Zróżnicowanie dochodów gospodarstw rolniczych państw Unii Europejskiej – ujęcie czasowo-przestrzenne

Main Article Content

Robert Pietrzykowski


Słowa kluczowe : dochód rolniczy, analiza czasowo-przestrzenna, współczynnik Morana
Abstrakt
Celem pracy było przedstawienie zmian w dochodach uzyskiwanych przez rolników w państwach należących do Unii Europejskiej z uwzględnieniem dodatkowych czynników jakimi są czas i lokalizacja w przestrzeni. W przeprowadzonych analizach zwrócono szczególną uwagę na państwa, które wstąpiły do Unii Europejskiej po roku 2004 (UE-11: Estonia, Czechy, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Bułgaria, Rumunia i Chorwacja). Ze względu na makroekonomiczny charakter badań wykorzystano Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa (RER). W pracy wykorzystano współczynnik autokorelacji Morana. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono występowanie dodatniej autokorelacji przestrzennej co potwierdziło występowanie klastrów dla państw wchodzących w skład Unii Europejskiej.

Article Details

Jak cytować
Pietrzykowski, R. (2017). Zróżnicowanie dochodów gospodarstw rolniczych państw Unii Europejskiej – ujęcie czasowo-przestrzenne. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(1), 142–151. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.1.13
Bibliografia

Anselin, L. (1988). Spatial econometrics: Methods and models. Dordrecht: Kluwer Academic. (Crossref)

Anselin, L. (2010). Thirty years of spatial econometrics. Papers in Regional Science, Volume 89, Issue 1. (Crossref)

Anselin, L., Florax, R., Rey, S. (red.), (2004). Advanced in Spatial Econometrics. Methodology. Tools and applications. Springer-Verlag, Berlin. (Crossref)

Baltagi, B.H. (2005). Econometrics analysis of panel data. John Wiley & Sons. New York.

Biczykowski, M. (2013). Przestrzenna alokacja wsparcia finansowego z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13, 93–114.

Czaja, S. (2011). Czas w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Czyżewski, A. (2007). Uniwersalizm polityki rolnej w gospodarce rynkowej: ujęcie makro- i mikroekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Faber, M. (1986). Studies in Austrian Capital Theory. Investment and Time, Springer-Verlag, Heidelberg. (Crossref)

Fujita, M., Krugman, P., Venables, A.J., (2002). The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade, The M.I.T. Press, Cambridge, MA.

Getis, A., Mur, J., Zoller, H. (red.), (2004). Spatial Econometrics and Spatial Statistics. Palgrave Macmillan, New York.

Hotelling, H. (1929). Stability in Competition. Economic Journal, 39 (153): 41–57. (Crossref)

Hsiao, C., (2003). Analysis of Panel Data. Cambridge University Press. (Crossref)

Hoover, E.M. (1937). Spatial Price Discrimination, Review of Economic Studies, 4. (Crossref)

Isard, W., (1949). The General Theory of Location and Space Economy. Quarterly Journal of Economics, 63, 476 506. (Crossref)

Launhardt, W. (1885). Mathematisch Begrundung der Volkswirtschaftslehre Leipzig: B. G. Teubner, (translated by H. Schmidt and edited and introduction by J. Creedy as Mathematical Principles of Economics. Aldershot: Edward Elgar. 1993).

Lösch, A., (1961). Gospodarka przestrzenna, teoria lokalizacji – Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kopczewska, K. (2006). Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN, CeDeWu. Warszawa.

Paelinck, J., Klaassen, L. (1979). Spatial econometrics. Farnborough: Saxon House.

Pietrzykowski, R. (2011). Wykorzystanie metod statystycznej analizy przestrzennej w badaniach ekonomicznych, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 4, 97-112.

Pietrzykowski, R., (2016). Analiza zmian wsparcia finansowego Wspólnej Polityki Rolnej w latach 1973–2014, Studia i Prace WNEiZ US, nr 45, t. 2, 397-408. (Crossref)

Pietrzykowski, R., (2016). Makroekonomiczne zmiany w dochodach gospodarstw rolniczych w wybranych krajach Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe SERiA, T. 18, z. 5, 206-211.

Ponsard, C. (1983). History of Spatial Economic Theory, Berlin: Springer Verlag, (Benjamin H Steven, Margaret Chevillier and Joaquin P. Pujol, translated). (Crossref)

Sang-Il, L. (2001). Developing a bivariate spatial association measure: An integrationof Pearson’s r and Moran’s I. Journal of Geographical System, vol. 3, 369-385. (Crossref)

Suchecki, B. (2010). Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, C.H. Beck, Warszawa.

Suchecki, B. (2012). Ekonometria przestrzenna II. Modele zaawansowane, C.H. Beck, Warszawa.

von Thunen, J.H., (1826). Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landtschaft und Nationalokonomie. Hamburg (English Translation by C.M. Wartenberg, von Thunen’s Isolated State. Oxford: Pergamon Press, 1966).

Weber, A. (1929). Theory of the Location of Industries. Chicago: The University of Chicago Press (translated by Carl J. Friedrich from Weber's 1909 book).

Zamagni, S., Agliardi, E. (2005). Time in Economic Theory, Edward Elgar Publishing, New York.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.