Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw ogrodniczych

Main Article Content

Dorota Komorowska


Słowa kluczowe : produkcja ogrodnicza, wyniki produkcji rolniczej, efektywność gospodarowania zasobami w rolnictwie
Abstrakt
Celem opracowania jest ocena wyników gospodarowania zasobami produkcyjnymi w gospodarstwach nastawionych na produkcję ogrodniczą na tle wyników ogółu gospodarstw rolnych, które były objęte rachunkowością rolną w systemie FADN w latach 2013-2015. Analizie poddano wyniki produkcyjne i ekonomiczne oraz produktywność i dochodowość zasobów ziemi, pracy i kapitału. Zaprezentowane w opracowaniu wyniki badanych gospodarstw wskazują na znacznie wyższy poziom efektywności produkcyjnej zasobów w gospodarstwach ogrodniczych, zwłaszcza produktywności ziemi, ale także kapitału. Gospodarstwa specjalizujące się w produkcji ogrodniczej uzyskały wyniki ekonomiczne na kilkukrotnie wyższym poziomie niż gospodarstwa ogółem, dlatego przewyższały je bardziej efektywnością ekonomiczną niż produkcyjną, zwłaszcza w gospodarowaniu zasobami ziemi, jak również kapitału. Dopłaty do działalności gospodarstw ogrodniczych nie mają dużego wpływu na poziom dochodów uzyskiwanych przez te gospodarstwa.

Article Details

Jak cytować
Komorowska, D. (2018). Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw ogrodniczych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(1), 111–120. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.1.10
Bibliografia

Brzozowski, P., Zmarlicki, K. (2015). Koszty i opłacalność produkcji warzyw polowych w latach 2012-2015 (Costs and profitability of open-field production of vegetables in the years 2012-2015), Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa, 23, 5-16.

Farm economy focus by sector. Farms specialised in horticulture in the EU, European Commission, 2017. Pobrane z: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/fadn/documents/orchards_en.pdf.

Filipiak, T. (2014). Zmiany na rynku warzyw i w gospodarstwach warzywniczych w Polsce po integracji z Unią Europejską (Changes on the vegetable market and vegetable farms in Poland after integration with the European Union), SGGW, Warszawa.

Goraj, L., Mańko, S. (2013). Analiza sytuacji ekonomicznej towarowych gospodarstw rolnych w latach 2004 2010 (Analysis of the economic situation of commodity farms in 2004-2010), Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa.

Goraj, L., Mańko, S. (2009). Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym (Accounting and economic analysis in an individual farm), Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.

Jabłońska, L., Filipiak, T., Gunerka, L. (2017). Konkurencyjność kosztowa gospodarstw ogrodniczych w Polsce i wybranych krajach UE (The cost competitiveness of horticultural farms in Poland and selected EU countries), Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 17(1), 63-72. (Crossref)

Jabłońska, L., Gunerka, L., Hornowski, A. (2016). Produkcja warzyw w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2014 (Vegetable production in Poland and selected European Union countries in the years 2000-2014). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18(3), 101 107.

Jąder, K. (2017). Polski handel zagraniczny warzywami i ich przetworami w latach 2001-2015 (Polish foreign trade in vegetables and their products in 2001-2015). Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 154-165. (Crossref)

Józwiak, W. (1998). Efektywność gospodarowania w rolnictwie, Encyklopedia agrobiznesu (Effectiveness of managementin agriculture, Agribusiness Encyclopedia). Fundacja Innowacyjna, Warszawa.

Kapusta, F. (2012). Agrobiznes (Agribusiness). Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.

Nosecka, B., Bugała, A., Paszko, D., Zaremba, Ł. (2012). Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy (The situation on the global market for selected horticultural products and its impact on the Polish horticultural market). Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, nr 39, IERiŻ-PIB, Warszawa.

Nosecka, B. (2014). Zewnętrzne uwarunkowania wzrostu eksportu owoców, warzyw i ich przetworów z Polski (External conditions for the growth of exports of fruit, vegetables and their products from Poland). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(3), 133-144.

Pawlak, K. (2014). Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii europejskiej (Changes in Polish foreign trade in agri-food products after accession to the European Union). Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), 170-184.

Rolnictwo w 2015 r. (Agriculture in 2015). GUS, Warszawa, 2016.

Rynek owoców i warzyw, stan i perspektywy (Fruit and vegetable market, condition and prospects). IERiŻ-PIB, nr 50, Warszawa, 2017.

Rynek rolny (Agricultural market), IERiŻ-PIB, nr 1(311), Warszawa, 2017.

Runowski, H. (2014). Ekonomika rolnictwa – przemiany w gospodarstwach rolnych (The economics of agriculture - changes in farms). W: N. Drejerska (red.), Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa, 31-48.

Wyniki standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN (Standard results for 2013 obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN). Warszawa, 2014. Pobrano z: www.fadn.pl.

Wyniki standardowe 2014 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN (Standard results for 2014 obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN). Warszawa, 2015. Pobrano z: www.fadn.pl.

Wyniki standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN (Standard results for 2015 obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN). Warszawa, 2016. Pobrano z: www.fadn.pl.

Ziętara, W., Sobierajewska, J. (2012). Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej (Horticultural holdings in Poland and in selected European Union countries). Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, nr 58, IERiŻ-PIB, Warszawa.

Ziętara, W., Sobierajewska, J. (2013). Polskie gospodarstwa warzywnicze na tle wybranych krajów Unii Europejskiej (Polish vegetable farms against the background of selected European Union countries). Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 102, 67-86.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.