Konkurencyjność ukraińskiego sektora rolno-spożywczego na unijnym rynku po utworzeniu strefy wolnego handlu UE-Ukraina

Main Article Content

Nataliya Horin
Julian Krzyżanowski


Słowa kluczowe : handel produktami rolno-spożywczymi, umowa o strefie wolnego handlu, wskaźnik Grubela i Lloyda, ujawnione przewagi komparatywne
Abstrakt
W artykule podjęto próbę ocenienia zmiany warunków prowadzenia handlu produktami rolno-spożywczymi UE z Ukrainą po wejściu w życie umowy o SWH. Odnotowano wyraźny wzrost oszczędności ukraińskich eksporterów wskutek zniesienia barier handlowych. Analizowano intensywność handlu produktami rolno-spożywczymi między Ukrainą, Polską i UE wykorzystując wskaźnik Grubela-Lloyda. Ustalono, że większa część wymiany w sektorze rolno-spożywczym pomiędzy Ukrainą a UE odbywa się w ramach handlu wewnątrzbranżowego, a w poszczególnych grupach produktów istnieje tendencja do wzrostu intensywności handlu wewnątrzbranżowego, szczególnie w handlu pomiędzy Ukrainą i Polską. Na podstawie wyników przeprowadzonych obliczeń wskaźnika ujawnionych przewag komparatywnych według grup towarów SITC 0-1 ujawniono przewagi komparatywne w wymianie handlowej produktami rolno-spożywczymi zarówno Ukrainy z Polską i UE, jak Polski z Ukrainą i UE.

Article Details

Jak cytować
Horin, N., & Krzyżanowski, J. (2016). Konkurencyjność ukraińskiego sektora rolno-spożywczego na unijnym rynku po utworzeniu strefy wolnego handlu UE-Ukraina. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 85–94. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.7
Bibliografia

Balassa, B. (1989). Comparative advantage, trade policy and economic development. New York City Press, 30-80.

Egger, H., Egger, P., Greenaway, D. (2004). Intra-Industry Trade with Multinational Firms: Theory, Measurement and Determinants, The University of Nottingham, Research Paper Series, No. 10. Pobrano luty 2016 z: https://www.nottingham.ac.uk/gep/documents/papers/2004/04-10.pdf. (Crossref)

Flam, H., Helpman, E. (1987). Vertical product Differentiation and North-South Trade, American Economic Review, Vol. 77, 810-822. (Crossref)

Furman, B. (2015). Umowa stowarzyszeniowa między Unią Europejską a Ukrainą. Pobrane z: http://www.handelmiedzynarodowy.info/kompendium-eksportera/umowa-stowarzyszeniowa-miedzy-unia-europejska-a-ukraina.

Horin, N. (2007). Analiza sytuacji makroekonomicznej w rolnictwie Ukrainy w warunkach europejskiej integracji w porównaniu z krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Integracja europejska i procesy globalizacji, nr 4, 155-163.

Linder, S.B. (1961). An essay on trade and transformation. New York, John Wiley Sons.

Ocena korzyści z utworzenia strefy wolnego handlu Unia Europejska-Ukraina, (2013). Polsko-ukraińska izba gospodarcza. Pobrano luty 2016 z: http://www.pol-ukr.com/ocena-korzysci-z-utworzenia-strefy-wolnego-handlu-unia-europejska-ukraina/.

Ukraina wchodzi do strefy wolnego handlu z Unią Europejską, (2015). W co inwestować. Pobrano luty 2016 z: http://wco-inwestowac.pl/ukraina-wchodzi-do-strefy-wolnego-handlu-z-unia-europejska/.

Ukraina w strefie wolnego handlu, (2016). Rzeczpospolita. Pobrane styczeń 2016 z: http://www.rp.pl/Gospodarka/301019995-Ukraina-wstrefie-wolnego-handlu.html.

Єрмоленко, В. (2015). Угода про асоціацію з ЄС: міфи та нові можливості для України, Волинські новини. Pobrano luty 2016 z: http://www.volynnews.com/news/analytics/uhoda-pro-asotsiatsiiu-z-yes-mify-ta-novi-mozhlyvosti-dlia-ukrayiny/.

Висоцький, Т. (2016). Євроскептикам на замітку. Що нам насправді дала вільна торгівля з ЄС, Економічна правда. Pobrano luty 2016 z: http://www.epravda.com.ua/columns/2016/02/9/580496/view_print/.

Квоти на експорт агропродукції до ЄС будуть поступово збільшуватися, (2016). Агробізнес сьогодні. Pobrano luty 2016 z: http://www.agro-business.com.ua/agrobusiness/events/4744-kvoty-na-eksport-agroproduktsiii-do-ies-budut-postupovo-zbilshuvatysia.html.

«Стратегія – 2020» практика суспільних перетворень, (2016). служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади, Київ, Вип. 14(67).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>