O wyborze metody porządkowania liniowego do oceny gospodarki odpadami w Polsce w ujęciu przestrzennym

Main Article Content

Karol Kukuła
Lidia Luty


Słowa kluczowe : metoda porządkowania liniowego, cecha syntetyczna, odpady komunalne
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie techniki wyboru metody porządkowania liniowego obiektów ze względu na poziom zjawiska złożonego jakim jest stan gospodarki odpadami w województwach Polski. Do realizacji tego celu wyselekcjonowano cechy diagnostyczne opisujące badane zjawisko oraz wytypowano metody porządkowania liniowego. Następnie wykorzystując procedurę wyboru metody porządkowania dokonano wytypowania sposobu konstrukcji cechy syntetycznej, który pozwolił zbudować ranking województw ze względu na poziom analizowanego zjawiska. W dalszej kolejności dokonano podziału województw na cztery grupy: bardzo wysokiego, wysokiego, przeciętnego i niskiego poziomu rozwoju omawianego zjawiska. Badania pokazały, że wybór procedury konstrukcji cechy syntetycznej wpływa na ranking badanych obiektów. Otrzymany ranking pozwala sformułować wniosek, iż gospodarka odpadami w Polsce jest regionalnie zróżnicowana.

Article Details

Jak cytować
Kukuła, K., & Luty, L. (2018). O wyborze metody porządkowania liniowego do oceny gospodarki odpadami w Polsce w ujęciu przestrzennym. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 183–192. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.46
Bibliografia

Adamowicz, M. (2014). Europejska koncepcja biogospodarki i jej przełożenie na działania praktyczne (European concept of bioeconomy and its bearing on practical use). Studia Ekonomiczne i Regionalne, 7 (4), 5-21.

Bartosiewicz, S. (1976). Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych (Proposed method for creating synthetic variables.). Zeszyty Naukowe AE we Wrocławiu, 84, 5-7.

Borys, T. (1978). Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych (Methods of normalizing characteristics in statistical comparative studies). Przegląd Statystyczny, 2, 227-239.

Grabiński, T. (1984). Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych (Multidimensional comparative analysis in the study of the dynamics of economic phenomena). Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, 61, Kraków.

Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr (Application of the taxonomic method to the typological division of countries due to the level of their development and the resources and structure of qualified personnel). Przegląd Statystyczny, 4, 307-327.

Hwang, C.L., Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer Verlag. (Crossref)

Kisielińska, J. (2016). Ranking państw UE ze względu na potencjalne możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na produkty rolnicze z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego (Ranking of EU countries due to the potential possibilities of meeting the demand for agricultural products using linear ordering methods). Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 142-152.

Kukuła, K. (1989). Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa (Statistical structural analysis and its application in the sphere of production services for agriculture). Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, 89, Kraków.

Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej (The method of zero-standardization). PWN, Warszawa.

Kukuła, K., Luty, L. (2015). Propozycja procedury wspomagającej wybór metody porządkowania liniowego (Proposition of procedures supporting the choice of the method of linear ordering). Przegląd Statystyczny, 62(2), 219-231.

Kukuła, K. (2017). Zanieczyszczenia środowiska a działalność proekologiczna w Polsce w 2015 roku w świetle wielowymiarowej analizy porównawczej (Environmental Pollution and Pro-ecological Activity in Poland in 2015 in the Aspect of Multidimensional Comparative Analysis). Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 226-238. (Crossref)

Kukuła, K., Luty, L. (2017). Jeszcze o procedurze wyboru metody porządkowania liniowego (Still about the procedure of choosing the method of linear ordering). Przegląd Statystyczny, 64(2), 163-176. (Crossref)

Lira, J., Wagner, W., Wysocki, F. (2002). Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych (Median in the problems of ordering multi-feature objects). W: Paradysz J. (red.), Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, AE, Poznań, 87-99.

Młodak, A. (2006). Analiza Taksonomiczna w statystyce regionalnej (Taxonomic analysis in regional statistics). Difin, Warszawa.

Nowak, E. (1977). Syntetyczne mierniki plonów w krajach europejskich (Synthetic measure of crops in European countries). Wiadomości Statystyczne, 10, 19-22.

Ochrona środowiska 2016 (Environment 2016). GUS, Warszawa, 333-337.

Panek, T. (2015). Analiza porównawcza subiektywnego dobrostanu w Europie (Comparative analysis of subjective animal welfare in Europe). Wiadomości Statystyczne, 2, 1-26.

Pawełek, B. (2008). Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych (Methods of normalization of variables in comparative studies of complex economic phenomena). Zeszyty Naukowe UE, Seria specjalna: Monografie, 187, Kraków.

Perkal, J. (1953). Taksonomia wrocławska (Wrocław’s taxonomy). Przegląd Antropologiczny, t. 19, Polskie Towarzystwo Antropologiczne i Polskie Zakłady Antropologii, Poznań, 209-219.

Strahl, D. (1978). Propozycja konstrukcji miary syntetycznej (A proposal for the construction of a synthetic measure). Przegląd Statystyczny, 25(2), 205-215.

Walesiak, M. (2014). Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej (Review of formulas for normalization of the values of variables and their properties in statistical multidimensional analysis). Przegląd Statystyczny, nr 4, 363-372.

Wesołowski, W.J. (1975). Programowanie nowej techniki (Programming a new technique). PWN, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.