Zasady wykorzystania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do termomodernizacji gospodarstw rolnych

Main Article Content

Agnieszka Huterska
Ewa Zdunek-Rosa
Justyna Łapińska


Słowa kluczowe : gospodarstwo rolne, termomodernizacja, fundusze unijne
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie możliwego wsparcia gospodarstw rolnych w inwestycjach umożliwiających ich termomodernizację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Główną metodą badawczą zastosowaną w pracy była analiza dostępnej literatury przedmiotu oraz aktów prawnych, zarówno unijnych, jak i krajowych regulujących poruszane w pracy zagadnienie. Przeprowadzono także porównanie liczby i wartości zakontraktowanych operacji oraz wartości zrealizowanych płatności w ramach PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020. Analiza uregulowań prawnych pozwoliła na wskazanie możliwości wsparcia realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych w gospodarstwach rolnych ze środków unijnych, natomiast analiza danych empirycznych pozwoliła ocenić oba programy pod kątem stopnia realizacji badanego działania na tle wszystkich działań dostępnych w ramach PROW.

Article Details

Jak cytować
Huterska, A., Zdunek-Rosa, E., & Łapińska, J. (2018). Zasady wykorzystania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do termomodernizacji gospodarstw rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(1), 58–65. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.1.5
Bibliografia

BGK. Dane liczbowe Funduszu Termomodernizacji i Remontów (Figures of Thermo-Modernisation and Renovation Fund). Pobrane w czerwcu 2016 z: https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Samorzady/ Dane_liczbowe_FTiR.pdf.

Chyłek, E.K. (2012). Biogospodarka w sektorze rolno-spożywczym (Bio-Economy in the Agriculture and Food Sector). Przemysł Spożywczy, 66, 32-35.

Efektywność energetyczna (Energy Efficiency). Pobrane w czerwcu 2016 z: http://www.mg.gov.pl/Energetyka/ Efektywnosc+energetyczna.

Gospodarz z energią (A Farmer with Energy). Pobrane w listopadzie 2017 z: http://www.gospodarzzenergia.pl/ raporty,wiesz-ile-energii-zuzywasz-,v9.

MRiRW. Monitoring i sprawozdawczość PROW 2007-2013 (Ministry of Agriculture and Rural Development, PROW 2007–2013 Monitoring and Reporting). Pobrane w listopadzie 2017 z: http://www.minrol.gov.pl/ Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2007-2013/Monitoring-i-sprawozdawczosc-PROW-2007-2013/Zbiorcze-sprawozdania-biezace-z-realizacji-PROW-2007-2013.

MRiRW. Monitoring i sprawozdawczość PROW 2014-2020 (Ministry of Agriculture and Rural Development, PROW 2014–2020 Monitoring and Reporting). Pobrane w listopadzie 2017 z: http://www.minrol.gov.pl/ Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Monitoring-i-sprawozdawczosc-PROW-2014-2020.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) (The Rural Development Programme) 231-235. Pobrane w czerwcu 2016 z: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r. (Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development on detailed conditions and procedures of granting and pay-out of financial assistance for operations like “Agricultural Farms Modernisation” within the framework of sub-action “Support for Investments in Agricultural Farms” covered by the Rural Development Programme in the years 2014-2020 of 21st August 2015). Dz.U. 2015, poz. 1371.

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (The Act of 18th December 1998 on the Support for Thermo-Modernisation Projects). Dz.U. 1998, nr 162, poz. 1121, z późn. zm.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (The Act of 20th February 2015 on rural development support co-financed with the European Agricultural Fund for Rural Development within the Rural Development Programme in the years 2014-2020). Dz.U. 2015, poz. 349.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (The Act of 21st November 2008 on the Support for Thermo-Modernisation and Renovation). Dz.U. 2008, nr 223, poz. 1459.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (The Act of 23rd April 1964. Civil Code). Dz.U. 2016, poz. 380, 585 t.j.

Żmija, D. (2014). Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce (Sustainable Development of Agriculture and Rural Areas in Poland). Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 166, 149-158.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.