Zmiany w strukturze gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej w latach 2003-2010 (aspekty metodyczne)

Main Article Content

Zbigniew Binderman
Grzegorz Koszela
Wiesław Szczesny


Słowa kluczowe : współczynnik koncentracji, struktura gospodarstw rolnych, współczynnik Giniego, krzywa Lorenza, miara zróżnicowania struktur
Abstrakt
Praca jest bezpośrednia kontynuacją serii prac autorów, dotyczących konstrukcji nowych wskaźników koncentracji. W niniejszej pracy rozważono mierniki zróżnicowania struktur. W pracy na przykładzie struktur gospodarstw rolnych krajów Unii Europejskiej w roku 2003 i roku 2010, względem grup obszarowych, dokonano oceny zmian tych struktur, ze względu na liczbę, powierzchnie użytków rolnych, typu produkcyjnego, skalę chowu bydła i skalę chowu trzody chlewnej.

Article Details

Jak cytować
Binderman, Z., Koszela, G., & Szczesny, W. (2014). Zmiany w strukturze gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej w latach 2003-2010 (aspekty metodyczne). Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 15–26. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.3.43
Bibliografia

Arnold B. C. [1987]: Majorization and the Lorenz Order: A Brief Introduction, Lecture Notes in Statistics 43, Springer-Verlag, Berlin.

Ávila F., Flores E., López-Gallo F., Márquez J. [2013]: Concentration indicators: Assessing the gap between aggregate and detailed data. IFC Bulletin No 36,Statistical issues and activities in a changing environment, ss. 542-559.

Babiak J. [2010]: Zmiany w strukturze rolnictwa krajów Unii Europejskiej, Roczniki Integracji Europejskiej nr 4, ss. 87-97.

Barnett R. A. et al. [2005]: College Mathematics for Business, Economics, Life Sciences, and Social Sciences, 10th ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River.

Binderman Zb., Borkowski B., Szczesny W. [2013]: Zastosowanie metryki Minkowskiego do pomiaru zmian koncentracji Quantitative Methods In Economics, Vol. XIV, nr 3, ss. 7-21.

Binderman Zb., Borkowski B., Szczesny W. [2012]: Radar coefficient of concentration, Quantitative methods in economics Vol. XIII, nr 2, ss. 7-21.

Binderman Zb., Borkowski B., Szczesny W. [2008]: O pewnej metodzie porządkowania obiektów na przykładzie regionalnego zróżnicowania rolnictwa, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, IX, wyd. SGGW, ss. 39-48.

Binderman Zb., Szczesny W. [2009]: Arrange methods of tradesmen of software with a help of graphic representations Computer algebra systems in teaching and research, Siedlce, wyd. WSFiZ, ss. 117-131.

Binderman Zb., Borkowski B., Prokopenya A., Szczesny W. [2013]: Mechanisms of Construction of the Radar Coefficients of Concentration, Computer Algebra Systems in Teaching and Research, Siedlce, ed. Collegium Mazovia, ss. 7-15.

Binderman Zb., Borkowski B., Prokopenya A., Szczesny W. [2013a]: Radar Coefficients of Concentration, Verifications of Properties, CASTR, Siedlce, Collegium Mazovia, ss. 16-28.

Binderman Zb. [2011]: Matematyczne aspekty metod radarowych, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, XII, nr 2, ss. 69-79.

Bogocz D., Bożek J., Kukuła K., Strojny J. [2010]: Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce, PWN Warszawa.

Bożek J. [2008]: Porównanie zróżnicowania przestrzennego struktury agrarnej Polski w latach 200-2006, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, T. IX, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss. 49-56.

Bożek J. [2010]: Typologia krajów Unii Europejskiej pod względem podobieństwa struktury agrarnej, Acta Scientiarum Polonorum, „Oeconomia”, nr 9 (3), ss. 17-23.

Bożek J. [2013]: Klasyfikacja podregionów pod względem podobieństwa struktury agrarnej, Wiadomości Statystyczne nr 9 (628), ss. 1-16.

Bożek J., Bożek B. [2011]: Typologia struktury agrarnej województw w ujęciu dynamicznym z zastosowaniem klasyfikacji rozmytej, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, T. XII, nr 2, wyd. SGGW, Warszawa, ss. 91-100.

Czekaj T., Mirkowska Z., Sobierajewska J. (red.) [2008]: Dziś i jutro gospodarstw rolnych w krajach Centralnej i Wschodniej Europy, PW nr 98, wyd. IERGiŻ - PIB.

Gastwirth, J.L. [1971]: A general definition of the Lorenz curve, Econometrica 39, ss. 1037-1039.

Gini, C. [1914]: Sulla misura della concentrazione e della variabilità dei caratteri, Atti del R. Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti.

Glasser G. J. [1962]: Variance formulas for the mean difference and coefficient of concentration. J. Am. Statistic. Assoc. 57, ss. 648–654.

Kukuła K. [2007]: Z problematyki badań nad strukturą agrarną w Polsce w ujęciu przestrzennym Oeconomia 6 (4), ss. 19–27.

Kukuła K. (red.) [2009]: Studium przestrzenne struktury agrarnej w Polsce, PWN, Warszawa.

Michna W. [2011]: Aktualizacja prognoz w zakresie struktury i liczby gospodarstw rolnych oraz pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce, w perspektywie 2020 r. W świetle wstępnych wyników spisu rolnego 2010 r. IERiGŻ - PIB w Warszawie.

Nowak E. [1990]: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.

Panek E. [2000]: Ekonomia matematyczna, AE, Poznań.

Poczta W. (red.) [2013]: Gospodarstwa Rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – WPR, Powszechny Spis Rolny 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Rasiowa H. [2013]: Wstęp do matematyki współczesnej, PWN, Warszawa.

Szczesny W. [2002]: Grade correspondence analysis applied to contingency tables and questionnaire data. Intelligent Data Analysis 6, No 1, ss. 17-51.

Szczesny W., Kowalczyk T., Wolińska-Welcz A., Wiech M., Dunicz-Sokolowska A., Grabowska G., Pleszczyńska E. [2012]: Models and Methods of Grade Data Analysis: Recent Developments, Institute of Computer Science, Warsaw.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.