Zmiany efektywności zasobów przedsiębiorstw rolniczych w Polsce

Main Article Content

Magdalena Kozera


Słowa kluczowe : przedsiębiorstwa rolnicze, efektywność zasobów, metoda VAIV™, wartość dodana, kapitał intelektualny, kapitał strukturalny, kapitał ludzki
Abstrakt
W artykule podjęto kwestię zróżnicowania efektywności materialnych i niematerialnych zasobów przedsiębiorstw rolniczych w aspekcie poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa na rynkach UE i świata. Podkreślono rolę relatywnie nowego, dotychczas nie docenionego w rolnictwie zasobu, jakim jest kapitał intelektualny. Przedstawiono wybrane wyniki badań efektywności wykorzystania tego kapitału w polskich przedsiębiorstwach rolniczych stosując metodę VAIC™ opracowaną przez A. Pulica

Article Details

Jak cytować
Kozera, M. (2014). Zmiany efektywności zasobów przedsiębiorstw rolniczych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(1), 55–62. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.1.6
Bibliografia

Allaire-Arrive V. [2007]: Protecting and Capitalizing on Intangible Agricultural Assets, www.momagri.org

Dobija D. [2003]: Metodyka szacowania wiedzy [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie [red.] B. Wawrzyniak, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie

Edvinsson, L. and Malone, M.S. [1997], Intellectual Capital: Realizing Your Company’s True Value by Finding Its Hidden Brainpower, HarperBusiness, New York, NY.

Ederer, P. [2006] - Innovation at Work: The European Human Capital Index, pp.2, [Tryb dostępu:] http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/45-the-european-human-capital-index.html [Data odczytu: luty 2014].

Jarugowa A., Fijałkowska D [2002]: Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka. Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.

Jona-Lasinio C., Iommi M., Mazochi S. [2010]: Intangible capital and productivity growth In European Countries. LUISS-LLEE, Januar 10, 2010.

Kasiewicz S., Kicińska M., Rogowski W. [2006]: Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Krakow 2006.

Kozera M. [2011]: Intellectual capital in agriculture- measurement and determinants Acta Scientarum Polonorum. Oceonomia; 10 (3)/2011; 83-95.

Kozera M. [2012]: Kapitał intelektualny w rolnictwie- zrozumieć, zmierzyć, zastosować, w: Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania [red.] Tadeusz Dudycz, Grazyna Osbert-Pociecha, Bogumiła Barycz; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 262/ 2012; 177-187.

Kozera M. Kalinowski S. [2012]: Intellectual capital –non- material element of farm businesses economic success, w: Management – Leadership – Strategy – Competitiveness; Proceedings of the International Conference on Management of Human Resources 2012, 405-413, Szent Istvan University, Godollo, Węgry

Kozera M. Parzonka M. [2011]: Wsparcie decyzji rozwojowych zasobami pozabilansowymi przedsiębiorstw rolniczych, Journal of Agribusiness and Rural Development 3(21)/2011, 35-46.

Kozera M., Gołaś Z. [2008]: Istota kapitału intelektualnego jako potencjalnego czynnik konkurencyjności agrobiznesu; RN SERiA t. X, Zeszyt 1, str. 186-189, Warszawa- Poznan- Lublin.

Mroziewski M. [2008]: Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania u warunki jego rozwoju. Wyd. Difin, Warszawa.

Ptitchard B. [2000]: The tangible and intangible spaces of agro-food capital. Paper presented at the International Rural Sociology Association World Congres X, Rio de Janeiro, Brazil, July 2000.

Pulic, A. [2000],MVA and VAICeAnalysis of Randomly Selected Companies from FTSE 250, Austrian Intellectual Capital Research Center, Graz [Tryb dostępu:] www.measuring-ip.at/Papers/ham99txt.htm [Data odczytu: listopad 2011].

Pulic, A. [2003], “Intellectual capital – does it create or destroy value?”, submitted to PMA Intellectual Capital Symposium, Cranfield.

Pulic, A. [2005], “Value creation efficiency at national and regional levels: case study – Croatia and the European Union”, in Bounfour, A. and Edvinsson, L. [Eds],Intellectual Capital for Communities, Elsevier, Oxford.

Qinrong W., Bruce B. [1996]: Value of Advertising by Food Manufactures as Investment in Intangible Capital; Agribusiness, Vol.12, No. 2, p. 147-156, Copyright by John Wiley & Sons, Inc.

Strojny. M. [2000]: Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Ogólny zarys koncepcji, [w]: Przegląd Organizacji 2000, nr 7-8, 17-21.

Ujwary-Gil A., 2009: Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa; Wyd. C.H. BECK, Warszawa

Wachowiak P. [red.], [2005]: Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. wyd. SGH, Warszawa.

White F.C. [1995]: Valuation of Intagible Capital In Agriculture; Journal Agr. And Applied Economy 27 [2], December, 437-445, Copyright Southern Agricultural Economics Association.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.