Ocena koncentracji produkcji żywności regionalnej i tradycyjnej w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Main Article Content

Dominika Jakubowska
Tomasz Wierzejski


Słowa kluczowe : systemy ochrony jakości, oznaczenia geograficzne, produkcja żywności, koncentracja rynku
Abstrakt
Celem pracy była ocena koncentracji produkcji żywności regionalnej i tradycyjnej w Unii Europejskiej (UE) ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Analizy dokonano na podstawie danych pochodzących z europejskich baz DOOR, E-BACCHUS, E-SPIRIT DRINKS oraz danych IJHARS. Opisano i przeanalizowano różne kategorie regionalnych i tradycyjnych produktów zarejestrowanych w Polsce jak i innych krajach UE wykorzystując indeks koncentracji Herfindahhl-Hirschman. Otrzymane wyniki dowiodły, że koncentracja produkcji żywności regionalnej i tradycyjnej w UE jest duża, a większość zarejestrowanych oznaczeń geograficznych produktów pochodzi z krajów basenu Morza Śródziemnego, na które przypada niemal trzy czwarte wszystkich unijnych rejestracji. Polska posiada niewielki udział w analizowanym rynku. W ujęciu regionalnym w Polsce odnotowano względnie wysoką koncentrację produkcji. Wyraźnie wyższą wartość wykazano dla koncentracji producentów tych produktów.

Article Details

Jak cytować
Jakubowska, D., & Wierzejski, T. (2018). Ocena koncentracji produkcji żywności regionalnej i tradycyjnej w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(3), 144–155. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.3.73
Bibliografia

Campbell, J., DiPietro, R.B., Remar, D. (2014). Local foods in a university setting: Priceconsciousness, product involvement, price/quality inference and consumer’s will-ingness-to-pay. International Journal of Hospitality Management, 42, 39-49. (Crossref)

Dansero, E., Puttilli, M. (2013). Multiple territorialities of alternative food networks: six cases from Piedmont, Italy. Local Environment. The International Journal of Justice and Sustainability, 19(6), 626-643. (Crossref)

European Commission (2013). Study on the value of EU GIS. Pobrane 24 maja 2018 z: http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/value-gi_en.htm

Feldmann, C., Hamm, U. (2015). Consumers perceptions and preferences for local food: A review. Food Quality and Preference, 40, 152-164. (Crossref)

Fernández-Ferrín, P., Calvo-Turrientes, A., Bande, B., Artaraz-Miñón, M., Galán-Ladero, M. (2018). The valuation and purchase of food products that combine local, regional and traditional features: The influence of consumer ethnocentrism. Food Quality and Preference, 64, 138-147. (Crossref)

Gellynck X., Banterle A., Kuhne B., Carraresi L., Stranieri S. (2012). Market orientation and marketing management of traditional food producers in the EU. British Food Journal, 114(4), 481-499. (Crossref)

Grębowiec, M. (2017). Produkty regionalne i tradycyjne jako element budowania konkurencyjnej oferty produktów żywnościowych w Polsce i innych krajach Europy (Regional and Traditional Products as an Element of Building a Competitive Food Product Offer in Poland and Other European Countries). ZN SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 65-80. (Crossref)

Gulbicka, B. (2014). Żywność tradycyjna i regionalna w Polsce (Traditional and regional food in Poland). Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

HORIZON, Market Intelligence, 2016. Pobrane 24 maja 2018 z: https://ahdb.org.uk/knowledge-library/horizon-the-impact-of-brexit-on-protected-food-names-6-december-2016.

Horizontal Merger Guidelines. (2010). U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission. Pobrane 24 maja 2018 z: https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2010/08/19/hmg-2010.pdf.

Jakubowska, D., Wierzejski, T. (2017). Aspects of the innovative activity of traditional food manufacturers as illustrated by the example of the warmińsko-mazurskie voivodeship. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(45), 563-571. (Crossref)

Kumpulainen, T., Vainio, A., Sandell, M., Hopia, A. (2018). How young people in Finland respond to information about the origin of food products: The role of value orientations and product type. Food Quality and Preference, 68, 173-182. (Crossref)

Kwiatkowska, E.M. (2014). Miary koncentracji – teoria a praktyka ich wykorzystania przez organy regulacyjne na rynkach telekomunikacyjnych (Measures of Market Concentration - Theory and Practice of Their Use by Regulatory Authorities in the Telecommunications Markets). Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 15(3), 189-198.

Lobb, A.E., Mazzocchi, M. (2007). Domestically produced food: Consumer perceptions of origin, safety and the issue of trust. Acta Agriculturae Scandinavica, Section Food Economics, 4(1), 3-12. (Crossref)

Matczak, M. (2016). Wykorzystanie strukturalnych miar koncentracji w analizie konkurencyjności rynku morskich przewozów kontenerowych (Concentration Measures in the Process of Identification of Competitiveness Level of Global Seaborne Container Transport Market). Problemy Transportu i Logistyki, 3(35),111-119. (Crossref)

Motta, V., Sharma, A. (2016). Benefits and transaction costs of purchasing local foods in school districts. International Journal of Hospitality Management, 55,81-87. (Crossref)

Pieniak, Z., Verbeke, W., Vanhonacker, F., Guerrero, L., Hersleth, M. (2009). Association between traditional food consumption and motives for food choice in six European countries. Appetite, 53 (1), 101-108. (Crossref)

Stanciu, S. (2015). How Traditional is the European Union in the Agro-food Production? Economics and Applied Informatics, 3, 18-24.

Wilczyńska, A. (2107) Uwarunkowania decyzji nabywczych na rynku żywności regionalnej i tradycyjnej (Determinants of Purchasing Decisions in the Regional and Traditional Food Market). Handel Wewnętrzny, 1(366), 401-412.

Wytyczne w sprawie oceny horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (2004/C31/03), (Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings) (2004/C 31/03). Pobrane 24 maja 2018 z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:52004XC0205(02).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.