Niektóre uwarunkowania pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw rolnych

Main Article Content

Magdalena Kozera


Słowa kluczowe : kapitał intelektualny, metody pomiaru kapitału intelektualnego, gospodarstwo rolne
Abstrakt
W artykule przedstawiono niektóre uwarunkowania pomiaru kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach rolniczych. Omówiono znaczenie tego kapitału, jako niepowtarzalnego zasobu przedsiębiorstwa, wyróżniającego je spośród innych podmiotów konkurujących. Przedstawiono niektóre metody pomiaru kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach pozarolniczych. Zarysowano autorską koncepcję pomiaru tego kapitału w gospodarstwach rolnych.

Article Details

Jak cytować
Kozera, M. (2009). Niektóre uwarunkowania pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 9, 77–82. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.9.55
Bibliografia

Edvinsson L. Malone M.S. [2001]: Kapitał intelektualny. PWN, Warszawa.

Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M.. [2006]: Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Kozera M., Gołaś Z. [2009]: Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa rolniczego z wykorzystaniem metody oceny punktowej ważonej oraz profilu oceny. Roczniki Naukowe SERiA (w druku).

Kozera M. [2008]: Istota kapitału intelektualnego jako potencjalnego czynnika konkurencyjności agrobiznesu. Roczniki Naukowe SERiA t. X, z. 1, ss. 186-201.

Polski FADN. 2009]. [Tryb dostępu:] www.fadn.pl. [Data odczytu: lipiec 2009].

Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstw. [2005]. P. Wachowiak (red.). Wyd. SGGW, Warszawa.

Strojny M. [2003]: Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji. [W:] Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, D. Dobija (red.). Warszawa.

Sveiby K-E. [2001] Intellectual capital and knowledge management. [Tryb dostępu:] http://www.sveiby.com/articles/IntellectualCapital.html. [Data odczytu: lipic 009].

Szymańska E. [2007]: Analiza przedsiębiorstwa agrobiznesu. Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o., Warszawa, ss.37-38.

Ziętara W. [1998]: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego. Wydawnictwo FAPA, Warszawa, ss. 26-36.

Ziętara W., Kondraszuk T. [1984]: Rola i znaczenie kosztów zmiennych i stałych w podejmowaniu decyzji planistycznych w przedsiębiorstwie rolniczym. Nowe Rolnictwo 7-8

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.