Unijny eksport i import roślin ozdobnych – zmiany w ujęciu rodzajowym i geograficznym

Main Article Content

Wioletta Wróblewska
Łukasz Kopiński
Dariusz Paszko
Joanna Pawlak


Słowa kluczowe : handel zagraniczny, export, import, rośliny ozdobne, Unia Europejska, świat
Abstrakt
Celem artykułu była analiza zmian wartości unijnego handlu zagranicznego roślinami ozdobnymi w 1999 i 2014 roku w ujęciu rodzajowym i geograficznym. Uwzględniono wymianę handlową wewnątrzunijną, a także UE z krajami europejskimi spoza struktur Wspólnoty oraz Afryką, Bliskim Wschodem, Ameryką Płn., Ameryką Łacińską i pozostałymi regionami świata. Analizami objęto eksport i import roślin ozdobnych ogółem oraz siedmiu grup produktów kwiaciarskich. Analizowano saldo, poziom i dynamikę zmian handlu unijnego poszczególnymi grupami roślin ozdobnych z uwzględnieniem struktury geograficznej wymiany handlowej. Posłużono się indeksami o podstawie stałej oraz wykorzystano wskaźniki procentowe. Handel zagraniczny roślinami ozdobnymi UE charakteryzuje zasada bliskości geograficznej. Głównym dostawcą roślin ozdobnych w UE pozostaje Holandia, a głównym odbiorcą roślin ozdobnych z UE, ale o malejącym znaczeniu, były Niemcy. W handlu zagranicznym UE z innymi regionami świata wzrastała rola Afryki, jako dostawcy głównie kwiatów ciętych i sadzonek, malała rola Ameryki Płn. i Łacińskiej jako dostawców głównie zieleni ciętej. Znaczącymi odbiorcami cebul kwiatowych była Ameryka Płn. i Azja.

Article Details

Jak cytować
Wróblewska, W., Kopiński, Łukasz, Paszko, D., & Pawlak, J. (2018). Unijny eksport i import roślin ozdobnych – zmiany w ujęciu rodzajowym i geograficznym. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(1), 319–330. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.1.29
Bibliografia

AIPH (2000, 2015). Hannover.

Goldfain, K. (2006). The African marketplace. Flora Culture International, listopad/grudzień, 28.

Gray, D.H. (2008). Kenya marches on. Flora Culture International, maj, 36-37.

Jabłońska, L. (1999). Zakres i zasady wspólnej organizacji rynku kwiaciarskiego w Unii Europejskiej (The scope and principles of the common organization of the floricultural market in the European Union). Biuletyn Agencji Rynku Rolnego 2, 16-28.

Jabłońska, L. (2007). Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce (Economic aspects of the development of the floriculture sector in Poland). Wyd. SGGW, Warszawa.

Jabłońska, L. (2008). Pozycja Polski w świecie jako producenta roślin ozdobnych (Poland's position in the world as a producer of decorative plants). Roczniki Naukowe SERiA, 10(4), 124-129.

Jabłońska, L., Bońkowska, A., Oleśnicki, D., Stefanowska, A. (2013). Handel zagraniczny Unii Europejskiej roślinami ozdobnymi (Foreign trade of the European Union with ornamental plants). ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 13(1), 37-48. (Crossref)

Jabłońska, L., Olewnicki, D., Kowalczyk, D. (2015). Zmiany w polskim handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi w latach 2005-2012 (Changes in Polish foreign trade in decorative plants in the years 2005-2012). ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 65-74.

Marosz, A. Analiza wpływu zwiększającej się wymiany towarowej produktów roślin ozdobnych na rynkach światowych, przy bieżącym poziomie kosztów, na produkcję ogrodniczą w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rynku produktów szkółkarskich (Analysis of the impact of increasing trade in ornamental products on global markets, at the current cost level, for horticultural production in Poland, with particular emphasis on the market for nursery products). Analiza wykonana w ramach programu wieloletniego 2008 2014. Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice. Pobrano 10 listopada 2017 z: http://www.inhort.pl.

Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej (International competitiveness of the national economy). PWE, Warszawa.

Warunki prowadzenia handlu z zagranicą w UE (Conditions for conducting trade with foreign countries in the EU). (2012). Enterprise Europe Network działający przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 2012. Pobrano 10 września 2017 z: www.parp.gov.pl oraz www.een.org.pl.

Wróblewska, W. (2010). Zmiany w unijnym handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi wynikające z akcesji nowych członków (Changes in EU foreign trade in decorative plants resulting from the accession of new members). ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 10(1), 116-124.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.