Stan przemysłu spożywczego w Polsce na tle pozostałych krajów UE i USA

Main Article Content

Karolina Pawlak


Słowa kluczowe : przemysł spożywczy, koncentracja działalności, wydajność pracy, struktura przemysłu spożywczego, Polska, kraje UE, USA
Abstrakt
Celem artykułu była ocena stanu przemysłu spożywczego w Polsce na tle pozostałych krajów UE i USA w oparciu o porównanie stopnia koncentracji przedsiębiorstw, poziomu wydajności pracy oraz wybranych cech strukturalnych tego przemysłu. W badaniach wykorzystano dane Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat) oraz agencji statystycznej Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych (US Census Bureau). Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że w latach 2007-2014 tempo rozwoju polskiego przemysłu spożywczego mierzone wzrostem wartości obrotów i wartości dodanej w sektorze przetwórstwa żywności było znacznie szybsze niż w pozostałych krajach UE i USA. Postępująca koncentracja przemysłu spożywczego sprzyjała wzrostowi wydajności pracy, stwarzając szansę na poprawę jego międzynarodowej pozycji konkurencyjnej. Struktura branżowa przemysłu spożywczego w Polsce, rozpatrywana przez pryzmat wartości obrotów, wartości dodanej i zatrudnienia, zasadniczo nie odbiegała od występującej w pozostałych państwach UE i USA, a więc największych producentów i eksporterów żywności na świecie.

Article Details

Jak cytować
Pawlak, K. (2016). Stan przemysłu spożywczego w Polsce na tle pozostałych krajów UE i USA. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 313–324. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.86
Bibliografia

Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w 2015 roku (2016). Warszawa: FAMMU/FAPA.

Beba, P., Poczta, W. (2014). Rozwój i rola polskiego przemysłu spożywczego w warunkach akcesji do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 11(60), 7-18.

Bułkowska, M., Tereszczuk, M., Mroczek, R. (2015). Pozycja polskiego przemysłu spożywczego w Unii Europejskiej. W: I. Szczepaniak, K. Firlej (red.) Przemysł spożywczy – makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna (s. 97-111). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Carraresi, L., Banterle, A. (2015). Agri-food Competitive Performance in EU countries: A Fifteen-Year Retrospective. International Food and Agribusiness Management Review, 18(2), 37-62.

Chechelski, P., Judzińska, A. (2011). Wpływ kryzysu na polski przemysł spożywczy. Komunikaty Raporty Ekspertyzy, 552. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Drożdż, J., Mroczek, R., Tereszczuk, M. (2015). Rozwój przemysłu spożywczego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. W: R. Mroczek (red.) Przemiany strukturalne przemysłu spożywczego w Polsce i UE na tle wybranych elementów otoczenia zewnętrznego (s. 89-105). Raport PW 2015-2019, 12. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

EUROSTAT. Annual detailed enterprise statistics – industry and construction. Pobrane 31 maja 2016 z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

EUROSTAT. Annual enterprise statistics by size class – industry and construction. Pobrane 31 maja 2016 z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

EUROSTAT. Bilateral exchange rates. Pobrane 31 maja 2016 z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

EUROSTAT. Foreign controlled EU enterprises – inward FATS. Pobrane 23 kwietnia 2016 z: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do.

Juchniewicz, M., Łukiewska, K. (2012). Potencjał konkurencyjny przemysłu spożywczego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 62-75.

Kraciuk, J. (2008). Koncentracja produkcji w polskim przemyśle spożywczym. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, 5(XX), 33-41.

Mroczek, R. (red.). (2012). Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2). Raport PW 2011-2014, 35. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Mrówczyńska-Kamińska, A. (2012). Wydajność pracy w gospodarce żywnościowej w Polsce i Niemczech. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 99(2), 68-76.

Ollinger, M., Nguyen, S.V., Blayney, D., Chambers, B., Nelson, K. (2005). Structural Change in the Meat, Poultry, Dairy, and Grain Processing Industries. Economic Research Report, 3, USDA. Pobrane 31 maja 2016 z: http://www.ers.usda.gov/media/850597/err3.pdf.

Pawlak, K. (2013). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe, 448. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Pawlak, K. (2014). Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, tom 14(XXIX) zeszyt 2, 170-184. (Crossref)

Poczta, W. (2003). Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Poczta, W., Beba, P. (2014). Rola przemysłu spożywczego w gospodarkach krajów UE. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, tom 14(XXIX) zeszyt 3, 158-167.

Seremak-Bulge, J., Łopaciuk, W. (2011). Ogólna ocena polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w latach 1995-2009. W: J. Seremak-Bulge (red.) Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 1995-2009 (s. 12-40). Studia i monografie, 152, Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Urban, R. (2010). Przemysł spożywczy w procesie integrowania z Unią Europejską. W: R. Urban, I. Szczepaniak, R. Mroczek (aut.) Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa (Synteza) (s. 29-43). Raport PW 2005-2009, 177. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

US Census Bureau. Annual Survey of Manufactures. Pobrane 31 maja 2016 z: http://www.census.gov/programssurveys/asm/data/tables.html.

Vaněk, D., Mezera, J., Mejstřiková, L. (2007). Przemysł spożywczy w Republice Czeskiej. W: J. Drożdż, R. Mroczek, I. Szczepaniak (red.) Zmiany w sektorze żywnościowym po rozszerzeniu UE (s. 67-93). Raport PW 2005-2009, 57. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>