Przewagi komparatywne USA w eksporcie wybranych surowców roślinnych na Jednolity Rynek Europejski

Main Article Content

Karolina Pawlak
Dawid Jabkowski


Słowa kluczowe : konkurencyjność, przewagi komparatywne, surowce roślinne, owoce i orzechy, nasiona i owoce oleistych, USA, Jednolity Rynek Europejski
Abstrakt
Celem artykułu było zidentyfikowanie przewag komparatywnych USA w eksporcie wybranych surowców roślinnych na Jednolity Rynek Europejski (JRE) na tle największych unijnych producentów i eksporterów analizowanych grup produktów w latach 2003-2017. W badaniach wykorzystano dane pochodzące z zasobów Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD). W analizie przewag komparatywnych zastosowano wybrane wskaźniki ujawnionych przewag komparatywnych (XRCA, MRCA, RTA), wskaźnik pokrycia importu eksportem (CR), wskaźnik specjalizacji eksportowej (SI) indeks handlu wewnątrzgałęziowego Grubela-Lloyda (IIT) oraz udziały w eksporcie. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że USA generowały wysokie przewagi komparatywne w eksporcie na JRE owoców i orzechów oraz surowców oleistych, które zapewniały im znaczącą, odpowiednio prawie 25-procentową i ponad 15-procentową część ogółu przychodów z tytułu eksportu artykułów rolno-żywnościowych do państw UE.

Article Details

Jak cytować
Pawlak, K., & Jabkowski, D. (2018). Przewagi komparatywne USA w eksporcie wybranych surowców roślinnych na Jednolity Rynek Europejski. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 370–381. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.126
Bibliografia

Bojnec, Š., Fertö, I. (2015). Agri‐Food Export Competitiveness in European Union Countries. Journal of Common Market Studies, 53(3), 476-492. DOI: 10.1111/jcms.12215. (Crossref)

Bojnec, Š., Fertö, I. (2017). The duration of global agri-food export competitiveness. British Food Journal, 119(6), 1378-1393. DOI: 10.1108/BFJ-07-2016-0302. (Crossref)

Czarny, E., Folfas, P. (2016). Unia Europejska i Stany Zjednoczone w globalnej produkcji i międzynarodowej współpracy gospodarczej a TTIP (The European Union and the United States in global production and international economic cooperation and the TTIP). W: E. Czarny, M. Słok-Wódkowska (red.) Partnerstwo Transatlantyckie. Wnioski dla Polski (The Transatlantic Partnership. Conclusions for Poland) (s. 31-46). Warszawa: PWE.

Dunmore, J. (1986). Competitiveness and Comparative Advantage of U.S. Agriculture. Paper presented at the 1986 “National Public Policy Education Conference”, Denver, Colorado, 16 September 1986.

FAOSTAT, 2018. Food Balance Sheets. Pobrane 8 października 2018 z: http://www.fao.org/faostat/en/#data.

Frohberg, K. (2000). Konkurencyjność polskiego rolnictwa (Competitiveness of Polish agriculture). W: E. Majewski, G. Dalton (red.) Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych (Strategic options for the Polish agribusiness sector in the light of economic analysis) (s. 224 242). Warszawa: SGGW.

Global Agricultural Trade System (GATS), 2018. Pobrane 6 października 2018 z: https://apps.fas.usda.gov/gats/ ExpressQuery1.aspx.

Gopinath, M., Arnade, C., Shane, M., Roe, T. (1997). Agricultural competitiveness: The case of the United States and major EU countries. Agricultural Economics, 16(2), 99-109. DOI: 10.1016/S0169-5150(97)00001-7. (Crossref)

Jagiełło, M. (2003). Wskaźniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki (Indicators of international competitiveness of the economy). Studia i materiały Nr 80. Warszawa: IKCHZ.

Kaufmann, S., Lohaus, M. (2018). Ever closer or lost at sea? Scenarios for the future of transatlantic relations. Futures, 97, 18-25. DOI: 10.1016/j.futures.2017.04.007. (Crossref)

Kenen, P.B. (2004). Transatlantic relations and the global economy. The North American Journal of Economics and Finance, 15(2), 149-159. DOI: 10.1016/j.najef.2004.05.001. (Crossref)

Mucha-Leszko, B. (2018). Causes of the European Union's Decreasing Position in the Global Economy in 2000 2016. Scientific Journal WULS–SGGW Problems of World Agriculture, 18(1), 159-175. DOI: 10.22630/PRS.2018.18.1.15. (Crossref)

Nosecka, B., Pawlak, K. (2014). Wybrane problemy konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w Polsce i Unii Europejskiej (Selected problems of the agri-food sector competitiveness in Poland and the EU). Raport PW 2011-2014, 125. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Pawlak, K. (2011). Rozwój handlu zagranicznego produktami rolnymi USA (Development of the US foreign trade in agricultural products). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3(328), 116-133.

Pawlak, K. (2013). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej (International competitive capacity of the agri-food sector in the EU countries). Rozprawy Naukowe, 448. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Pawlak, K. (2016). Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi Polski z USA (Foreign trade in agri-food products between Poland and the US). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, seria Studia Ekonomiczne, 305, 30-42.

Pawlak, K. (2017a). Znaczenie wymiany bilateralnej w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi UE i USA (The importance of the bilateral turnover to the EU and the US foreign trade in agri-food products). ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 199-210. DOI: 10.22630/PRS.2017.17.2.39. (Crossref)

Pawlak, K. (2017b). Importance and Comparative Advantages of the EU and US Agri-food Sector in World Trade in 1995-2015. Scientific Journal WULS–SGGW Problems of World Agriculture, 17(4), 236-248. DOI: 10.22630/PRS.2017.17.4.100. (Crossref)

Pawlak, K. (2018). Zdolność konkurencyjna przemysłu spożywczego krajów UE, USA i Kanady na rynku światowym (Competitive Capacity of the EU, the US and Canadian Food Industry on the World Market). ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 18(3), 248-261. DOI: 10.22630/PRS.2018.18.3.83. (Crossref)

Pawlak, K., Kołodziejczak, M., Kołodziejczak, W. (2010). Konkurencyjność sektora rolno-spożywczego nowych krajów członkowskich UE w handlu wewnątrzwspólnotowym (Competitiveness of agri-food sector of the EU new member states in the intra-EU trade). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1(322), 126-142.

Reed, M.R., Marchant, M.A. (1992). The global competitiveness of the U.S. food processing industry. Northeastern Journal of Agricultural and Resource Economics, 21(1), 61-70. DOI: 10.1017/S0899367X00002531. (Crossref)

Rowiński, J., Bułkowska M. (2013). Strategie i kierunki rozwoju rolnictwa europejskiego (2). Materiały do syntezy (Strategies and directions for the development of European agriculture (2). Materials for synthesis). Raport PW 2011-2014, 96. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Salvacruz, J., Reed, M. (1993). Identifying the Best Market Prospects for US Agricultural Exports. Agribusiness, 9(1), 29-41. DOI: 10.1002/1520-6297(199301)9:1<29::AID-AGR2720090104>3.0.CO;2-L. (Crossref)

Sapa, A. (2014), Handel rolno-żywnościowy regionalnych ugrupowań integracyjnych. Podobieństwa i różnice (Agri-food trade of regional integration groupings. Similarities and differences). Warszawa: PWN.

Sulmicki, P. (1977). Międzynarodowa wymiana gospodarcza (International economic exchange). Warszawa: PWE.

Sumner, D.A. (1995). Agricultural Trade Policy. Letting Markets Work. Washington D.C.: The AEI Press.

UNCTAD, 2018. Data Center. Pobrane 22 września 2018 z: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/ reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en.

Wijnands, J.H.M., Verhoog, D. (2016). Competitiveness of the EU food industry. Ex-post assessment of trade performance embedded in international economic theory. LEI Report 2016-018. Wageningen: LEI Wageningen UR (University & Research centre). (Crossref)

Wojciechowski, H. (1994). Międzynarodowy rynek produktów żywnościowych (The international market for food products). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

WTO, 2018. WTO Tariff Download Facility. Pobrane 9 października 2018 z: http://tariffdata.wto.org/Reporters AndProducts.aspx.

Zanetti, F., Monti, A., Berti M.T. (2013). Challenges and opportunities for new industrial oilseed crops in EU-27: a review. Industrial Crops and Products, 50, 580-595. DOI: 10.1016/j.indcrop.2013.08.030. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
<< < 1 2