Hipoteza efektywności rynku – weryfikacja dla indeksu WIG- Spożywczy

Main Article Content

Adam Waszkowski


Słowa kluczowe : efektywność informacyjna rynku, test Walda-Wolfowitza, test autokorelacji, efekty kalendarzowe.
Abstrakt
W pracy poddano weryfikacji hipotezę o słabej efektywności informacyjnej rynku finansowego. Badania przeprowadzono dla indeksu WIG-Spożywczy. Wykorzystano w tym celu test Walda-Wolfowitza, test współczynnika autokorelacji Quenouille’a, łączną statystykę Ljunga-Boxa oraz testy efektów stycznia oraz poniedziałku. Analizę przeprowadzono w oparciu o dzienne logarytmiczne stopy zwrotu dla okresu od 31.12.1998 do 05.05.2011 dla wyznaczonych 11 podprób.

Article Details

Jak cytować
Waszkowski, A. (2011). Hipoteza efektywności rynku – weryfikacja dla indeksu WIG- Spożywczy. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 11(4), 169–176. https://doi.org/10.22630/PRS.2011.11.4.73
Bibliografia

Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. [1997]: The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press, Princeton.

Fama E. [1970]: Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance 25, ss. 383-417. (Crossref)

Fama E. [1991]: Efficient Capital Markets: II. Journal of Finance 46, ss. 1575-1617. (Crossref)

Ljung G., Box G. [1978]: On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models. Biometrica t. 66.

Osińska M. [2006]: Ekonometria finansowa. PWE, Warszawa.

Stooq. [2011]. [Tryb dostępu:] www.stooq.pl. [Data odczytu: 07.05.2011].

Szyszka A. [2003]: Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

Witkowska D., Żebrowska-Suchodolska D. [2008]: Badanie efektywności GPW na przykładzie wybranych indeksów: test autokorelacji. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 7(4), ss. 155-162.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.