Out-of-Market Agricultural Property Trading in Poland

Main Article Content

Tomasz Klusek

Abstrakt
In the category of land property, the Civil Code specifies agricultural property. Similarly to other real property, they can be traded in the form of transfer of the ownership title, which occurs on commercial terms or with such terms excluded. In this study, out-of-market transactions with agricultural property. On the basis of the available data, changes in the figures, structure and regional differentiation of such transactions were presented. Attention was also paid to why such changes occurred.

Article Details

Jak cytować
Klusek, T. (2018). Out-of-Market Agricultural Property Trading in Poland. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 259–269. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.116
Bibliografia

Belniak, S. (2001). Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych (The Development of the Real Estate Market Against the Background of Highly Developed Countries). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Biuletyn Informacyjny nr 6 (Information Bulletin No 6). MRiRW, Warszawa 2017.

Bryx, M. (2006). Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie (Real Estate Market. System and Operation). Poltext, Warszawa.

Brzeszczyńska, S. (2002). Nieruchomość w firmie (Real Estate in a Company). Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Czajkowska-Matosiuk, K. (2013). Prawo cywilne (Civil Law). Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Dacko M., Dacko A. (2012). Struktura agrarna rolnictwa w województwie małopolskim (The Agrarian Structure in the Małopolskie Voivodship). Roczniki Naukowe SERiA, 14(3), 53-58.

Dudek, M. (2016). Sukcesja indywidualnych gospodarstw rolnych jako czynnik przeobrażeń strukturalnych w polskim rolnictwie (Inheriting of Private Farms as a Factor of Structural Changes in Polish Agriculture). Studia i Monografie nr 170. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Jędruchniewicz, A., Maśniak, J. (2018). Przemiany własnościowe ziemi rolnej w Polsce (Changes in Agricultural Land Ownership in Poland). ZN SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 121, 25-39. (Crossref)

Kałkowski, L. (red.) (2003). Rynek nieruchomości w Polsce (Real Estate Market in Poland). Twigger, Warszawa.

Kałkowski, L. (red.) (2012). 22 lata polskiego rynku nieruchomości: monitoring za lata 1990-2011 (22 Years of Polish Real Estate Market: Monitoring for 1990-2011). Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Kałkowski, L. (red.) (2015). 25 lat polskiego rynku nieruchomości: monitoring za lata 1990-2014 (25 Years of Polish Real Estate Market: Monitoring for 1990-2014). Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Kisiel, R., Marks-Bielska, R. (red.) (2012). Przemiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich z udziałem Agencji Nieruchomości Rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego (Changes in Agriculture and Rural Areas in which the Agency of Agricultural Real Estates is Involved: a Case Study Covering the Province of Warmia and Mazury). Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

Kisilowska, H. (red.) (2006). Nieruchomości. Wzory pism i umów (Real Estates. Templates for Written Documents). LexisNexis, Warszawa.

Klusek, T. (2017). Rozmiary i regionalne zróżnicowanie polskiego rynku nieruchomości (Size and Regional Differences in the Polish Agricultural Property Market). ZN SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 119, 101-117. (Crossref)

Kopyra, J. (red.) (2009). Prawo nieruchomości (Real Estate Law). Poltext, Warszawa.

Kowalski, A. (red.) (2015). Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2014 roku (Analysis of Production and Economic Situation of Agriculture and Food Industry in 2014). IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Kucharska-Stasiak, E. (2006). Nieruchomość w gospodarce rynkowej (Real Estates in Market Economy). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Marciniuk, K. (2015). Rodzinne gospodarstwo rolne w procesie obrotu nieruchomościami rolnymi (Family Farms in the Process of Trade in Agricultural Real Estates). In: Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej (Legal Framework of Support and Protection of Family Farms in Poland and other EU countries). Litwiniuk P. (red.). FAPA, Warszawa, 175-189.

Marciniuk, K. (2016). Pojęcie własności rolnej w kontekście regulacji dotyczących kształtowania ustroju rolnego (Agricultural Ownership in the Light of Regulations on Agricultural System). In: Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne (Agrarian Problems. Legal and Economic Issues). Litwiniuk P. (red.). FAPA, Warszawa, 111-125.

Marks-Bielska, R. (2010). Rynek ziemi rolniczej w Polsce – uwarunkowania i tendencje rozwoju (The Market of Agricultural Land in Poland – Conditions and Development Trends). Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

Marks-Bielska, R. (2016). Czynniki kształtujące obrót gruntami rolnymi w Polsce (Factors Shaping Trade in Agricultural Land in Poland). Świat Nieruchomości 97, 23-29.

Marks-Bielska, R., Kisiel, R. (red.) (2013). Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w unowocześnianiu rolnictwa i obszarów wiejskich (Role of the Agricultural Property Agency in Modernization of Agriculture and Rural Areas). Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

Mikołajczyk, J. (2016). Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle ostatnich zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 roku – wybrane zagadnienia (Trade of Agricultural Real Estate in the Light of Recent Changes Implemented by the act of 14 april 2016 – Selected Issues). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Juridica 77, 123-136. (Crossref)

Ministerstwo Sprawiedliwości. Akty notarialne w latach 1991-2017 (Ministry of Justice. Notarial Deeds in 1991-2017). (https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/).

Nowak, M., Skotarczak, T. (red.) (2013). Podstawy gospodarowania nieruchomościami (Basics of Real Estate Management). CeDeWu, Warszawa.

Ochrona Środowiska 2016 (Environment 2016). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy (Agricultural Land Market. Situtation and Outlook). IERiGŻ, Warszawa 2011.

Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy (Agricultural Land Market. Situtation and Outlook). IERiGŻ, Warszawa 2012.

Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy (Agricultural Land Market. Situtation and Outlook). IERiGŻ, Warszawa 2014.

Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy (Agricultural Land Market. Situtation and Outlook). IERiGŻ, Warszawa 2015.

Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy (Agricultural Land Market. Situtation and Outlook). IERiGŻ, Warszawa 2016.

Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy (Agricultural Land Market. Situtation and Outlook). IERiGŻ, Warszawa 2017.

Skoczylas, J.J. (2004). Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców po wejściu Polski do Unii Europejskiej (Legal Trade in Real Estates for Foreigners After the Accession of Poland to the EU). LexisNexis, Warszawa.

Strzelczyk, R. (2010). Prawo obrotu nieruchomościami (Real Estate Law). Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Szymczyk, P. (2017). Nabywanie nieruchomości rolnych w świetle nowelizacji przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego cz. I (Purchase of Agricultural Real Estates in the Light of the Regulations on Shaping of Agricultural System). Nieruchomości 3, 8-13.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Act of 23 April 1964 – Civil Code) (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1025).

Ustawa z dnia 27 marca 2007 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Act of 27 March 2007 on spatial planning and development) (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073).

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Act of 11 April 2003 on the shaping of agricultural system) (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1405).

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Act of 14 April 2016 on suspension of sale of real property in the Agricultural Property Stock of the State Treasury and on amendment to some statues (Dz. U. z 2016 r., poz. 565 ze zm.).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.