Perspektywy rozwoju handlu zagranicznego produktami mięsnymi w Polsce i Unii Europejskiej

Main Article Content

Karolina Pawlak
Walenty Poczta
Joanna Średzińska


Słowa kluczowe : eksport, import, produkty mięsne, Polska, Unia Europejska, handel wewnątrzwspólnotowy, handel z krajami trzecimi
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono możliwe scenariusze rozwoju handlu zagranicznego produktami mięsnymi w Polsce i Unii Europejskiej do 2015 roku. Analizę symulacyjną zrealizowano w czterech wariantach różniących się skalą liberalizacji dostępu do światowych rynków rolnych. W wyniku badań określono perspektywy rozwoju polskiego handlu zagranicznego mięsem, podrobami i przetworami mięsnymi oraz pozycję Polski w wewnątrzwspólnotowym handlu produktami mięsnymi, jak również możliwości rozwoju wymiany handlowej artykułami mięsnymi UE z krajami trzecimi. W analizie wykorzystano matematyczny model równowagi ogólnej Global Trade Analysis Project (GTAP).

Article Details

Jak cytować
Pawlak, K., Poczta, W., & Średzińska, J. (2008). Perspektywy rozwoju handlu zagranicznego produktami mięsnymi w Polsce i Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 4, 360–370. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.4.48
Bibliografia

Agricultural trade statistics. [2008]. Tryb dostępu: http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/index_en.htm. Data odczytu: 6.06.2008.

Agriculture in the European Union. Statistical and economic information 2007. [2008]. European Union, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Bruksela-Luksemburg.

Data & Statistics, GDP and GNI. [2008]. Tryb dostępu: http://web.worldbank.org/. Data odczytu: kwiecień 2008.

Devarajan S., Go D. S. [1998]: The simplest dynamic general equilibrium model of an open economy. Journal of Policy Modeling, tom 20, nr 6. (Crossref)

Drożdż J., Szczególska M. [2006]: Stan przewag cenowych na rynku wybranych produktów przetwórstwa spożywczego. [W:] Ocena zmian konkurencyjności polskich producentów żywności po wejściu do UE. I. Szczepaniak (red.). Raport PW nr 37, IERiGŻ PIB, Warszawa.

FAOSTAT Database Collections 2008. [2008]. Tryb dostępu: http://www.fao.org. Data odczytu: kwiecień 2008.

FAPRI 2008 U.S. and World Agricultural Outlook. [2008]. FAPRI, Iowa State University, University of Missouri-Columbia.

Giziński A., Lewandowska I., Babuchowski A. [2006]: Przyszłość polskiego rolnictwa w kontekście negocjacji rolnych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Warszawa.

Global Trade Analysis. Modeling and Applications. [1997]. T. W. Hertel (red.). Cambridge University Press, Cambridge.

Global Trade, Assistance and Production: the GTAP 6 Data Base. [2006]. B. V. Dimaranan (red.). Center for Global Trade Analysis, Purdue University.

Hertel T. W., Tsigas M. E. [1997]: Structure of GTAP. [W:] Global Trade Analysis. Modeling and Applications. T. W. Hertel (red.). Cambridge University Press, Cambridge.

Judzińska A., Szczególska M., Szczepaniak I. [2007]: Ocena konkurencyjności głównych sektorów gospodarki żywnościowej. Raport PW nr 63, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2006 roku. [2007]. FAMMU/FAPA, Warszawa.

Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2007 roku. [2008]. FAMMU/FAPA, Warszawa.

Prospects for agricultural markets and income in the European Union 2007-2014. [2007]. European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Bruksela-Luksemburg.

Robinson S., Roland-Holst D. W. [1988]: Macroeconomic structure and computable general equilibrium models. Journal of Policy Modeling, tom. 10, nr 3. (Crossref)

Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich. [2007]. GUS, Warszawa.

Szczególska M. [2006]: Stan przewag cenowych na rynku podstawowych produktów rolnictwa. [W:] Ocena zmian konkurencyjności polskich producentów żywności po wejściu do UE. I. Szczepaniak (red.). Raport PW nr 37, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Sztaudynger J. J. [1997]: Ekonometryczne modelowanie produkcji, wymiany zagranicznej i zadłużenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Tabela średnich rocznych kursów walut NBP. [2008]. Tryb dostępu: http://www.nbp.pl. Data odczytu: 22.04.2008.

Urban R. [2006]: Raport o stanie i perspektywach rozwoju sektora mięsnego w Polsce. [W:] Raport o stanie i perspektywach przemysłu rolno-żywnościowego. Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2006.

World Agriculture: towards 2015/2030. Summary report. [2002]. FAO, Rzym.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 3 > >>