Zmiany w produkcji i handlu soją w Polsce i wybranych krajach UE

Main Article Content

Karolina Pawlak
Karolina Sowa


Słowa kluczowe : produkcja, eksport, import, soja, kraje UE
Abstrakt
Ze względu na niedostatek białka paszowego z produkcji krajowej, państwa UE są znaczącymi importerami nasion i śrut z roślin strączkowych, w tym przede wszystkim soi i śruty sojowej. Celem artykułu jest przedstawienie zmian w produkcji i handlu soją w wybranych krajach UE w latach 2000-2017. W badaniach wykorzystano dane wtórne pochodzące z zasobów Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Omówiono zmiany w wolumenie produkcji soi w krajach jej największych producentów w UE, wartość i wolumen obrotów handlowych soją w państwach największych eksporterów i importerów, ich udziały w handlu oraz wyniki bilansu handlowego. Wolumen produkcji soi w krajach UE zwiększał się wolniej niż zapotrzebowanie na wysokobiałkowe surowce paszowe, powodując wzrost wartości przywozu soi i stawiając państwa UE w roli importerów netto tego surowca. Inaczej niż w Polsce, zwiększenie wartości przywozu nie wynikało jednak ze wzrostu jego wolumenu. Największymi importerami soi w UE były Holandia, Hiszpania i Niemcy.

Article Details

Jak cytować
Pawlak, K., & Sowa, K. (2020). Zmiany w produkcji i handlu soją w Polsce i wybranych krajach UE. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 20(3), 26–35. https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.3.15
Bibliografia

Ash, M., Livezey, J., Dohlman, E. (2006). Soybean Backgrounder. Electronic Outlook Report from the Economic Research Service OCS-2006-01. ERS/USDA, April 2006.

Augustyńska, I., Bębenista, A. (2019). Ekonomiczne aspekty uprawy soi i łubinu słodkiego w Polsce (Economic Aspects of Growing Soybean and Sweet Lupine in Poland). Problemy Rolnictwa Światowego, 19(2), 256-268; DOI: 10.22630/PRS.2019.19.2.40.

Boczar, P. (2016). Znaczenie gospodarcze soi oraz możliwości rozwoju jej produkcji w Polsce (The Economic Importance of Soybean and Possibility of Expanding its Production in Poland). Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 35-48.

Dzwonkowski, W. (2016). Analiza sytuacji na krajowym rynku pasz białkowych w kontekście ewentualnego zakazu stosowania materiałów paszowych GMO (Situation Analysis on the Domestic Market of Protein Fodders in the Context of the Possible Ban on the Use of GMO Feed Materials). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18(3), 47-52.

Dzwonkowski, W., (red.). (2015). Raport o sytuacji na światowym rynku GMO i możliwościach substytucji genetycznie zmodyfikowanej soi krajowymi roślinami białkowymi w aspekcie bilansu paszowego. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

FAOSTAT. Pobrane 12 marca 2020 z: http://www.fao.org/faostat/en/#data.

Jerzak, M.A, Krysztofiak, P. (2016). Ekonomiczne możliwości rozwoju produkcji i rynku rodzimych roślin białkowych w Polsce (Economic opportunities of production development and market of native protein crops in Poland). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18(2), 130-135.

Jerzak, M.A. (2014). Możliwości restytucji rynku rodzimych roślin strączkowych na cele paszowe w Polsce (The Possibility of Market Restoration of Native Legumes for Fodder Purposes in Poland). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(3), 104-109.

Jerzak, M.A. (2015). Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego ludności w Polsce (The development of native legumes market as a factor of food safety of the population in Poland). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(1), 91-95.

Jerzak, M.A., Śmiglak-Krajewska, M. (2020). Globalization of the Market for Vegetable Protein Feed and Its Impact on Sustainable Agricultural Development and Food Security in EU Countries Illustrated by the Example of Poland. Sustainability, 12, 888; DOI: 10.3390/su12030888.

Kania, J., Zając, T., Śliwa, J. (2016). Efektywność ekonomiczna uprawy soi i rzepaku w zachodniej części Polski (Economic Efficiency of Soybeans and Rapeseed in the Western Part of Poland). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18(3), 133-138.

Komisja Europejska (2018). Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie rozwoju produkcji białek roślinnych w Unii Europejskiej COM(2018) 757 final. Bruksela: Komisja Europejska, 22.11.2018.

Krugman, P. (1994). Competitiveness: A Dangerous Obsession. Foreign Affairs, 73(2), 28-44.

Lee, T., Tran, A., Hansen, J., Ash, M. (2016). Major Factors Affecting Global Soybean and Products Trade Projections. Amber Waves: The Economics of Food, Farming, Natural Resources, and Rural America. United States Department of Agriculture, Economic Research Service, Issue 04, May; DOI: 10.22004/ag.econ.244273.

López-López, A., Rosenblueth, M., Martínez, J., Martínez-Romero, E. (2010). Rhizobial Symbioses in Tropical Legumes and Non-Legumes. W: P. Dion (red.) Soil Biology and Agriculture in the Tropics, (ss. 163–184). Springer; DOI:10.1007/978-3-642-05076-3_8.

Man, C.X., Wang, H., Chen, W.F., Sui, X.H., Wang, E.T., Chen, W. X. (2008). Diverse rhizobia associated with soybean grown in the subtropical and tropical regions of China. Plant and Soil, 310, 77 87; DOI:10.1007/s11104-008-9631-3.

Masuda, T., Goldsmith, P.D. (2009). World Soybean Production: Area Harvested, Yield, and Long-Term Projections. The International Food and Agribusiness Management Review, 12(4), 143-162.

Pagano, M.C., Miransari, M. (2016). The importance of soybean production worldwide. W: M. Miransari (red.) Abiotic and Biotic Stresses in Soybean Production (ss. 1-26). Academic Press; DOI:10.1016/b978-0-12-801536-0.00001-3.

Pawlak, K. (2013). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej (International competitive capacity of the agri-food sector in the European Union countries). Rozprawy Naukowe, 448. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Shurtleff, W., Aoyagi, A. (2004). History of World Soybean Production and Trade. W: History of Soybeans and Soyfoods, 1100 B.C. to the 1980s (unpublished manuscript). Lafayette, California: Soyfoods Center. Pobrano lipiec 2020 z: https://www.soyinfocenter.com/HSS/production_and_trade1.php.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>