Changes in Consumer Food Preferences in EU Countries from 2001-2013

Main Article Content

Grzegorz Koszela
Luiza Ochnio

Abstrakt
This paper attempts to rank EU countries according to changes in consumer food preferences between 2001 and 2013. The size of these changes was determined using a synthetic rate created for this purpose. This rate was intended to accommodate changes in consumption levels in 9 product groups per capita. It turns out that we may use the greatest possible measure of the structure’s dissimilarity as an analogy to the Gini coefficient, to express this rate. Using the “ar” measure to compare structures of food consumption in two separate three-year time periods for each country, scientists may rank and group the countries according to the value of changes in consumer food preferences.

Article Details

Jak cytować
Koszela, G., & Ochnio, L. (2017). Changes in Consumer Food Preferences in EU Countries from 2001-2013. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 161–171. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.92
Bibliografia

Arnold, B.C. (1987). Majorization and the Lorenz Order: A Brief Introduction, Lecture Notes in Statistics, v. 43, Springer-Verlag, Berlin. (Crossref)

Balanza, R., García-Lorda, P., Pérez-Rodrigo, C., Aranceta, J., Bonet, M. B., Salas-Salvadó, J. (2007). Trends in food availability determined by the Food and Agriculture Organization's food balance sheets in Mediterranean Europe in comparison with other European areas. Public health nutrition, 10(2),168-176. (Crossref)

Binderman, Z., Borkowski, B., Szczesny, W. (2013). Zastosowanie metryki Minkowskiego do pomiaru zmian koncentracji. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 14(3), 27-38.

Binderman, Z., Koszela, G., Szczesny, W. (2014). Zmiany w strukturze gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej w latach 2003-2010 (aspekty metodyczne). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 15-26.

Borkowski, B., Szczesny, W. (2005). Metody wizualizacji danych wielowymiarowych jako narzędzie syntezy informacji, Roczniki Naukowe SERIA, 7(5), 11-15.

De Amorim, R.C., Mirkin, B. (2012). Minkowski metric, feature weighting and anomalous cluster initializing in K-Means clustering. Pattern Recognition, 45(3), 1061-1075. (Crossref)

Dudek, H., Orłowski, A. (2006). Clustering of European Countries with Respect to Food Consumption. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 196, 217-228.

Food and Agriculture Organization of the United States. Accessed 06 November 2017 from: http://www.fao.org/economic/ess/en

Gastwirth, J.L. (1971). A general definition of the Lorenz curve, Econometrica, 39, 1037-1039. (Crossref)

Gini, C. (1914). Sulla misura della concentrazione e della variabilità dei caratteri, Atti del R. Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti.

Glasser, G.J. (1962). Variance formulas for the mean difference and coefficient of concentration, Journal of the American Statistical Association, 57, 648-654. (Crossref)

Grzelak, A., Gałązka, M. (2013). Tendencje konsumpcji żywności w Polsce na tle uwarunkowań globalnych. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 6, 223-241.

Jain, A.K., Dubes, R.C. (1988). Algorithms for Clustering. Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, NJ, USA

Koszela, G. (2016). Wykorzystanie gradacyjnej analizy danych do klasyfikacji podregionów pod względem struktury agrarnej. Wiadomości Statystyczne, 6, 10-30. (Crossref)

Kukuła, K. (red.) (2010). Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce, PWN, Warszawa

Kukuła, K. (2012). Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 13(1), 5-16.

Kukuła, K. (2014a). Budowa rankingu województw ze względu na wyposażenie techniczne rolnictwa w Polsce, Wiadomości Statystyczne, 7, 62-76.

Kukuła, K. (2014b). Wybrane problemy ochrony środowiska w Polsce w świetle wielowymiarowej analizy porównawczej. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 13(3), 276-287.

Małysa-Kaleta, A. (2003). Konsumpcja i zachowania konsumentów w Polsce w warunkach integracji europejskiej: wybrane zagadnienia. Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

Notarnicola, B., Tassielli, G., Renzulli, P.A., Castellani, V., Sala, S. (2017). Environmental impacts of food consumption in Europe. Journal of Cleaner Production, 140, 753-765. (Crossref)

Ząbkowski, T., Szczesny, W. (2012). Badanie atrakcyjności oferty dostępu do Internetu za pomocą analizy gradacyjnej. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 15(3), 169-188.

Zimmermann, W. (1968). The power counting theorem for Minkowski metric. Communications in Mathematical Physics, 11(1), 1-8. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.