Społeczne uwarunkowania rozwoju polskich obszarów wiejskich

Main Article Content

Magdalena Kozera


Słowa kluczowe : obszary wiejskie, dziedzictwo kulturowe, czynniki społeczne zmian obszarów wiejskich
Abstrakt
W artykule podjęto dyskusję nad rolą endogennych czynników rozwoju obszarów wiejskich. Nawiązano do koncepcji dziedzictwa kulturowego w jego wymiarze duchowym i materialnym. Podkreślono rolę uruchomienia kapitału społecznego regonów i wykorzystania go w procesie przemian. Wskazano również na potrzebę holistycznego podejścia do analiz uwarunkowań społecznych przemian na obszarach wiejskich.

Article Details

Jak cytować
Kozera, M. (2012). Społeczne uwarunkowania rozwoju polskich obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(2), 46–53. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.2.20
Bibliografia

Gieysztor A. [2000]: O dziedzictwie kultury. Warszawa, [Tryb dostępu:] http://www.rp.pl/artykul/ 809031.html?print=tak&p=0. [Data odczytu: 9.02.2012].

Jurga S. [2001]: Krajoznawstwo wspomaga reformę systemu edukacji. Ziemia, s. 18.

Kierunki rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście realizacji celów określonych w przygotowywanych obecnie dokumentach strategicznych. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez zespół ekspertów Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego Warszawa. [2010]. [Tryb dostępu:] http://www.mrr.gov.pl/ rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/Ekspertyzy_aktualizacja_SRK__1010/Documents/kierunki_rozwoju_polskiego_rolnictwa_2010.pdf. [Data odczytu: 9.02.2012].

Kozera M. [2012]: Sumienie biznesu. Etyczne decyzje gospodarcze. Wyd. UP w Poznaniu, Poznań, ss.43.

Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie. Projekt. [2009]. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Midura F. [2008]: Dziedzictwo kulturowe elementem ożywienia ruchu turystycznego na wsi. [W:] Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”. Jabłonka, 24-25 kwietnia 2008. ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie. [Tryb dostępu:] http://www.pogorzedynowskie.pl/data/referaty/VBS/ref_3_VBS.pdf. [Data odczytu: 14.05.2012].

Miś T. [2009]: Jakość kapitału ludzkiego. [Tryb dostępu:] mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/100/6.pdf [Data odczytu: 19.05.2012].

Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich wykorzystania w procesie kształcenia akademickiego: T. 1 : Problemy ogólne metodologii nauk ekonomicznych. [2010]. A. Grzelak, K. Pająk (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Pomorski J. [2005]: Kultura wobec społecznej transformacji. Wyd. AE w Krakowie, Kraków.

Putman R. [1995]: Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Fundacja im. Stefana Batorego, Wyd. Znak, Kraków-Warszawa.

Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A. [2010]: Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce - stan i perspektywy rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych. Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Warszawa. [Tryb dostępu:] https://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/Ekspertyzy_aktualizacja_SRK__1010/Documents/SGGW_ekspertyza_obsz_wiej_vfinal.pdf. [Data odczytu: maj 2012].

Strzelecki P. [2010]. Projekcja liczby pracujących w rolnictwie indywidualnym w Polsce w latach 2008-2035. Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii SGH nr 6.

Sułkowski Ł. [2002]: Kulturowa zmienność organizacji. PWE, Warszawa.

Szomburg J. [2012]: Wielkie przewartościowanie. [Tryb dostępu:] http://www.rp.pl/artykul/809031.html. [Data odczytu: 12.05.2012].

Tomaszewski A. [2000]: Dziedzictwo i zarządzanie. [W:] Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym. K. Gutowska (red.). Warszawa.

The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital. [2001]. Center for Educational Research and Innovation OECD.

Wilkin J. [2007]: Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne (Referat przygotowany na VIII Kongres Ekonomistów Polskich: „Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia rozwoju”, 29-30 listopada 2007).

Wyrwicka M. [2011]: Foresight „Sieci gospodarcze Wielkopolski” – scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę. Materiały Informacyjne Wydziału Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań.

Zegar J. [2010]: Ekonomia wobec kwestii agrarnej. Ekonomista nr 6, ss. 779-806.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.