Konkurencyjność zasobowa rolnictwa UE i USA

Main Article Content

Karolina Pawlak


Słowa kluczowe : konkurencyjność zasobowa, relacje między czynnikami produkcji, efektywność wykorzystania czynników produkcji, struktura obszarowa gospodarstw rolnych, UE, USA
Abstrakt
Celem artykułu było zidentyfikowanie konkurencyjności zasobowej rolnictwa UE i USA w latach 2002-2014. Przedstawiono wielkość zasobów ziemi i pracy oraz nakładów kapitału w rolnictwie UE i USA, a następnie dokonano oceny relacji pomiędzy czynnikami produkcji i efektywności ich wykorzystania mierzonej wartością produkcji rolniczej. Analizie poddano również strukturę obszarową gospodarstw rolnych i strukturę użytkowania ziemi w tych gospodarstwach. Na podstawie przeprowadzonych analiz można sformułować konkluzję, że silniejszą pozycją konkurencyjną determinowaną korzystniejszymi relacjami między czynnikami produkcji, efektywnością gospodarowania i większą skalą zaawansowania procesów koncentracji odznacza się sektor rolny USA.

Article Details

Jak cytować
Pawlak, K. (2015). Konkurencyjność zasobowa rolnictwa UE i USA. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(3), 112–123. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.3.43
Bibliografia

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. [2014]: Umowa o Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską jako narzędzie międzynarodowej współpracy gospodarczej. International Business and Global Economy (Dawniej: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego), Nr 33.

Czarny E., Śledziewska K. [2012]: Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. PWE, Warszawa.

Bieńkowski W. [1995]: Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Census of Agriculture 2007 [2009]. United States Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service, Washington D.C.

Census of Agriculture 2012 [2014]. United States Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service, Washington D.C.

EUROSTAT. Agricultural Statistics. [Tryb dostępu:] http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database. [data odczytu: maj 2015].

FAOSTAT. [Tryb dostępu:] http://faostat3.fao.org/home/E. [data odczytu: maj 2015].

Hajdukiewicz A. [2014]: Kwestie dotyczące rolnictwa w negocjacjach Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji. International Business and Global Economy (Dawniej: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego), Nr 33.

Pawlak K. [2011]: Rozwój handlu zagranicznego produktami rolnymi USA. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Nr 3(328).

Pawlak K. [2013]: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe nr 448. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

NBP. Archiwum kursów średnich – tabela A. [Tryb dostępu:] http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx. [data odczytu: maj 2015].

Nosecka B., Pawlak K., Poczta W. [2011]: Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa. Raport PW 2011-2014 nr 7, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Poczta W. [1994]: Rolnictwo polskie a rolnictwo EWG (studium komparatywne). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Rozprawy Naukowe Zeszyt 247. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.

Poczta W. [2003]: Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.

Rowiński J., Bułkowska M. [2013]: Strategie i kierunki rozwoju rolnictwa europejskiego (2). Materiały do syntezy. Raport PW 2011-2014 nr 96, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Tomczak F. [2004]: Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.

UNCTAD. [Tryb dostępu:] http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_Chosen Lang=en. [data odczytu: maj 2015].

Wiatrak A. P. [1982]: Dochody i akumulacja w gospodarce chłopskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Woś A. [2003]: Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego. Synteza. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
<< < 1 2