Regional Diversification of Expenditure Structure in Poland: a GCA Approach

Main Article Content

Michał Gostkowski
Piotr Jałowiecki
Agnieszka Tekień

Abstrakt
The paper presents the results of the analysis of household expenditure structures in Poland using Grade Correspondence Analysis (GCA). Studies have shown that in the analyzed period the structure of consumer expenditure changed. The share of food and non-alcoholic beverages expenditures decreased steadily, while the share of expenses related to maintenance and household equipment, culture and recreation, or restaurants and hotels steadily increased. Further studies have shown that the structure of consumer expenditures in Poland is diversified regionally. The greatest variation occurs between the north-eastern region voivodeships and the central region/south-west voivodeships.

Article Details

Jak cytować
Gostkowski, M., Jałowiecki, P., & Tekień, A. (2015). Regional Diversification of Expenditure Structure in Poland: a GCA Approach. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(4), 71–79. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.4.55
Bibliografia

gospodarstw domowych. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych XIII(1). Warszawa.

Begg D., Fischer S., Dornbush R. [2007]: Makroekonomia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. [2010]: Metody wizualizacji danych w analizie zmian poziomu i profilu konsumpcji w krajach UE. Roczniki Nauk Rolniczych SERIA G, T. 97(3).

Borkowski B., Dudek H., Szczesny W. [2009]: Spatial Differentiation of Food Production Structure and Consumption Profile in Enlarged European Union. Journal of Economic Asymmetric 5(2).

Dudek H., Koszela G., Landmesser J. [2012]: Wpływ sytuacji dochodowej na strukturę wydatków gospodarstw domowych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 97.

Główny Urząd Statystyczny [2011]: Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych. Warszawa.

Gostkowski M., Gajowniczek K., Jałowiecki P. [2014]: Elastyczność dochodowa popytu na poszczególne grupy dóbr konsumpcyjnych w Polsce w latach 1999-2008. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu XVI(3).

Kowalczyk T., Pleszczeńska E., Ruland F. [2004]: Grade Models and methods for data analysis. Springer, Berlin.

Kuśmierczyk K., Piskiewicz L. [2012]: Konsumpcja w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. Konsumpcja i Rozwój 2.

Ostasiewicz W. [1999]: Statystyczne Metody Analizy Danych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.

Świetlik K. [2012]: Konsumpcja jako czynnik wzrostu PKB w Polsce. Konsumpcja i Rozwój 1.

Szczesny W., Kowalczyk T., Wolińska-Welcz A., Wiech M., Dunicz-Sokolowska A., Grabowska G., Pleszczyńska E., [2012]: Models and Methods of Grade Data Analysis: Recent Developments, Institute of Computer Science Polish Academy of Sciences, Warszawa

Utzig M. [2013]: Regionalne zróżnicowanie konsumpcji i dochodów gospodarstw domowych w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu XV(2).

Ząbkowski T., Szczesny W. [2012]: The survey of the offer attractiveness of Internet access via Grade Correspondence Analysis. Quantitative Methods in Economics XIII(3).

Zeliaś A. [2000]: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Akademia Ekonomiczna, Kraków.

Zmarzłowski K., Koszela G. [2013]: Czynniki różnicujące spożycie wyrobów spirytusowych w polskich gospodarstwach domowych w latach 1999-2008. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych XIV(3).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.