Handel zagraniczny produktami kurzymi w latach 2012-2017

Main Article Content

Dorota Pasińska


Słowa kluczowe : polski rynek żywca kurzego, tuszka, handel zagraniczny, pogłowie kur, produkcja żywca kurzego, cena
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest przedstawienie polskiego rynku kurzego w latach 2012-2017 w kontekście zmian w handlu zagranicznym produktami kurzymi. W celu weryfikacji hipotezy wykorzystano metody statystyki opisowej (analizę porównawczą w czasie, analizę struktury, liniową funkcję trendu). W badanym okresie obserwuje się tendencję do powiększania się dodatniego salda obrotów handlowych mięsem, podrobami i przetworami kurzymi, natomiast saldo drobiem żywym było ujemne. W latach 2012-2017 przy znacznym wzroście pogłowia kur (oprócz niosek), wystąpił ponad 58% wzrost ich ubojów oraz ponad dwukrotnie zwiększył się eksport produktów kurzych (drób kurzy żywy, mięso, podroby i przetwory). W eksporcie i w spożyciu dominują produkty kurze, a na drugim miejscu są produkty indycze. Produkcja żywca kurzego jest bardzo skoncentrowana.

Article Details

Jak cytować
Pasińska, D. (2018). Handel zagraniczny produktami kurzymi w latach 2012-2017. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 38–49. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.95
Bibliografia

Czakowski, D. (2015). Zasobowe i efektywnościowe uwarunkowania produkcji drobiu i jaj w Polsce z perspektywy akcesji do Unii Europejskiej (Resource and efficiency conditions for the production of poultry and eggs in Poland from the perspective of accession to the European Union). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(2), 20-25.

Czyżewski, A., Danilczuk, J. (2008). Konkurencyjność polskiego rynku drobiu i jaj w wymianie z Unią Europejską (Competitiveness of the Polish poultry and eggs market in exchange with the European Union). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 10(4), 56-61.

Dybowski, G. (2016). Rynek mięsa drobiowego (The market for poultry meat) W: S. Stańko (red.), Sytuacja na światowych rynkach mięsa i produktów mleczarskich oraz jej wpływ na rynek krajowy i możliwości jego rozwoju (The situation on the world markets of meat and dairy products and its impact on the domestic market and the possibilities of its development), Warszawa: IERiGŻ-PIB, 79-104.

Dybowski, G. (2014). Podstawy konkurencyjności polskiej branży drobiarskiej (The basis of competitiveness of the Polish poultry industry), Warszawa: IERiGŻ-PIB.

GUS a. 2014, 2017, Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r., …., 2016 r. (Characteristics of agricultural holdings in 2013, ...., 2016), Warszawa.

GUS b. (2013-2017). Rynek wewnętrzny w 2012 r. … 2016 r. (Internal market in 2012 … 2016). Warszawa.

GUS c. (2013-2018). Zwierzęta gospodarskie w 2012 r. … 2017 r. (Livestock in 2012 ... 2017). Warszawa.

Hamulczuk, M., Gędek, S., Klimkowski, C. Stańko, S. (2012). Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych (Forecasting the prices of agricultural commodities on the basis of causal relationships), Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Hamulczuk, M. (2013). Asymetria w transmisji cen w łańcuchu żywnościowym. Przykład cen drobiu w Polsce (Asymmetry in price transmission in the food chain. Example of poultry prices in Poland) W: J. Sokołowski, G. Węgrzyn (red.). Polityka ekonomiczna, Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu, 212-223.

IERiGŻ-PIB, MRiRW, KOWR (ARR), (2012-2018), Rynek drobiu (i jaj) – stan i perspektywy (Poultry market (and of eggs) - the state and prospects), nr 42-53.

KE (2017). Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1925 of 12 October 2017 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff).

Kłusek, K. (2015). Zmiany cen tuszek kurczaków w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2009-2015 (Price changes of chicken carcasses in selected European Union countries in 2009-2015). Problemy Rolnictwa Światowego, 15(3), 61-69.

Konarska, M., Sakowska, A., Przybysz, M., Popis, E. (2015). Produkcja i spożycie mięsa drobiowego na świecie i w Polsce w latach 2000-2014 (Production and consumption of poultry meat in the world and in Poland between 2000-2014). Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 96-105.

Pasińska, D. (2016). Polski rynek drobiu po wstąpieniu do Unii Europejskiej (Polish poultry market after the accession to the European Union). Polityka Ekonomiczna, 421-432. (Crossref)

Slaughtering in slaughterhouses - annual data (2018). Pobrane 11 czerwca 2018 z: http://appsso.eurostat.ec. europa.eu/nui/setupDownloads.do.

Świetlik, K. (2008). Ceny żywności w procesie rynkowych przemian polskiej gospodarki (1994-2004) (Food prices in the process of market changes in the Polish economy (1994-2004)), Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Świetlik, K. (2018). Spożycie drobiu (Consumption of poultry). Rynek drobiu: stan i perspektywy, 53, 23-29.

Utnik-Banaś, K.(2016). Efektywność produkcji żywca kurcząt brojlerów w okresie przemian gospodarczych w Polsce (Effectiveness of livestock production of broiler chickens in the period of economic transformation in Poland), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Utnik-Banaś, K. (2012). Analiza szeregu czasowego cen żywca brojlerów w latach 1991-2011 (Analysis of the time series of broiler animal prices in the years 1991-2011). Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 13(1), 224-233.

Weekly price report on Broiler carcase in the EU (2018), Pobrane 14 maja 2018 z: https://ec.europa.eu/agriculture/ poultry/presentations_pl.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.