Polski eksport żywności do Rosji w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego

Main Article Content

Tomasz Wierzejski


Słowa kluczowe : sektor rolno-spożywczy, eksport, kryzys gospodarczy, internacjonalizacja
Abstrakt
W artykule zaprezentowano analizę polskiego eksportu rolno-spożywczego do Rosji w czasie globalnego kryzysu gospodarczego. Recesja w Europie w 2009 r. oraz kryzys zadłużeniowy w strefie euro wyraźnie pogorszyły uwarunkowania handlu międzynarodowego. Spadek PKB w Unii Europejskiej wyniósł 4,2%, a w Rosji był jeszcze większy (7,8%). Pomimo tych niekorzystnych okoliczności polski eksport żywności do Rosji w latach 2007-2011 wzrósł o 77%, a udział Rosji w polskim eksporcie w tej grupie produktowej znacząco zwiększył się, z 4,3% w 2008 r. do 5,3% w 2011 r. W efekcie internacjonalizacja sprzedaży z polskiego sektora rolno-spożywczego uległa dywersyfikacji, kosztem zmniejszenia udziału rynku unijnego. W obecnej, złożonej sytuacji ekonomicznej w strefie euro Rosja z około 140 milionową ludnością może okazać się perspektywicznym, alternatywnym rynkiem eksportowym dla polskich przedsiębiorstw.

Article Details

Jak cytować
Wierzejski, T. (2012). Polski eksport żywności do Rosji w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(2), 132–139. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.2.29
Bibliografia

Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w 2011 r. [2012]. Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA), Warszawa.

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. [2008-2011]. Analizy rynkowe nr 28-34, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

International Trade Statistics. [2008-2011]. World Trade Organization, Genewa. [Tryb dostępu:] http://wto.org/english/res_e/statis_e/its_e.htm. [Data odczytu: maj 2012]

Krugman P. [2009]: The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. W.W. Norton & Company, Nowy Jork i Londyn.

Mazurek S. [2011]: Mechanizm międzynarodowej transmisji kryzysów gospodarczych. Dom Wydawniczy DUET, Toruń.

Orłowski W. [2011]: Kryzys finansowy a pozycja Zachodu. [W:] Kryzys a pozycja międzynarodowa Zachodu. R. Kuźniar (red.). Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Rocznik handlu zagranicznego [2008-2011]. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Roubini N., Mihm S. [2011]: Ekonomia kryzysu. Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Tomaszkiewicz B., Otto P. [2012]: Zastój w UE hamuje Polski handel. Nasza przyszłość jest na Wschodzie. [Tryb dostępu:] forsal.pl/artykuly/617888,zastoj_w_ue_hamuje_polski_handel_nasza_przyszlosc_jest_na_wschodzie.html. [Data odczytu: maj 2012].

Wierzejski T. [2006]: Polski eksport do Rosji w rok po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Stosunki Międzynarodowe nr 40-41, ss. 14-16.

Wierzejski T. [2010]: Makroekonomiczne determinanty internacjonalizacji gospodarki na przykładzie sektora rolno-spożywczego w Polsce. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Toruń.

World Economic Outlook.. [2012]. International Monetary Fund, April 2012. [Tryb dostępu:] http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/pdf/text.pdf. [Data odczytu: maj 2012].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.