Gospodarstwa ekologiczne w Polsce w świetle danych liczbowych GUS

Main Article Content

Dorota Komorowska


Słowa kluczowe : rolnictwo, ekologia, produkcja ekologiczna
Abstrakt
Polska posiada sprzyjające warunki naturalne do rozwoju rolnictwa ekologicznego.Integracja Polski z Unią Europejską stwarza możliwości wykorzystania naturalnych uwarunkowańdo rozwoju produkcji ekologicznej poprzez powszechnie wdrażane programy pomocy rolnikomprowadzącym produkcję ekologiczną. Rośnie zainteresowanie podejmowaniem produkcjiekologicznej i licznie przybywa gospodarstw ekologicznych. W opracowaniu przedstawionocharakterystykę gospodarstw ekologicznych w Polsce na tle gospodarstw ogółem w oparciu obadanie gospodarstw rolnych przeprowadzone przez GUS w 2005 roku.

Article Details

Jak cytować
Komorowska, D. (2007). Gospodarstwa ekologiczne w Polsce w świetle danych liczbowych GUS. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2, 352–359. https://doi.org/10.22630/PRS.2007.2.51
Bibliografia

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 r. [2006]. GUS, Warszawa.

Komorowska D. [2006]: Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Problemy rolnictwa światowego t. XV.

Nachtman G. [2006]: Rozwój rolnictwa ekologicznego, stan i perspektywy. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 33. IERiGŻ – PIB, Warszawa.

Runowski H. [1996]: Ograniczenia i szanse rolnictwa ekologicznego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków dopuszczenia nawozów, środków ochrony roślin i środków poprawiających właściwości gleby do stosowania w rolnictwie ekologicznym. [2004]. Dz. U. 164, poz. 1719 i 1720.

Rozporządzenie Rady 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych. [1991]. Dz. Urz. WE L 198.

Ustawa z 16 marca 2001 r o rolnictwie ekologicznym. [2001]. Dz. U. 38, poz. 452.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym. [2004]. Dz. U. 93, poz. 898.

Zegar J. [2006]: Charakterystyka gospodarstw ekologicznych w Polsce. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 30. IERiGŻ – PIB, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.