Zmiany bezrobocia na wiejskim rynku pracy po integracji Polski z Unią Europejską

Main Article Content

Anna Rak
Agata Mirończuk


Słowa kluczowe : Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski, struktura bezrobocia, stopa bezrobocia
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania było przedstawienie zmian bezrobocia wiejskiego po integracji Polski z Unią Europejską. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski realizowanych przez GUS w II kwartale 2004 i IV kwartale 2007 roku. Przedstawione wyniki badań wskazują na korzystne zmiany zachodzące w obszarze bezrobocia wiejskiego wynikające z dostępu Polski do funduszy unijnych, a także z otwarcia rynków pracy przez niektóre kraje dawnej „piętnastki”. Zmiany te dotyczą między innymi obniżenia wskaźników charakteryzujących bezrobocie oraz ograniczenia skali bezrobocia długookresowego. Nadal jednak poważnym problemem pozostaje bezrobocie dotycz??ce bezrolnych mieszkańców obszarów wiejskich

Article Details

Jak cytować
Rak, A., & Mirończuk, A. (2008). Zmiany bezrobocia na wiejskim rynku pracy po integracji Polski z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 4, 388–396. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.4.51
Bibliografia

Aktywność ekonomiczna ludności Polski w roku 1992. [1993]. GUS, Warszawa GUS, Warszawa; [analogicznie

lata 1993-2007; publikacje w latach 1994-2008].

Bezrobotni o swojej sytuacji życiowej. Komunikat z badań. [2007]. CBOS. Warszawa, s. 3 i 15.

Michna W. [2001]: Zatrudnienie i bezrobocie w obszarach wiejskich i w rolnictwie. IPiSS, Warszawa, ss. 10.

Sosnowska B. [2002]: Bezrobocie na wsi polskiej i niektóre sposoby jego ograniczania. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 6, s. 16.

Stawicka E. [2006]: Kapitał ludzki w indywidualnych gospodarstwach rolnych (na przykładzie województwa mazowieckiego). [W:] Samorządy i społeczności lokalne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. M. Adamowicz (red.). Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 159-160.

Witkowski J. [2005]: Specyfika wiejskiego rynku pracy w Polsce. Kontrola Państwowa nr 2, s. 33-34.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.