawnictwo „Sroka” 2016.

Frumkin B. (2016). The Russian food embargo: impact on the national agri-food sector. W: A. Kowalski, M. Wigier (red.). Competitiveness of the economy in the context of social policy measures – international perspective (s. 143-150). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

GUS, 2016. Rolnictwo w 2015 r. (s. 69). Warszawa.

Komisja Europejska (2016). WTO: embargo "nielegalne". Pobrane 28 kwietnia 2017 z: https://ec.europa.eu/poland/news/160823_pork_pl.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie doniesienia o rzekomym wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski z dn. 31.01.2014 (2014a). Pobrane 28 luty 2014 z: http://old.wetgiw.gov.pl/files/aktualnosci/31-01-14-komunikat-glw-2.pdf.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 17 lutego 2014 r. (2014 b). Pobrane 13 czerwca 2017 z: http://old.wetgiw.gov.pl/files/aktualnosci/17-02-14-komunikat-glw.pdf.

Kraciuk, J. (2013). Akcesja Rosji do WTO i jej wpływ na polsko-rosyjski handel rolny. Roczniki Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15(5), 174-178.

Nacewska-Twardowska, A. (2015). Wpływ sankcji rosyjskich na wymianę towarową Polski. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 402, 220-230. (Crossref)

Pasińska, D. (2015). Stan i perspektywy handlu zagranicznego wybranymi produktami rolno-spożywczymi. Wieprzowina. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i Perspektywy, 42, 55-59.

Pawlak, K. (2015). Polsko-rosyjski handel produktami rolno-spożywczymi po akcesji Polski do Unii Europejskiej. W: B. Drelich-Skulska, M. Domiter, W. Michalczyk, (red.) Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. (Crossref)

Rada Unii Europejskiej (2016). Russia: EU prolongs economic sanctions by six months, Pobrane 1 kwietnia 2017 z: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/19-sanctions-russia/.

Restrykcje wprowadzone przez rosyjskie służby weterynaryjne od dnia 7 kwietnia 2014 roku (2014). Pobrane 13 czerwca 2017 z: http://old.wetgiw.gov.pl/files/aktualnosci/7-04-14-Informacja-glw.pdf

Российскaя Федерация (2014 a). Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л е н и е от 7 августа 2014 г. № 778.

Российскaя Федерация (2014 b), Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л е н и е от 20 августа 2014 г. № 830.

Rosińska-Bukowska M. (2015). Handel rolno-spożywczy UE - Rosja – efekty rosyjskich sankcji, ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 15(1), 113-124.

Rosja znów rozszerza embargo na import unijnego mięsa (2016), pobrane 30 maja 2016 z: wpolityce.pl.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. Dziennik Urzędowy UE, L 134/1, 29.5.2009.

Rozporządzenie Rady (UE) nr 692/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ograniczeń dotyczących przywozu do Unii towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola. Dziennik Urzędowy UE, L 183/9, 24.6.2014

Rozporządzenie Rady (UE) nr 825/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 692/2014 w sprawie ograniczeń dotyczących przywozu do Unii towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola. Dziennik Urzędowy UE, L 226/2, 30.7.2014.

Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Dziennik Urzędowy UE, L 229/1, 31.7.2014.

Rozporządzenie Rady (UE) nr 960/2014 z dnia 8 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Dziennik Urzędowy UE, L 271/3, 12.9.2014.

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1290/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 960/2014 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014. Dziennik Urzędowy UE, L 349/20, 5.12.2014

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1351/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 692/2014 w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola. Dziennik Urzędowy UE, L 365/46, 19.12.2014.

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1001/2013 z dnia 4 października 2013 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Dziennik Urzędowy UE, L 290/1, 31.10.2013.

Świerkocki, J. (2011). Zarys ekonomii międzynarodowej. Warszawa: PWE.

Wiśniewska, I. (2011). Embargo w rosyjskiej polityce handlowej – taktyka bez strategii, Pobrane 20 lutego 2017 r. z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011-07-13/embargo-w-rosyjskiej-polityce-handlowej-taktyka-bez-strategii.

Współpraca Głównego Lekarza Weterynarii z państwami trzecimi w związku z wykryciem przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie Polski z dn. 13.03.2014. Pobrane 13 czerwca 2017 z: http://old.wetgiw.gov.pl/files/aktualnosci/13-03-14-informacja.pdf.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.