Efektywność gospodarowania zasobami w gospodarstwach sadowniczych

Main Article Content

Dorota Komorowska


Słowa kluczowe : uprawy sadownicze, produkcja owoców, wyniki produkcji rolniczej, efektywność gospodarstw rolnych
Abstrakt
Celem opracowania jest ocena wyników gospodarowania zasobami produkcyjnymi w gospodarstwach sadowniczych na tle ogółu gospodarstw rolnych. Efektywność produkcyjna zasobów ziemi gospodarstw sadowniczych ukształtowała się na prawie dwukrotnie wyższym poziomie niż gospodarstw ogółem, produktywność zaangażowanego kapitału była zbliżona w obu grupach gospodarstw, zaś produktywność wydatkowanej pracy była mniejsza w gospodarstwach sadowniczych, ponieważ gospodarstwa te angażowały znacznie większe nakłady pracy. Gospodarstwa specjalizujące się w produkcji sadowniczej uzyskały znacznie wyższe dochody niż ogół gospodarstw rolnych, dlatego efektywność ekonomiczna gospodarowania zasobami była także większa w tych gospodarstwach, zwłaszcza dochodowość zasobów ziemi (ponad dwu i półkrotnie). Dopłaty do działalności gospodarstw rolnych miały znacznie mniejszy udział w dochodach gospodarstw sadowniczych niż w dochodach ogółu gospodarstw rolnych.

Article Details

Jak cytować
Komorowska, D. (2017). Efektywność gospodarowania zasobami w gospodarstwach sadowniczych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 187–194. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.65
Bibliografia

Brzozowski, P., Marosz, A., Zmarlicki, K. (2015). Uwarunkowania w produkcji ogrodniczej w Polsce w 2015 roku, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice.

Farm economy focus by sector. Farms specialised in orchards (fruits) in the EU, European Commission, 2017. Pobrano z: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/fadn/documents/orchards_en.pdf.

Filipiak, T. (2014). Zmiany na rynku warzyw i w gospodarstwach warzywniczych w Polsce po integracji z Unią Europejską, SGGW, Warszawa.

Goraj, L., Mańko, S. (2013). Analiza sytuacji ekonomicznej towarowych gospodarstw rolnych w latach 2004 2010, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa.

Goraj, L., Mańko, S. (2009). Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Centrum doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.

Jabłońska, L., Filipiak, T., Gunerka, L. (2017a). Konkurencyjność kosztowa gospodarstw ogrodniczych w Polsce i wybranych krajach UE. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, 17(1), 63–72. (Crossref)

Jabłońska, L., Gunerka, L., Filipiak, T. (2017b). Efektywność ekonomiczna gospodarstw ogrodniczych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19(2), 77–82.

Józwiak, W., Kagan, A., Niewęgłowska, G., Skarżyńska, A., Sobierajewska, J., Zieliński, M., Ziętara, W. (2014). Efektywność, koszty produkcji i konkurencyjność gospodarstw rolnych obecnie i w perspektywie średnio- oraz długookresowej. IERiŻ-PIB, Warszawa.

Nosecka, B., Bugała, A., Paszko, D., Zaremba, Ł. (2012). Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy, Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, nr 39, IERiŻ-PIB, Warszawa.

Rolnictwo w 2015 r., GUS, Warszawa, 2016.

Rynek owoców i warzyw, stan i perspektywy, IERiŻ-PIB, nr 50, Warszawa, lipiec 2017.

Runowski, H. (2014). Ekonomika rolnictwa – przemiany w gospodarstwach rolnych. W: N. Drejerska (red.), Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa, 31–48.

Uprawy ogrodnicze, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa 2012.

Wyniki standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN, Warszawa, 2016. Pobrano z: www.fadn.pl.

Ziętara, W., Sobierajewska, J. (2012). Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, nr 58, IERiŻ-PIB, Warszawa.

Ziętara, W., Sobierajewska, J. (2013). Polskie gospodarstwa warzywnicze na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 102, 67–86.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.