Grunty nierolne w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa

Main Article Content

Tomasz Klusek


Słowa kluczowe : Agencja Nieruchomości Rolnych, gospodarka gruntami, grunty nierolne
Abstrakt
W skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oprócz gruntów rolnych wchodzą także grunty nierolne, którymi obrót Agencja Nieruchomości Rolnych monitoruje od 2004 roku. Z dostępnych danych wynika, że w ostatnich latach rośnie ich sprzedaż i przychody uzyskiwane z tego tytułu. Jest to determinowane w szczególności dwoma czynnikami. Pierwszy, to atrakcyjna oferta gruntów nierolnych pozostających do rozdysponowania, w dużej części zlokalizowanych w granicach administracyjnych miast. Drugim czynnikiem są działania marketingowe i promocyjne zmierzające do intensyfikacji sprzedaży tego typu nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem oferty tzw. terenów inwestycyjnych.

Article Details

Jak cytować
Klusek, T. (2013). Grunty nierolne w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 126–135. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.44
Bibliografia

Biuletyn Informacyjny nr 3-4. MRiRW i ARiMR, Warszawa 2011, s. 23-24.

Biuletyn Informacyjny nr 9. MRiRW i ARiMR, Warszawa 2011, s. 19-20.

Nawrocki T. [2010]: Działalność Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców wsi. Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2, s. 5-12.

Nawrocki T., Podgórski B. [2011]: Zarządzanie państwowymi i niepaństwowymi gruntami rolnymi w Polsce i wybranych krajach UE. Wieś i rolnictwo nr 3 (152), s. 212-224.

Pessel R. [2008]: Nieruchomości Skarbu Państwa. LexisNexis, Warszawa.

Podgórski B. [2010]: Zagospodarowanie nieruchomości ZWRSP i wybrane czynniki ograniczające rozdysponowanie mienia. Roczniki Nauk Rolniczych seria G, t. 97, z. 4, s. 183-192.

Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w roku 2004. ANR, Warszawa 2005.

Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w roku 2005. ANR, warszawa 2006.

Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w roku 2006. ANR, Warszawa 2007.

Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w roku 2007. ANR, Warszawa 2008.

Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w roku 2008. ANR, Warszawa 2009.

Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w roku 2009.

ANR, Warszawa 2010.

Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w roku 2010. ANR, Warszawa 2011.

Rolnik Dzierżawca nr 8 (173), sierpień 2011, s. 14-16.

Rolnik Dzierżawca nr 5 (182), maj 2012, s. 22-23.

Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. IERiGŻ, Warszawa 2011.

Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 2007 roku. Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2008.

Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 2010 roku. Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2011.

Suchoń A. [2007]: Agencja Nieruchomości Rolnych po 15 latach działalności. Roczniki Naukowe SERiA tom IX, zeszyt 1, s. 476-480.

Ustawa z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700).

Wolanin M. [2000]: Zasoby nieruchomości publicznych – cz. 1. Nieruchomości CH Beck nr 9 (www.nieruchomosci.beck.pl).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.