Konkurencyjność krajów Unii Europejskiej w handlu zagranicznym produktami wołowymi

Main Article Content

Dorota Pasińska


Słowa kluczowe : eksport, import, wołowina, międzynarodowa konkurencyjność
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest próba oceny konkurencyjności krajów Unii Europejskiej w handlu zagranicznym produktami wołowymi w 2017 r. w porównaniu z 2005 r. Realizując cel opracowania wykorzystano analizę porównawczą wartości eksportu, importu, sald handlu zagranicznego produktami wołowymi, wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej RCA, wskaźnika przewag komparatywnych Lafaya oraz wskaźnika Grubela-Llyoda. W 2005 r. i w 2017 r. następujące kraje posiadały przewagę komparatywną w handlu produktami wołowymi: Austria, Francja, Irlandia, Luksemburg oraz Polska, a przewagi komparatywnej nie posiadały: Bułgaria, Cypr, Dania, Finlandia, Grecja, Włochy, Malta, Hiszpania, Szwecja, Portugalia i Wielka Brytania. W 2017 r. większość krajów UE realizowała model handlu wewnątrzgałęziowego. W 2017 r. w porównaniu do 2005 r. niektóre kraje UE zmieniły model realizowanego handlu z międzygałęziowego na wewnątrzgałęziowy lub odwrotnie. W 2017 r. Polska zajmowała piątą pozycję wśród największych eksporterów produktów wołowych w UE, a udział produktów wołowych zaimportowanych do Polski w przywozie produktów wołowych krajów UE był bardzo niski (i wynosił ok. 1%).

Article Details

Jak cytować
Pasińska, D. (2019). Konkurencyjność krajów Unii Europejskiej w handlu zagranicznym produktami wołowymi. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(4), 80–92. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.4.58
Bibliografia

Ambroziak, Ł. (2014). Ocena pozycji konkurencyjnej nowych państw członkowskich UE w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi (The assessment of the competitive position of the new EU member states in foreign trade of agri-food products). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 369, 25 35. (Crossref)

Ambroziak, Ł., Szczepaniak, I. (2011). Wskaźnikowa ocena konkurencyjności handlu produktami rolno-spożywczymi (Indicative assessment of the competitiveness of trade in agri-food products). W: Szczepaniak I. (red.) Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (1), Warszawa: IERiGŻ-PIB, 45-65. (Crossref)

Balassa, B. (1965). Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage. The Manchester School of Economic and Social Studies, 33, 99-124. (Crossref)

Bąk-Filipek, E., Parlińska, A. (2011). Konkurencyjność polskiego rynku wołowiny na rynku unijnym (The Competitiveness of Polish Beef Market on the European Union Market). Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 93, 107-118.

Beňuš, O. (2019). Competitiveness of the Czech meat industry on the single market. European Countryside, 11(3), 443-461. (Crossref)

Bułkowka, M. (2018). Potencjalne skutki utworzenia strefy wolnego handlu UE-MERCOSUR dla handlu rolno-spożywczego Polski (Potential Effects of the Creation of The EU-Mercosur Free Trade Area for Polish Agri-Food Trade). Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 53/2, 143-155 (Crossref)

European Commission (2018). EU agricultural outlook for markets and income 2018-2030.

European Commission (2019). International trade in sporting goods. Pobrane 19 listopada 2019 z: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/44954.pdf.

Eurostat (2019a). Production of meat: cattle. Pobrane 6 lutego 2019 z: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/ download.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tag00044.

Eurostat (2019b). Pobrane 8 lutego 2019 z: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Firlej, K., Kowalska, A., Piwowar, A. (2017). Competitiveness and innovation of the Polish food industry. Agric. Econ. – Czech, 63(11), 502-509. (Crossref)

GUS (2006a). Rolnictwo w 2006 r. (Agriculture in 2016). Warszawa.

GUS (2018a). Rolnictwo w 2017 r. (Agriculture in 2017). Warszawa.

GUS (2006b). Rynek wewnętrzny w 2005 r. (Internal market in 2005). Warszawa.

GUS (2018b). Rynek wewnętrzny w 2017 r. Internal market in 2017 Warszawa. Pobrane 6 lutego 2019 r. z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/rynek-wewnetrzny-w-2017-r-,7,24.html.

IERiGŻ-PIB (2005-2018). Rynek mięsa. Stan i perspektywy (Meat market. State and perspectives), nr 28-55.

Jagiełło, M. (2003). Wskaźniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki (Indicators of International Competitiveness of the Economy). Studia i Materiały / Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 80, 41.

Kacperska, E. (2010). Konkurencyjność polskich artykułów rolno-żywnościowych na rynkach międzynarodowych w latach 2004-2009 (Competetiveness of Polish Agricultural Commodities and Foodstuffs on International Markets in 2004-2009). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 12(4), 158-164.

Liesner, H.H. (1958). The European Common Market and British industry. The Economic Journal, 68(270), 302 316. (Crossref)

Matura, T. (2018). Hungary and China relations. W: Song W. (red.) China's relations with Central and Eastern Europe : from "old comrades" to new partners, Routledge: 137-153. (Crossref)

MF (2006, 2018). Niepublikowane dane dotyczące handlu zagranicznego (Unpublished data on foreign trade).

Pawlak, K. (2013). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej (International competitive ability of the agri-food sector in European Union countries). Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Pilarska, C. (2017). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej (The international competitiveness of the Polish economy against the background of new member states of the European Union). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Smeets Kristkova, Z., Garcia Alvaréz Coque, J.M. (2015). Competitiveness of the EU Beef Sector – a Case Study, Agris on-line Papers in Economics and Informatics, No. 2, Vol. VII, 77-92. (Crossref)

Szczepaniak, I. (2018). Pozycja konkurencyjna Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi na wybranych rynkach (Poland's competitive position in foreign trade in agri-food products on selected markets.). W: Szczepaniak I. (red.) Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty, Warszawa: IERiGŻ-PIB, 9-43.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.