Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii Europejskiej

Main Article Content

Karolina Pawlak


Słowa kluczowe : eksport, import, handel wewnątrzwspólnotowy, produkty rolno-spożywcze, specjalizacja eksportowa, względna intensywność eksportu
Abstrakt
Celem artykułu jest zidentyfikowanie zmian, jakie dokonały się w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi na skutek włączenia Polski w obszar Jednolitego Rynku Europejskiego i przyjęcia zasad Wspólnej Polityki Handlowej Unii Europejskiej. Analizie poddano wartość i saldo obrotów oraz strukturę geograficzną i asortymentową wymiany. Oszacowano udziały Polski w wewnątrzwspólnotowym handlu wybranymi grupami artykułów rolno-spożywczych oraz poziom specjalizacji eksportowej w zakresie najistotniejszych w strukturze polskiego eksportu grup asortymentowych. Ponadto, wyznaczono względną intensywność ich eksportu, mierzoną wartością eksportu przypadającą na 1 ha użytków rolnych lub jednego pełnozatrudnionego w sektorze rolnym w odniesieniu do UE-27. Dowiedziono, że włączenie Polski w obszar JRE wywołało efekt kreacji i przesunięcia handlu. W latach 2004-2012 z Polski eksportowano przede wszystkim przetworzone warzywa i owoce, mięso, podroby i przetwory mięsne oraz artykuły mleczarskie. W imporcie dominowały z kolei produkty innych stref klimatycznych, mające charakter komplementarny w stosunku do produkcji krajowej.

Article Details

Jak cytować
Pawlak, K. (2014). Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), 170–184. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.2.32
Bibliografia

Agriculture in the European Union – Statistical and economic information 2012. [2012]. European Union, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels-Luxembourg.

Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi. [właściwe roczniki]. FAMMU/FAPA, Warszawa.

ComExt-Eurostat. [Tryb dostępu:] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/. [Data odczytu: 19.03.2014].

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi – stan i perspektywy. [2009]. Nr 29, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi – stan i perspektywy. [2010]. Nr 32, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi – stan i perspektywy. [2011]. Nr 33, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.

Jagiełło M. [2003]: Wskaźniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki. Studia i materiały nr 80, IKCHZ, Warszawa.

Kawecka-Wyrzykowska E. [2004]: Zmiany warunków instytucjonalnych polskiego handlu zagranicznego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Studia i materiały nr 81, IKCHZ, Warszawa.

Nosecka B. [2004]: Tendencje na rynku przetworzonych owoców i warzyw. Część I. Popyt. Przemysł Spożywczy, Nr 10.

Nosecka B., Bugała A. [2011]: Handel zagraniczny owocami, warzywami i ich przetworami, [w:] Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 1995-2009, J. Seremak-Bulge (red.). Studia i monografie Nr 152, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów. [właściwe roczniki]. GUS, Warszawa. [Tryb dostępu:] http://stat.gov.pl. [Data odczytu:19.03.2014].

Pawlak K. [2011]: The static effects of customs union in agri-food trade of the New Member States of the European Union. Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, Volume XIII No. 6.

Pawlak K. [2013]: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe Nr 448, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Pawlak K., Poczta W. [2011]: Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju. PWE, Warszawa.

Poczta W., Hardt Ł. [2005]: Skutki integracji Polski z UE dla rolnictwa i obszarów wiejskich – próba oceny, [w:] Polska w Unii Europejskiej – doświadczenia pierwszego roku członkostwa. UKIE, Warszawa.

Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi. [właściwe roczniki]. FAMMU/FAPA, Warszawa.

Seremak-Bulge J., Łopaciuk W. [2011]: Ogólna ocena polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w latach 1995-2009, [w:] Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 1995-2009, J. Seremak-Bulge (red.). Studia i monografie Nr 152, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Rzym, 25 marca 1957 roku. [Tryb dostępu:] http://www.europa.eu.int. EUR-Lex. [Data odczytu: 29.03.2014].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>