O pewnych dylematach związanych z budową rankingu obiektów ze względu na poziom zjawiska złożonego

Main Article Content

Karol Kukuła


Słowa kluczowe : wielowymiarowa analiza porównawcza, dylematy, wybór zmiennych diagnostycznych, układ rankingowy, porównania
Abstrakt
W artykule podjęto dyskusję nad trzema kluczowymi zagadnieniami związanymi z budową rankingu obiektów w oparciu o ich wielokryterialne oceny. Pierwszym z problemów, z którym musi się zmierzyć prowadzący badania (analityk), to wybór zmiennych diagnostycznych. Wybór ten w decydujący sposób wpływa na kształt konstruowanego rankingu. Drugim zagadnieniem jest wybór metody porządkowania liniowego. Trzeci zaś dotyczy obiektów układu porządkowego, jakim jest ranking i sprowadza się do ich podziału na grupy mniejsze względem wartości zmiennej syntetycznej. Z uwagi na to, że w dotychczasowej literaturze związanej z budową rankingu obserwuje się pewną dowolność przy wyborze stosowanych procedur, podjęto się zadania przeprowadzenia dyskusji na ten temat.

Article Details

Jak cytować
Kukuła, K. (2020). O pewnych dylematach związanych z budową rankingu obiektów ze względu na poziom zjawiska złożonego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 20(2), 12–21. https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.2.9
Bibliografia

Bartosiewicz, S. (1976). Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych (The proposal method to create synthetic variables). Zeszyty Naukowe AE we Wrocławiu, 84, 5-7.

Binderman, A. (2005). Klasyfikacja polskich województw według poziomu rozwoju rolnictwa (Classification of Polish voivodships according to the level of agricultural development). Roczniki Nauk Rolniczych seria G, 92(1), 42-53.

Borys, T. (1978). Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych (Methods of feature normalization in comparative statistical studies). Przegląd Statystyczny, 2, 227-239.

Grabiński, T. (1984). Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych (A multidimensional comparative analysis in the study of the dynamics of economic phenomena). Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, 61, Kraków.

Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr (Application of the taxonomic method to the typological division of countries according to the level of their development as well as the resources and structure of qualified personnel). Przegląd Statystyczny, 4, 307-327.

Hwang, C.L., Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer Verlag. (Crossref)

Jajuga, K. (1993). Statystyczna analiza wielowymiarowa (Statistical multivariate analysis). PWN, Warszawa

Kisielińska, J. (2016). Ranking państw UE ze względu na potencjalne możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na produkty rolnicze z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego (Ranking the EU countries because of the potential to meet the demand for agricultural products using the methods of linear ordering). Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 142-152.

Kukuła, K. (1986). Propozycja miary zgodności układów porządkowych (Proposed measure of the compliance of ordinal systems). Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, 222, 81-104.

Kukuła, K. (1994). O pewnej metodzie relatywizacji cech diagnostycznych w preferowaniu wartości ponadprzeciętnych (On a certain method of relativization of diagnostic characteristics with preference of value deviating from the average value). Przegląd Statystyczny, 41(2), 155-164.

Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej (The metod of zero-standardization). PWN, Warszawa.

Kukuła, K. (2014). Budowa rankingu województw ze względu na wyposażenie techniczne rolnictwa w Polsce (Ranking construction of the Polish voivodships due to the technical equipment of agriculture). Wiadomości Statystyczne, 7, 62-76.

Kukuła, K., Luty, L. (2015). Propozycja procedury wspomagającej wybór metody porządkowania liniowego (The proposal for the procedure supporting selection of a linear ordering method). Przegląd Statystyczny, 62(2), 219 231.

Kukuła, K. (2017). Zanieczyszczenie środowiska a działalność proekologiczna w Polsce w 2015 roku w świetle wielowymiarowej analizy porównawczej (Environmental pollution and pro-ecological activity in Poland in 2015 in the aspect of multidimensional comparative analysis). Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 226 238. (Crossref)

Kukuła, K. (2019). Stopień zanieczyszczenia środowiska w Polsce - ranking województw w 2016 roku (Degree of environmental pollution in Poland - ranking of the provinces in 2016). Studia Ekonomiczne i Regionalne (Economic and Regional Studiem), 12, 23-32. (Crossref)

Lira, J., Wagner, W., Wysocki F. (2002). Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych (Median in problems of ordering multi-feature objects). W: Paradysz J. (red). Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, AE, Poznań, 87-99.

Młodak, A.(2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej (Taxonomic analysis in regional statistics). Difin, Warszawa.

Nowak, E. (1977). Syntetyczne mierniki plonów w krajach europejskich (Synthetic yield measures in European countries). Wiadomości Statystyczne, 10, 19-22.

Panek, T. (2015). Analiza porównawcza subiektywnego dobrostanu w Europie (Comparative analysis of subjective well-being in Europe). Wiadomości Statystyczne, 2, 1-26.

Pawełek, B. (2008). Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych (Normalisation of variables methods in comparative research on complex economic phenomena). Zeszyty Naukowe UE, Seria specjalna: Monografie, 187, Kraków.

Perkal, J. (1953). Taksonomia wrocławska (Wrocław taxonomy). Przegląd Antropologiczny, 19, 209-221.

Salamaga, M. (2012). Analiza porównawcza rozwoju regionalnego krajów Grupy Wyszehradzkiej (A comparative analysis of regional development of the Visegrad Group Countries). Wiadomości Statystyczne, 12, 90-101.

Strahl, D. (1978). Propozycja konstrukcji miary syntetycznej (Proposition of synthetic measure construction). Przegląd Statystyczny, 2, 205-215.

Walesiak, M. (2014). Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej (Data normalization in multivariate data analysis. An overview and properties). Przegląd Statystyczny, 4, 363-372.

Wesołowski, W.J.(1975). Programowanie nowej techniki (Programming a new technique). PWN, Warszawa.

Zeliaś, A. (red.). (2000) Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym (Dynamic taxonomic analysis of spatial differentiation of living standards in Poland). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.