Poland"s Competitive Position in Trade in Agri-Food Products with the United Kingdom – Selected Aspects

Main Article Content

Justyna Łapińska
Maurycy Graszewicz
Ewa Zdunek-Rosa

Abstrakt
Thirteen years have passed since Poland's accession to the European Union. This is a period long enough to make some generalisations over the accession results. This paper focuses on assessing the competitive position of Poland in trade in agri-food products with one of its most important trading partners – the United Kingdom. For this purpose, quantitative indexes of competitive positioning were used, in particular, the trade coverage ratio as well as the revealed comparative advantage indexes – RCAi and LFIi. The conducted analyses show that Poland's competitive position in agri-food trade with the United Kingdom improved markedly over the period considered. The dynamic growth in trade, especially in exports, a significant increase in the trade balance surplus, and generally favourable comparative advantage indexes for Poland show that the period of EU membership has been well utilised by Polish food producers. Polish food is increasingly eagerly bought by demanding British consumers.

Article Details

Jak cytować
Łapińska, J., Graszewicz, M., & Zdunek-Rosa, E. (2017). Poland"s Competitive Position in Trade in Agri-Food Products with the United Kingdom – Selected Aspects. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 199–209. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.96
Bibliografia

Ambroziak, Ł. (2013). Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego Polski i wybranych nowych państw członkowskich na rynku UE-15. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15(3), 21-26.

Ambroziak, Ł. (2016). Konkurencyjność cenowo-jakościowa polskich producentów żywności na rynku niemieckim. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 7-24.

Balassa, B. (1965). Trade Liberalization and “Revealed” Comparative Advantage. The Manchester School, 33, 99 123. (Crossref)

Bugamelli, M. (2001). Il modello di specializzazione internazionale dell’area dell’euro e dei principali paesi europei: omogeneità e convergenza. Banca d’Italia, Temi di discussione del Servizio Studi n. 402. Accessed from: http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td01/td402_01/td402/tema_402_01.pdf.

Firlej, K. (2010). Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 3, 163 175.

Eurostat. Accessed from: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Gehrke, B., Grupp, H. (1994). Innovationspotential und Hochtechnologie, Physica-Verlag. (Crossref)

Hoen, A. R., Oosterhaven, J. (2006). On the Measurement of Comparative Advantage. The Annals of Regional Science, 40(3), 677-691. (Crossref)

Judzińska, A. (2014). Konkurencyjność cenowa polskiego sektora mięsnego w Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(6), 189-195.

Kozień, E. (2014). Perspektywy rozwoju branży owocowo-warzywnej, in: K. Firlej (ed.), Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

Lafay, G. (1992). The Measurement of Revealed Comparative Advantages, in: Dagenais, M. G., Mue,t P.-A., (eds.), International Trade Modelling, Chapman&Hall, London. (Crossref)

Łapińska, J. (2014). Determinants of intra-industry trade in agricultural and food products between Poland and EU countries. Danube, 5(3), 159-172. (Crossref)

Misala, J. (2007). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.

Pawlak, K. (2014). Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), 123-131. (Crossref)

Pietrzak, M. B., Łapińska, J. (2015). Determinants European Union’s Trade – Evidence from a Panel Estimation of the Gravity Model, E & M Ekonomie a Management, 18(1), 18-27. (Crossref)

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2016, (2016). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Rosati, D. K. (2016). Poland-UK relations after Brexit: Suggested priorities for negotiations, in: Ch. Wyplosz, What To Do With the UK? EU perspectives on Brexit, AVoxEU.org Book, CEPR Press, London, 99-106.

Szczepaniak, I. (2011). Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego na rynku nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE-12). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego, 11(2), 125-137.

Szczepaniak I. (2014). Strategie konkurencji stosowane przez polskich producentów żywności na rynku Unii Europejskiej, in: A. Olszańska, J. Szymańska (eds.), Agrobiznes 2014. Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław. (Crossref)

Szczepaniak, I. (ed.) (2015). Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Vollrath, T.L. (1991). A Theoretical Evaluation of Alternative Trade Intensity Measures of Revealed Comparative Advantage. Weltwirtschaftliches Archiv, 127(2), 265-280. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.