Aktywizacja zawodowa młodych osób bezrobotnych w wybranych powiatach ziemskich podregionu siedleckiego

Main Article Content

Anna Rak


Słowa kluczowe : bezrobocie osób młodych, aktywne programy rynku pracy, metody poszukiwania zatrudnienia
Abstrakt
Bezrobocie osób młodych należy aktualnie do najpoważniejszych problemów polskiego i unijnego rynku pracy. Na obydwu tych rynkach osoby młode stanowią blisko połowę ogółu bezrobotnych. Celem niniejszego opracowania jest określenie stopnia zainteresowania bezrobotnych młodych mieszkańców wsi aktywnymi programami rynku pracy oraz diagnoza najczęściej stosowanych przez te osoby metod poszukiwania zatrudnienia. Podstawowym źródłem informacji są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w trzech powiatach ziemskich podregionu siedleckiego.

Article Details

Jak cytować
Rak, A. (2018). Aktywizacja zawodowa młodych osób bezrobotnych w wybranych powiatach ziemskich podregionu siedleckiego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(3), 262–271. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.3.84
Bibliografia

Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2016 (Labour force survey in Poland I quarter 2016). (2016). GUS. Warszawa.

Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2018 (Labour force survey in Poland I quarter 2018). (2018). GUS. Warszawa.

Bezrobocie rejestrowane I kwartał 2018 r. (Registered unemployment I quarter 2018). (2018). GUS. Warszawa.

Bezrobotni o swojej sytuacji życiowej. Komunikat z badań (The unemployed about their situation. Survey repor). (2007). CBOS. Warszawa.

Chłoń-Domińczak, A., Strawiński, P. (2015). Wchodzenie młodych osób na rynek pracy w Polsce (Integration of young people in the Polish labour market). W: E. Kwiatkowski, B. Liberada (red.). Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia (s. 27-39). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Warszawa.

Drela, K., Kiernożycka-Sobejko, A. (2009). Ekonomizacja rynku pracy w XXI. wieku (Economisation of the labour market of the 21st century). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.

Frączek, M. (2015). Instrumenty, finansowanie i efektywność polityki rynku pracy w Polsce (Instruments, funding and effectiveness of the labour market policy in Poland). W: M. Frączek (red.). Polityka rynku pracy. Teoria i praktyka (s. 119-130). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.

Frączek, M. (2015). Cele, rodzaje i efekty polityki rynku pracy (Objectives, types and effects of labour market policy). W: M. Frączek (red.). Polityka rynku pracy. Teoria i praktyka (s. 45-53). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.

Jelonek, M., Kasperek, K., Magierowski, M. (2015). Młodzi na rynku pracy - pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni (Young people on the labour market – the employees, entrepreneurs, unemployed). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa.

Kaczmarczyk, K. (2016). Bierność i bezrobocie młodzieży w Polsce (Inactivity and youth unemployment in Poland). Wydawnictwo UMK. Toruń.

Kobylińska, U., Kozłowski, A., Rollnik-Sadowska, A., Samul, J. (2016). Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie podlaskim (Situation of young people on the Podlaskie Province labour market). Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Politechnika Białostocka. Białystok.

Kubiak, P. (2016). Pasywna polityka rynku pracy w Polsce w okresie kryzysu finansowego i gospodarczego (Passive labour market policy in Poland in light of financial and economic crisis). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, 257, 7-17.

Księżyk, M. (2015). Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej (Economics of the contemporary market economy). Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica. Kraków.

Ostój, I. (2012). Formalne i nieformalne instytucje rynku pracy (Formal and informal labour market institutions). Wyd, UE. W Katowicach.

Piróg, D. (2013). Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu (Higher education graduates on the labour market in times of an economic crisis). Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 302-316. (Crossref)

Socha, M., Sztanderska, U. (2000). Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce (The bases of structural unemployment in Poland). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Witkowski, J. (2005). Specyfika wiejskiego rynku pracy w Polsce (Unique characteristics of the Polish labour market). Kontrola Państwowa. Nr 2, 33-34.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.