Inwestorzy zagraniczni na polskim rynku nieruchomości

Main Article Content

Tomasz Klusek


Słowa kluczowe : rynek nieruchomości, inwestycje, cudzoziemcy
Abstrakt
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wpłynęło na wzrost zainteresowania inwestorów zagranicznych (osób fizycznych i prawnych) nabywaniem praw do nieruchomości w drodze bezpośredniego zakupu lub w sposób pośredni poprzez objęcie akcji bądź udziałów spółek handlowych będących ich posiadaczami. Celem artykułu jest ocena skali tego zjawiska w latach 2004-2014. W oparciu o oficjalne sprawozdania i raporty analizie poddano liczbę dokonanych transakcji i objętą nimi powierzchnię z uwzględnieniem rodzaju nieruchomości, ich lokalizacji i kraju pochodzenia kapitału. Tło prowadzonych rozważań stanowi sytuacja na polskim rynku nieruchomości w okresie objętym badaniem. Według oficjalnych statystyk w latach 2004-2014 na podstawie udzielonych zezwoleń i bez obowiązku ich uzyskania w rękach inwestorów zagranicznych znalazły się m.in. nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni około 41,2 tys. ha, co stanowi niewiele ponad 0,13% powierzchni Polski. Rzeczywista skala zjawiska jest jednak większa biorąc pod uwagę obrót nieformalny, wykorzystujący istniejące luki prawne.

Article Details

Jak cytować
Klusek, T. (2016). Inwestorzy zagraniczni na polskim rynku nieruchomości. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 167–180. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.72
Bibliografia

Adams, A. (1992). Investment. Graham & Trotman A member of Wolters Kluwer Academic Publisher, London/Dordrecht/Boston.

Apgar, M. (1986). A Strategic View of Real Estate. Real Estate, Issue Winter.

Ball, M., Lizieri, C., MacGregor, B.D. (1998). The Economics of Commercial Property Markets. Routledge, London.

Bryx, M. (2006). Rynek nieruchomości system i funkcjonowanie. Poltext, Warszawa.

Bryx, M., Matkowski, R. (2001). Inwestycje w nieruchomości. Poltext, Warszawa.

Czechowski, P. (red.) (2013). Prawo rolne. LexisNexis, Warszawa.

Foryś, I. (red.) (2009). Obrót nieruchomościami. Poltext, Warszawa.

Gawron, H. (2009). Analiza rynku nieruchomości. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Henzel, H. (red.) (2005). Współczesne kierunki inwestowania – formy i efekty. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.

Henzel, H. (red.) (2009). Strategie inwestowania na rynku nieruchomości. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Horodyński, A. (2005). Porównanie prawnych zasad nabywania nieruchomości przez obcokrajowców w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Biuletyn Naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nr 25, Olsztyn.

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2014 roku planów finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych. NIK, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2014.

Kałkowski, L. (red.) (2003). Rynek nieruchomości w Polsce. Twigger, Warszawa.

Kałkowski, L. (red.) (2012). 22 lata polskiego rynku nieruchomości: monitoring za lata 1990-2011. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Kałkowski, L. (red.) (2015). 25 lat polskiego rynku nieruchomości: monitoring za lata 1990-2014. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Kisiel, R., Lizińska, W., Marks-Bielska, R. (2007). Nabywanie nieruchomości gruntowych przez cudzoziemców w Polsce w latach 1999-2005. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum nr 6(4), 47-57.

Klusek, T. (2013). Grunty nierolne w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego t. 13(28), z. 3, 126-135.

Kucharska-Stasiak, E. (2006a). Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kucharska-Stasiak, E. (2006b). Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości vol. 14, nr 1, 131-143.

Kucharska-Stasiak, E. (red.) (2007). Tendencje zmian rynku nieruchomości w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kucharska-Stasiak, E., Załęczna, M., Żelazowski, K. (2012). Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. (Crossref)

Matys J. (2015). Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego – uwagi ogólne. Studia Iuridica Agraria t. 13, 199-216. (Crossref)

Marcinek K. (2009). Finansowa ocena inwestowania w nieruchomości komercyjne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.

Obrót nieruchomościami w 2010 roku. GUS, Warszawa 2011.

Osiecka, A. (2007). Nabywanie nieruchomości w Polsce przez podmioty zagraniczne. Biuletyn Naukowy UWM, 28, 49-58.

Pessel, R. (2008). Nieruchomości Skarbu Państwa, LexisNexis, Warszawa.

Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2014 roku, ANR, Warszawa 2015.

Rogowski W. (2004). Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Siemińska E. (red.) (2011). Inwestowanie na rynku nieruchomości. Poltext, Warszawa.

Skoczylas J. J. (2005). Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców. LexisNexis, Warszawa.

Sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji ustawy z dnia 24 marca 1920 roku nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców za lata 2004-2014, Warszawa.

Stawicka, M. K. (2007). Atrakcyjność inwestycyjna Polski. CeDeWu, Warszawa.

Szałucka, M., Szóstek, A. (2012). Ocena uwarunkowań nabywania nieruchomości w Polsce przez inwestorów zagranicznych. Sudia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości vol. 20, nr 3, 261-272.

Trojanek, M. (2013). Ekonomiczne uwarunkowania decyzji na rynku nieruchomości. Wybrane problemy. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r. nr 0, poz. 1061).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. nr 0, poz. 1774).

Wereśniak-Masri, I. (2014). Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.