Prawidłowości rozwoju rolnictwa a rozwój współczesnego rolnictwa

Main Article Content

Dorota Komorowska


Słowa kluczowe : rolnictwo, zrównoważony rozwój, konkurencyjność gospodarstw rolnych
Abstrakt
Współczesne rolnictwo napotyka bariery dalszego rozwoju do których należy przede wszystkim ograniczony przyrost popytu na żywność oraz spadek realnych cen rolnych przy wzroście kosztów produkcji. Prowadzi to do spadku dochodów rolniczych i ogranicza możliwości dalszego rozwoju rolnictwa. Z kolei w warunkach nadprodukcji i liberalizacji handlu międzynarodowego, siły rynku prowadzą nieuchronnie do rosnącej konkurencji, która wymusza wzrost poziomu konkurencyjności gospodarstw rolnych. Wobec tego, dzisiejsze rolnictwo stoi w obliczu nowych wyzwań, których udźwignięcie jest niemożliwe bez aktywnej polityki rolnej kształtującej warunki dalszego rozwoju rolnictwa. W kontekście ograniczonych możliwości dalszego rozwoju rolnictwa oraz celów zrównoważonego rozwoju współczesnych gospodarek należy docenić i wesprzeć pozaprodukcyjne funkcje rolnictwa, ponieważ kreują dobra o charakterze publicznym, których mechanizm rynkowy nie jest w stanie zapewnić, natomiast rolnictwo ponosi koszty ich uzyskania.

Article Details

Jak cytować
Komorowska, D. (2014). Prawidłowości rozwoju rolnictwa a rozwój współczesnego rolnictwa. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 98–110. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.3.50
Bibliografia

Adamowicz M. [2008]: Teoretyczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa z uwzględnieniem procesów globalizacji i międzynarodowej integracji. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 94, z. 2, Warszawa, ss. 49-64.

Adamowski Z. [1988]: Przemiany strukturalne w rolnictwie polskim. SGGW-AR, Warszawa.

Andreae B. [1963]: Organizacja i ekonomika produkcji roślinnej. PWRiL, Warszawa.

Chechelski P., Grochowska R., Wigier M. (red.) [2012]: Wyzwania i ograniczenia długookresowego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. „Program wieloletni 2011-2014”, nr 42, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Famielec J. [1999]: Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej. PWN, Warszawa-Kraków.

Fereniec J. [1999]: Ekonomika i organizacja rolnictwa. Wyd. Key Text, Warszawa.

Fiedor B. (red.), Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z. [2002]: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.

Grabowski S. [1983]: Specjalizacja i skala produkcji w rolnictwie, [w:] Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii, Woś A., Tomczak F. (red.). PWRiL, Warszawa, ss. 178-193.

Graczyk A., Kociszewski K. [2013]: Teoretyczne i aplikacyjne aspekty wyceny środowiskowych efektów zewnętrznych w rolnictwie, [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Zegar J. (red.). „Program wieloletni 2011-2014”, nr 68 (19), IERiGŻ-PIB, Warszawa, ss. 43-94.

Heady E.O. [1967]: Ekonomika produkcji rolniczej. PWRiL, Warszawa.

Jakubowski M. [2005]: Dobra publiczne i dobra wspólne, [w:] Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Wilkin J. (red.). Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa, ss. 159-183.

Józwiak W., Mirkowska Z. [2011]: Trendy w rolnictwie polskim (lata 1990-2009) i próba projekcji na 2013 rok, [w:] Procesy zachodzące w rolnictwie polskim w latach 1990-2010, projekcja na rok 2013 i pożądana wizja rolnictwa w 2020 roku – zagadnienia wybrane. „Program wieloletni 2011-2014”, nr 21, IERiGŻ-PIB, Warszawa, ss. 9-31.

Kowalski A., Figiel Sz., Halamska M. [2011]: Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego. Polish Journal of Agronomy, No 7, ss. 29-42.

Krasowicz S. [2005]: Cechy rolnictwa zrównoważonego, [w:] Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Zegar J. (red.). „Program wieloletni 2005-2009”, nr 11, IERiGŻ-PIB, Warszawa, ss. 23-39.

Kuś J. [2010]: Rolnictwo ekologiczne i perspektywy jego rozwoju, [w:] Stan obecny i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, Harasim A. (red.). Studia i raporty IUNG-PIB, z. 26, IUNG-PIB, Puławy, ss. 23-36.

Kuś J. [2013]: Specjalizacja gospodarstw rolnych a zrównoważony rozwój rolnictwa, [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Zegar J. (red.). „Program wieloletni 2011-2014”, nr 68 (19), IERiGŻ-PIB, Warszawa, ss. 95-127.

Łojewski S. [2007]: Ekonomia zasobów i środowiska. KPSU, Bydgoszcz.

Manteuffel R. [1981]: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa.

Rajtar J. [1983]: Techniki wytwarzania w rolnictwie, [w:] Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii, Woś A., Tomczak F. (red.). PWRiL, Warszawa, ss. 113-128.

Rogall H. [2009]: Podstawowe założenia ekonomii zrównoważonej, [w:] Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, Kiełczewski D. (red.). Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok, ss. 76-107.

Rojewski M. [1983]: Proces gospodarczy w rolnictwie, [w:] Ekonomika rolnictwa, T. Rychlik (red.). PWRiL, Warszawa, ss. 82-265.

Rojewski M. [1987]: Relacje między podstawowymi czynnikami produkcji a ich efektywność, [w:] Czynniki kształtujące poziom produkcji i dochodów w rolnictwie, T. Rychlik (red.). PWRiL, Warszawa, ss. 101-120.

Runowski H. [2012]: Rolnictwo ekologiczne w Polsce – stan i perspektywa, [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Zegar J. (red.). „Program wieloletni 2011-2014”, nr 50 (15), IERiGŻ-PIB, Warszawa, ss. 38-78.

Runowski H. [2009]: Tendencje zmian w organizacji i ekonomice przedsiębiorstw rolnych – aspekty teoretyczne. Zeszyty Naukowe SGGW: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 75, Warszawa, ss. 197–210.

Stańko S. [1987]: Wpływ nakładów czynników wytwórczych na poziom i zmiany produkcji rolniczej, [w:] Czynniki kształtujące poziom produkcji i dochodów w rolnictwie, T. Rychlik (red.). PWRiL, Warszawa, ss. 121-138.

Stańko S. [1991]: Wpływ warunków przyrodniczych i infrastruktury wsi na gospodarowanie w rolnictwie. SGGW-AR, Warszawa.

Szymański W. [2013]: Racjonalność globalna a konkurencyjność ekonomiczno-społeczna rolnictwa, [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Zegar J. (red.). „Program wieloletni 2011-2014”, nr 68 (19), IERiGŻ-PIB, Warszawa, ss. 9-42.

Tomczak F. [1983]: Czynniki produkcji w rolnictwie, [w:] Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii, Woś A., Tomczak F. (red.). PWRiL, Warszawa, ss. 76-93.

Tomczak F. [2005]: Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.

Tyburski J., Żakowska-Biemans S. [2007]: Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. SGGW, Warszawa.

Wilkin J. [2010]: Dobra dostarczane przez rolnictwo w świetle teorii dóbr publicznych, [w:] Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, Wilkin J. (red.). IRWiR PAN, Warszawa, ss. 41-51.

Wilkin J. [2011]: Wielofunkcyjność wsi i rolnictwa a rozwój zrównoważony. Wieś i Rolnictwo, nr 4 (153), Warszawa, ss. 27-39.

Woś A. [1983]: Wzrost gospodarczy w rolnictwie, [w:] Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii, Woś A., Tomczak F. (red.). PWRiL, Warszawa, ss. 24-53.

Woś A., Zegar J. [2002]: Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa.

WPR do 2020 r.: Sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi. Komunikat Komisji Europejskiej, KOM(2010) 672 wersja ostateczna, Bruksela 2010.

Zegar S., Gruda M. [2000]: Relacje dochodów ludności chłopskiej i pozarolniczej. Wskaźnik parytetu dochodów. IERiGŻ, Warszawa.

Zegar S. [2005]: Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, [w:] Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Zegar J. (red.). „Program wieloletni 2005-2009”, nr 11, IERiGŻ-PIB, Warszawa, ss. 9-22.

Zegar S. [2009]: Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Zegar S. [2012]: Uwarunkowania i czynniki rozwoju rolnictwa zrównoważonego we współczesnym świecie, [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Zegar J. (red.). „Program wieloletni 2011-2014”, nr 50 (15), IERiGŻ-PIB, Warszawa, ss. 131-189.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.