Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji alkoholi w Polsce w latach 1999-2012

Main Article Content

Piotr Jałowiecki
Adam Kowalewski


Słowa kluczowe : konsumpcja alkoholu, zróżnicowanie terytorialne, przemyt wyrobów alkoholowych
Abstrakt
W pracy przedstawiono zmiany względnego poziomu konsumpcji różnych rodzajów alkoholi: wyroby spirytusowe, wina oraz piwa z uwzględnieniem podziału na województwa, w latach 1999-2012. Niezależnie od grupy badanych produktów alkoholowych, najniższy poziom ich konsumpcji stwierdzono w grupie województw zaliczanych do makroregionu południowo-wschodniego. Niski poziom konsumpcji alkoholi w województwie podkarpackim, jak również w lubelskim jest prawdopodobnie spowodowany, przynajmniej częściowo przemytem głównie z Ukrainy. Podobna sytuacja występuje w województwie warmińsko-mazurskim (przemyt z Obwodu Kaliningradzkiego), chociaż już nie w podlaskim (graniczy m.in. z Białorusią). Niestety nie można tego potwierdzić na podstawie danych wykorzystanych w pracy, ponieważ nie ma w nich rozróżnienia na alkohol pochodzący z legalnych i nielegalnych źródeł.

Article Details

Jak cytować
Jałowiecki, P., & Kowalewski, A. (2016). Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji alkoholi w Polsce w latach 1999-2012. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 118–128. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.10
Bibliografia

Anand, S. (1983). Inequality and Poverty in Malaysia: Measurement and Decomposition. Oxford University Press, New York, USA.

Barrow, M. (2006). Statistics for Economics, Accounting and Business Studies. Prentice Hall, Pearson Education Limited, Harlow, UK.

Bogucki, M., Gierczyński, J., Gryglewicz, J. (2013). Ekonomiczne aspekty picia alkoholu w Europie i w Polsce. Uczelnia Łazarskiego, Warszawa.

Dampz, M. (2005). Alkohol i biesiadowanie w obyczajowości Polaków. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Fei, J.C.H., Ranis, G., Kuo, S.W.Y. (1978). Growth and the Family Distribution of Income by Factor Components. Quarterly Journal of Economics nr 92, 17-53. (Crossref)

Garlicki, J. (2002). Konsumpcja alkoholu z nielegalnych źródeł w świadomości klientów. Rynki Alkoholowe nr 5, 16-17.

Kordos, J. (1997). 40 lat badań budżetów gospodarstw domowych w Polsce. Wiadomości Statystyczne nr 7.

Kordos, J. (2007). Podstawowe badania społeczne statystyki publicznej w Polsce. [w:] T. Panek: Statystyka społeczna. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kosiński, K. (2008). Historia pijaństwa w czasach PRL: polityka, obyczaje, szara strefa, patologie. Wydawnictwo Neriton, Warszawa.

Mazur, J., Woynarowska, B., Kołoło, H., Małkowska, A. (2005). Przemoc wśród młodzieży w wieku 11-15 lat a nadużywanie alkoholu i wybrane uwarunkowania psychospołeczne. Alkoholizm i Narkomania, nr 18(3), 9-23.

Morgan, J. (1962). The Anatomy of Income Distribution. Review of Economics and Statistics nr 44, 270-282. (Crossref)

Opracowanie zbiorowe GUS (2014). Budżety gospodarstw domowych w 2013 roku. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Opracowanie zbiorowe KIG (2015). Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczania szarej strefy, Pobrano kwiecień 2015 z: http://kig.pl.

Opracowanie zbiorowe KPMG (2014). Rynek napojów alkoholowych w Polsce. KPMG w Polsce, Warszawa.

Opracowanie zbiorowe RM (2015). Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Rada Ministrów RP, Warszawa.

Opracowanie zbiorowe SC (2013). Raport służba celna 2008-2012. Wyzwania i dokonania. Ministerstwo Finansów, Służba Celna, Warszawa.

Panek, T. (1993). Zmiany w rozkładach dochodów gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji gospodarczej. Ekonomia, Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych nr 211.

Pisarska, A., Borucka, A., Okulicz-Kozaryn, K., Bobrowski, K. (2002). Picie alkoholu w wypowiedziach młodzieży w wieku 13–15 lat. Alkoholizm i Narkomania nr 15 (4), 395-408.

Ponczek, D., Olszowy, I. (2012). Ocena stylu życia młodzieży i świadomości jego wpływu na zdrowie. Hygeia Public Health nr 47(2), 174-182.

Rapkiewicz, M. (2013). Ekspertyza. Wpływ zmian wysokości stawki podatku akcyzowego od wyrobów spirytusowycvh w 2014 r. na dochody budżetu państwa, Instytut Sobieskiego, Warszawa.

Sadowska-Mazuryk, J., Tomczuk-Ismer, A., Jakubczyk, A., Wojnar, M. (2013). Picie alkoholu przez młodzież w kontekście okresu dojrzewania. Alkoholizm i Narkomania nr 26(2), 167-185.

Sen, A.K. (1973). On Economic Inequality. Clarendon Press, Oxford, UK. (Crossref)

Siemieniako, D. (2013). Społeczno-kulturowe czynniki lojalności konsumentów alkoholu. Marketing i Rynek nr 20 (12), 28-34.

Ulman, P. (2011). Społeczne i rodzinne uwarunkowania uzależnień u dzieci i młodzieży. Kwartalnik Naukowy. Fides et Ratio nr 4(8), 74-86.

Wiśniewski, M. (1986). Skład grup decylowych ludności objętej badaniem budżetów gospodarstw domowych. Wiadomości Statystyczne nr 5, 1-4.

Wiśniewski, M. (1996). Zmiany rozkładu dochodów 1987-1992. [w:] M. Okólski, U. Sztanderska (red.) Studia nad zreformowaną gospodarką. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Wolniewicz-Grzelak, B. (1995). Badanie picia napojów alkoholowych przez młodzież arkuszem „piwo-wino-wódka”. Alkoholizm i Narkomania nr 19 (2), 115-124.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.